13

Xa Xolau thiab Npananpa mus qhia

1Pawg ntseeg hauv Athi‑au muaj xibhwb cev Vajtswv lus thiab xibhwb qhia, yog Npananpa thiab Xime‑oo uas hu ua Nikaw thiab Lukia uas yog neeg Khulene, thiab Mana‑ee uas nrog Helauj uas yog tus tswv xeev nyob loj hlob ua ke thiab Xolau. 2Thaum lawv tabtom pe hawm tus Tswv thiab yoo mov, Vaj Ntsuj Plig dawb huv hais tias, “Cia li muab Npananpa thiab Xolau cais los ua tej haujlwm uas kuv hu kom ob tug ua.” 3Thaum yoo mov thiab thov Vajtswv tag lawm lawv txawm tsa tes npuab saum Npananpa thiab Xolau thiab xa ob tug mus.

Npananpa thiab Xolau qhia hauv Xaipla

4Vaj Ntsuj Plig dawb huv txib ob tug mus, ob tug thiaj mus rau lub moos Xelukia thiab caij nkoj deg qhov ntawd mus rau lub koog povtxwv Xaipla. 5Thaum mus txog lub moos Xalami, ob tug txawm piav Vajtswv txojlus rau hauv cov Yudai tej tsev sablaj. Yauhas kuj nyob rawv pab ob tug thiab. 6Thaum lawv mus thoob plaws lub koog povtxwv lawm kuj los txog lub moos Pafau mas ntsib ib tug yawg Yudai uas ua khawv koob yees siv thiab yog ib tug cuav xibhwb cev lus, npe hu ua Npalayexu. 7Nws nrog Xawkia Paulau uas ua tus thawj kav Xaipla nyob. Tus thawj ntawd yog ib tug txawj ntse, nws txawm hu Npananpa thiab Xolau los cuag nws yuav mloog Vajtswv txojlus. 8Elima uas ua khawv koob yees siv (nws lub npe lub ntsiab yeej yog li ntawd) nws tawm tsam ob tug. Nws yooj xeeb ua kom tus thawj uas kav tebchaws ntawd txhob ntseeg. 9Tiamsis Xolau uas muaj dua ib lub npe hu ua Povlauj muaj Vaj Ntsuj Plig dawb huv puv npo txawm ntsia ntsoov Elima, 10thiab hais tias, “Koj yog Ntxwg Nyoog li tub, koj muaj kev dag ntxias thiab kev phem puv nkaus, koj ua tshawj chim rau txhua txojkev ncaj ncees. Koj yuav tsis tseg qhov uas muab tus Tswv txojkev ncaj ua kom nkhaus lov? 11Saib mas, nimno tus Tswv txhais tes yuav rau txim rau koj, koj yuav dig muag tsis pom lub hnub mus ib ntus.” Tamsim ntawd txawm muaj ib yam zoo li huab los ua rau Elima qhov muag tsaus ntais tsis pom kev lawm nws thiaj xuas dub nrhiav neeg tuav nws tes mus. 12Thaum tus thawj kav tebchaws pom tej xwm txheej uas tshwm los ntawd nws kuj ntseeg, rau qhov nws phimhwj rau tej lus uas qhia txog tus Tswv.

Povlauj mus txog Athi‑au hauv lub xeev Pixidia

13Povlauj thiab cov uas nrog nws ua ke txawm caij nkoj ntawm lub moos Pafau mus txog lub moos Pawka hauv lub xeev Pafilia. Yauhas txawm ncaim lawv rov mus rau Yeluxalees lawm. 14Lawv txawm taug kev ntawm lub moos Pawka mus txog lub moos Athi‑au hauv lub xeev Pixidia. Mas hnub Xanpatau lawv mus zaum rau hauv lub tsev sablaj. 15Thaum nyeem Vajtswv txoj kevcai thiab tej lus uas cov xibhwb cev lus sau cia tag lawm, cov thawj saib xyuas lub tsev sablaj txawm tso neeg mus hais rau Povlauj lawv tias, “Cov kwvtij, yog nej muaj lus txhawb siab rau cov neeg no kuj hais tau.”
16Povlauj txawm sawv tsees tsa tes hais tias, “Nej haiv neeg Yixayee thiab nej cov uas paub ntshai Vajtswv, cia li mloog nawj. 17Haiv neeg Yixayee tus Vajtswv xaiv peb tej poj koob yawm txwv cia thiab pub lawv huaj vam coob rau thaum lawv ua qhua nyob hauv Iyi tebchaws, thiab tsa kiag nws txhais npab coj lawv tawm hauv lub tebchaws ntawd. 18Nws ua siab ntev thev lawv hauv tebchaws moj sab qhua kwvlam plaub caug xyoo. 19Thaum nws muab xya haiv neeg hauv Khana‑as tebchaws ua puam tsuaj tag lawm nws kuj muab lawv lub tebchaws ntawd pub ua qub txeeg qub teg rau peb tej poj koob yawm txwv, 20lub sijhawm huvsi kwvlam plaub puas tsib caug xyoo. Dhau ntawd nws pub cov uas ua thawj rau lawv, mus txog thaum Xamuyee uas yog xibhwb cev Vajtswv lus. 21Thaum ntawd lawv thov kom muaj vajntxwv, Vajtswv thiaj li pub Khij tus tub Xa‑u uas yog xeem Npeeyamee ua vajntxwv kav lawv plaub caug xyoo. 22Thaum muab Xa‑u hle lawm, Vajtswv tsa Davi ua vajntxwv kav lawv thiab ua timkhawv hais txog Davi tias, ‘Kuv tau nrhiav Yexi tus tub Davi, uas hum kuv siab. Nws yuav ua txhua yam raws li kuv lub siab xav.’ 23Vajtswv coj ib tug Cawmseej hauv tus Davi no caj ces los rau cov Yixayee, yog Yexus, raws li Vajtswv cog lus tseg lawd. 24Ua ntej Yexus los, Yauhas twb tshaj tawm txog qhov uas ua kevcai raus dej uas qhia hais tias ntxeev dua siab tshiab rau ib tsoom Yixayee sawvdaws lawm. 25Thiab thaum Yauhas ua haujlwm yuav tiav, nws hais tias, ‘Nej xav tias kuv yog leejtwg? Kuv tsis yog tus ntawd. Tiamsis muaj ib tug yuav ua kuv qab los, kuv twb tsis tsim nyog daws txoj hlua khau ntawm nws kotaw.’
26“Cov kwvtij, nej cov uas yog Aplahas caj ces thiab nej cov uas paub ntshai Vajtswv, txoj xov zoo hais txog kev dim no twb xa tuaj txog peb lawm. 27Cov neeg uas nyob hauv Yeluxalees thiab lawv cov thawj tsis paub thiab tsis nkag siab cov xibhwb cev lus tej lus uas txhua hnub Xanpatau lawv nyeem, lawv thiaj teem txim rau Yexus kom tiav raws li tej lus ntawd. 28Txawm yog tsis pom muaj kev txhaum txaus tuag los lawv kuj thov kom Philaj muab nws tua pov tseg. 29Thaum lawv ua txhua yam tiav raws li sau txog nws lawm, lawv txawm muab nws lub cev tuag txo saum ntoo los thiab muab nws log rau hauv lub qhov ntxa. 30Tiamsis Vajtswv tsa nws ciaj sawv hauv qhov tuag los. 31Ncua sijhawm ntau hnub Yexus los tshwm rau cov neeg uas nrog nws tuaj hauv lub xeev Kalilais tuaj rau Yeluxalees pom, mas nimno cov neeg ntawd ua timkhawv txog nws rau ib tsoom neeg. 32Peb coj txoj xov zoo no qhia rau nej tias tej lus uas cog tseg rau peb tej poj koob yawm txwv ntawd 33Vajtswv twb ua tiav li ntawd rau peb cov uas yog lawv li tub ki, yog qhov uas nws tsa Yexus ciaj sawv rov los. Kuj yog raws li tej lus sau cia rau hauv Ntawv Nkauj zaj ob hais tias,
  “ ‘Koj yog kuv tus tub,
   hnub no kuv yug tau koj lawm.’
34Qhov uas Vajtswv tsa nws ciaj hauv qhov tuag rov los tsis kheev nws lwj mus, Vajtswv kuj hais li no tias,
  ‘Kuv yuav pub tej lus cog tseg dawb huv ruaj khov
   uas kuv cog rau Davi lawd rau nej.’
35Vim li ntawd Vajtswv kuj hais hauv lwm qhov tias,
  ‘Koj yuav tsis kheev
   koj tus uas Dawb huv lwj kiag li.’
36Thaum Davi ua nws tes haujlwm raws li Vajtswv lub siab tag nws sim neej, nws kuj tuag mus thiab muab log nrog nws tej poj koob yawm txwv thiab nws kuj lwj lawm, 37tiamsis tus uas Vajtswv tsa ciaj sawv rov los tsis lwj kiag li. 38Vim li no, kwvtij 'e, cia li nkag siab tias vim muaj tus no thiaj muaj qhov uas tshaj tawm kev zam txim rau nej. 39Thiab vim muaj tus no txhua tus uas ntseeg thiaj dim txhua yam uas Mauxe txoj kevcai cawm tsis tau. 40Vim li no nej yuav tsum ceev faj tib zoo xwv tej lus uas cov xibhwb cev lus hais ntawd thiaj tsis raug nej.
  41‘Nej cov uas thuam luag cia li tsa muag ntsia
   thiab phimhwj thiab puam tsuaj,
   rau qhov lub sijhawm uas nej nyob,
  kuv tabtom yuav ua yam
   uas yog muaj neeg hais rau nej ua ntej
   los nej yuav tsis ntseeg.’ ”
42Thaum Povlauj thiab Npananpa tawm mus, cov neeg ntawd kuj thov kom ob tug rov hais tej lus ntawd rau lawv mloog rau hnub Xanpatau tom ntej. 43Thaum kaw kev sablaj lawm cov Yudai thiab cov uas los coj Yudai kevcai nruj ntau leej txawm raws Povlauj thiab Npananpa qab mus. Ob tug thiaj hais rau lawv thiab txhawb lawv lub siab kom nyob rau hauv Vajtswv txojkev hlub mus li.
44Thaum rov txog hnub Xanpatau yuav luag tag cov neeg hauv lub moos tuaj txoos ua ke mloog tus Tswv txojlus. 45Thaum cov Yudai pom muaj neeg coob heev, lawv txawm khib heev, thiab cam tej lus uas Povlauj hais thiab hais lus saib tsis taus nws. 46Povlauj thiab Npananpa muaj siab tuab hais tias, “Yuav tsum piav Vajtswv txojlus rau nej ua ntej. Tiamsis nej tsis lees yuav thiab txiav txim siab nej tus kheej tias tsis tsim nyog tau txojsia ib txhis tsis kawg, vim li no peb yuav tig mus rau lwm haiv neeg. 47Rau qhov tus Tswv hais rau peb tias,
  “ ‘Kuv tsa koj ua qhov kaj
   ci mus rau lwm haiv neeg
  kom koj thiaj tau coj txojkev dim
   mus txog qab ntuj kawg.’ ”
48Thaum lwm haiv neeg hnov tej lus ntawd lawd lawv kuj zoo siab kawg thiab qhuas tus Tswv txojlus. Txhua tus uas twb xaiv cia kom tau txojsia ib txhis tsis kawg kuj los ntseeg. 49Tus Tswv txojlus thiaj li nthuav thoob plaws tebchaws ntawd. 50Tiamsis cov Yudai tshum cov pojniam muaj koob meej uas hwm Vajtswv nruj thiab cov txiv uas ua thawj hauv lub moos ntawd kom tsim txom Povlauj thiab Npananpa, thiab ntiab ob tug tawm hauv lawv li kav xyuam mus. 51Povlauj thiab Npananpa txawm nchos tej hmoov av uas lo ob tug kotaw tab meeg lawv ces txawm mus rau hauv lub moos Ikhauniyu lawm. 52Cov thwjtim zoo siab xyiv fab heev thiab puv npo Vaj Ntsuj Plig dawb huv.