21

Y-Pôl Nao kơ Ƀuôn Yêrusalem

1Leh hmei đuĕ mơ̆ng digơ̆, hmei đĭ kŭmpăn leh anăn nao phă kơ ƀuôn Kôs, hruê mgi kơ ƀuôn Rôt, leh anăn mơ̆ng anăn kơ ƀuôn Patara. 2Hmei ƀuh tinăn sa boh kŭmpăn nao kơ čar Phênisi, snăn hmei đĭ kŭmpăn anăn leh anăn nao. 3Tơdah hmei ƀuh plao êa Čiprơ, hmei găn nao phă dhuêng, hlŏng truh kơ čar Siri, leh anăn hmei trŭn ti ƀuôn Tir; kyuadah tinăn arăng suai mă mnơ̆ng kŭmpăn mdiăng. 4Leh hmei duah phung ƀĭng kna, hmei dôk tinăn kjuh hruê. Hŏng klei Yang Mngăt Jăk bi êdah, diñu hưn kơ Y-Pôl đăm nao ôh kơ ƀuôn Yêrusalem. 5Tơdah hruê hmei jưh tinăn jih leh, hmei đuĕ nao. Jih jang phung đăo mbĭt hŏng mô̆ anak diñu atăt hmei truh ti êngao ƀuôn. Hmei čuôn kơŭt ti hang êa ksĭ wah lač. 6Leh blŭ klei bi ktlah, hmei đĭ kŭmpăn, leh anăn diñu wĭt kơ sang.
7Mơ̆ng ƀuôn Tir hmei đĭ kŭmpăn nao truh ti ƀuôn Tôlômê. Hmei čhưn hŏng phung ayŏng adei đăo leh anăn dôk mbĭt hŏng diñu sa hruê. 8 Hruê mgi hmei đuĕ nao kơ ƀuôn Sêsarê. Hmei mŭt dôk hlăm sang pô mtô Klei Mrâo Mrang Jăk Y-Philip. Ñu jing sa čô hlăm phung kjuh čô khua sang yang anăn. 9Ñu mâo pă čô anak mniê êra hrông khăng hưn êlâo. 10 Êjai hmei dôk tinăn đa đa hruê, mâo sa čô khua pô hưn êlâo bi anăn Y-Agabus trŭn hriê mơ̆ng čar Yuđa. 11Tơdah ñu truh kơ hmei, ñu mă hdrăng kơiêng Y-Pôl, kă jơ̆ng kngan ñu pô leh anăn lač, “Snei Yang Mngăt Jăk lač, ‘Msĕ snei phung Yuđa ti ƀuôn Yêrusalem srăng čăp pô hdrăng kơiêng anei, leh anăn jao gơ̆ hlăm kngan phung tue.’ ” 12Tơdah hmei hmư̆ klei anăn, hmei leh anăn phung dôk tinăn kwưh kơ Y-Pôl đăm đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem ôh. 13Ƀiădah Y-Pôl lŏ wĭt lač, “Ya diih ngă, hia leh anăn bi ênguôt ai tiê kâo? Kyuadah kâo kăp tŭ amâo djŏ knŏng brei arăng krư̆ ôh, ƀiădah wăt kăp tŭ klei djiê ti ƀuôn Yêrusalem kyua anăn Khua Yang Yêsu.” 14Kyuadah ñu amâo tŭ klei hmei kwưh ôh, hmei amâo lŏ mgô̆ ôh leh anăn lač, “Brei truh tui si klei Khua Yang čiăng.”
15Sui ƀiă tinăn hmei mkra dŏ dô leh anăn đĭ nao kơ ƀuôn Yêrusalem. 16Đa đa phung ƀĭng kna mơ̆ng ƀuôn Sêsarê nao mbĭt hŏng hmei. Diñu atăt hmei kơ sang Y-Mnasôn mnuih plao êa Čiprơ, sa čô ƀĭng kna mơ̆ng mphŭn, leh anăn hmei dôk hlăm sang gơ̆.
17Tơdah hmei truh ti ƀuôn Yêrusalem, phung ayŏng adei jum hmei hŏng klei hơ̆k. 18Hruê mgi Y-Pôl nao mbĭt hŏng hmei ti sang Y-Yakơ; leh anăn jih jang phung khua mduôn dôk tinăn. 19Leh kkuh čhưn hŏng diñu, Y-Pôl yăl dliê jih klei Aê Diê yua ñu ngă leh ti krah phung tue. 20Tơdah diñu hmư̆ klei anăn, diñu mpŭ mni kơ Aê Diê. Leh anăn diñu lač kơ Y-Pôl, “Ơ ayŏng, ih ƀuh mâo lu êbâo phung Yuđa đăo leh; jih jang digơ̆ hur har gưt klei bhiăn. 21Arăng hưn kơ digơ̆ kơ ih mtô kơ jih jang phung Yuđa dôk ti krah čar tue brei hngah Y-Môis, mtă kơ diñu đăm khăt klĭt phung anak diñu ôh, kăn tui klei bhiăn rei. 22Snăn si srăng ngă? Sĭt nik phung lu srăng bi kƀĭn kyua diñu srăng hmư̆ kơ ih truh leh. 23 Snăn ngă bĕ tui si hmei lač kơ ih. Hmei mâo pă čô êkei ngă leh klei ƀuăn. 24Atăt phung êkei anei, bi doh ih pô tui si klei bhiăn mbĭt hŏng digơ̆, leh anăn tla ênoh digơ̆ bi liê, čiăng kơ digơ̆ dưi kuêh ƀŭk digơ̆. Snăn jih jang srăng thâo klei arăng yăl dliê djŏ kơ ih amâo sĭt ôh, ƀiădah ih pô dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă djŏ hŏng klei bhiăn. 25 Bi phung tue đăo leh, hmei mơĭt leh hră čih klei hmei čuăn, brei diñu kăm ƀơ̆ng čĭm ngă yang, kăm ƀơ̆ng êrah amâodah hlô mnơ̆ng djiê kmăp, leh anăn kăm tlĕ piu.” 26Snăn Y-Pôl atăt ba phung êkei anăn, leh anăn hruê mgi ñu ngă klei bi doh ñu pô mbĭt hŏng digơ̆, leh anăn mŭt hlăm sang kkuh mpŭ, čiăng hưn kơ hruê ngă klei bi doh srăng ruê̆ jing hruê grăp čô digơê ngă leh klei myơr.

Arăng Mă Čăp Y-Pôl hlăm Sang Kkuh Mpŭ

27Tơdah giăm ruê̆ kjuh hruê anăn, phung Yuđa mơ̆ng čar Asi ƀuh leh Y-Pôl hlăm sang kkuh mpŭ, mčhur phung lu ngă klei bi rŭng leh anăn mă Y-Pôl, 28Diñu ur kraih, “Ơ phung ayŏng adei Israel, hriê đru! Nĕ anei êkei hiu mtô tar ƀar bi kdơ̆ng hŏng phung ƀuôn sang, hŏng klei bhiăn, leh anăn hŏng anôk anei. Êbeh kơ anăn ñu atăt phung Grĕk mŭt hlăm sang kkuh mpŭ, leh anăn bi čhŏ anôk doh jăk anei.” 29 Kyuadah êlâo diñu ƀuh Y-Trôphim mơ̆ng ƀuôn Êphêsô mbĭt hŏng ñu hlăm ƀuôn, leh anăn diñu mĭn Y-Pôl atăt ba leh gơ̆ hlăm sang kkuh mpŭ. 30Jih jang phung ƀuôn sang mâo klei rŭng răng, leh anăn phung ƀuôn sang hriê mbĭt. Diñu mă Y-Pôl leh anăn đoh gơ̆ kbiă mơ̆ng sang kkuh mpŭ, leh anăn arăng kđăl ƀăng jang mtam. 31Êjai diñu duah bi mdjiê gơ̆, arăng hưn truh kơ khua kahan prŏng kơ jih ƀuôn Yêrusalem mâo klei rŭng răng. 32Ñu mă phung kahan mtam, wăt phung khua kahan kơ sa êtuh čô, leh anăn êran nao kơ phung lu. Tơdah phung anăn ƀuh khua kahan prŏng leh anăn phung kahan, diñu mdei čăm Y-Pôl. 33Khua kahan prŏng nao giăm, mă Y-Pôl leh anăn mtă kơ arăng kă gơ̆ hŏng dua aruăt klei săng đai. Ñu êmuh hlei gơ̆ jing leh anăn ya klei gơ̆ ngă leh. 34Đa đa phung lu ur snei, đa đa ur snăn; leh anăn kyuadah klei hao hao ñu amâo dưi thâo sĭt hlăm klei anăn ôh. Ñu mtă arăng atăt ba gơ̆ hlăm kđông. 35Tơdah Y-Pôl truh ti êñan, phung kahan pŭ gơ̆ kyuadah phung lu ngă ktang snăk. 36Phung lu tui hlue ur lač, “Bi mdjiê hĕ ñu!”

Y-Pôl Blŭ Mgang Ñu Pô

37Êjai dơ̆ng mŭt hlăm kđông, Y-Pôl lač kơ khua kahan prŏng kơ phung kahan Rôm, “Dưi mơ̆ kâo blŭ ƀiă kơ ih?” Khua kahan prŏng lač, “Ih thâo blŭ klei Grĕk hĕ? 38Snăn ih amâo jing ôh hĕ sa čô Êjip, pô mrâo anei mčhur klei krŭ kdơ̆ng leh anăn atăt ba hlăm kdrăn tač pă êbâo čô êkei knĕ?” 39Y-Pôl lŏ wĭt lač, “Kâo jing sa čô Yuđa mơ̆ng ƀuôn Tars hlăm čar Silisi, sa čô mơ̆ng sa boh ƀuôn prŏng. Kâo kwưh kơ ih, brei kâo blŭ kơ phung ƀuôn sang.” 40Leh khua kahan prŏng brei gơ̆ blŭ, Y-Pôl dôk dơ̆ng ti êñan, yơr kngan kơ phung ƀuôn sang; leh anăn tơdah mâo klei ñăt kriêp, Y-Pôl blŭ kơ diñu hlăm klei Hêbrơ, lač: