5

Anania thiab Xafila

1Muaj ib tug yawg npe hu ua Anania thiab nws tus pojniam hu ua Xafila muag nws tej qhov txhia chaw. 2Mas Anania qee cov nyiaj ib txhia cia, nws tus pojniam kuj paub thiab. Nws coj ib qho tuaj tso rau ntawm cov tubtxib kotaw. 3Petus txawm hais tias, “Anania, ua cas Xatas nyob puv nkaus hauv koj lub siab kom dag Vaj Ntsuj Plig uas dawb huv es koj thiaj qee cov nqe teb ntawd ib txhia cia? 4Thaum daim teb tseem nyob kuj yeej yog koj li los tsis yog? Thaum muab muag lawd cov nyiaj yeej nyob ntawm koj ceev los tsis yog? Ua cas koj lub siab yuav xav ua li no? Koj tsis tau dag neeg tiamsis dag Vajtswv.” 5Thaum Anania hnov tej lus ntawd nws txawm ntog vau hlo tu siav nrho. Txhua tus uas hnov txog zaj ntawd kuj ntshai heev kawg. 6Cov hluas txawm sawv tsees thiab muab nws lub cev tuag qhwv kwv coj mus log.
7Dhau ntawd kwvlam peb teev nws tus pojniam tuaj txog twb tsis paub tej xwm txheej uas tshwm los. 8Petus hais rau nws tias, “Qhia rau kuv saib neb muag daim teb tau nqe npaum li no xwb lov?” Nws teb tias, “Yog lauj, tau npaum kod xwb.” 9Petus txawm hais rau nws tias, “Ua cas neb koom ua ib lub siab sim tus Tswv tus Ntsuj Plig? Saib maj, cov uas kwv koj tus txiv mus log tej kotaw nyob ntawm qhov rooj, mas lawv yuav kwv koj mus log thiab.” 10Tamsim ntawd nws txawm ntog vau hlo tu siav nrho ntawm Petus kotaw. Thaum cov hluas los txog lawv pom tias tuag lawm, ces lawv txawm kwv nws lub cev tuag mus log rau ntawm nws tus txiv ib sab. 11Ib tsoom ntseeg thiab txhua tus uas tau hnov txog zaj no kuj ntshai kawg li.

Cov tubtxib kho ntau leej mob zoo

12Muaj ntau yam txujci tseem ceeb thiab txujci phimhwj tshwm ntawm cov tubtxib txhais tes rau hauv nruab nrab cov neeg. Cov ntseeg sawvdaws tuaj nyob ua ke rau ntawm Zaj Qab Khav Xalaumoo. 13Luag lwm tus tsis kav tuaj nrog lawv koom ua ke, tiamsis ib tsoom neeg hwm lawv heev. 14Muaj neeg los ntseeg coob tsav ntxiv zuj zus rau cov uas ntseeg tus Tswv tsis hais pojniam txivneej. 15Cov neeg kwv tej mob tawm tuaj rau ntawm tej ntug kev thiab muab tso pw rau saum tej txaj thiab tej lev, xwv thaum Petus taug kev tuaj mus nws tus duab thiaj yuav roos tau lawv qee leej. 16Tej neeg uas nyob hauv tej moos uas nyob ib ncig Yeluxalees kuj tuaj txoos ua ke thiab coj cov neeg muaj mob thiab cov neeg uas raug dab tuaj, mas lawv txhua tus kuj zoo huvsi.

Cov tubtxib raug tsim txom

17Tus tuam pov thawj hlob thiab txhua tus uas nrog nws ua ke uas yog cov Xadukai txawm khib heev. 18Lawv thiaj ntes cov tubtxib thiab muab kaw rau hauv nom tswv lub tsev lojfaj. 19Thaum hmo ntuj tus Tswv ib tug tubtxib saum ntuj tuaj qheb qhov rooj tsev lojfaj thiab coj cov tubtxib tawm los thiab hais tias, 20“Nej cia li mus sawv ntsug hauv lub tuam tsev tshaj tawm txhua lo lus hais txog txojsia tshiab no rau cov neeg mloog.” 21Thaum cov tubtxib tau hnov li ntawd, ces kaj ntug lawv txawm nkag rau hauv lub tuam tsev thiab qhuab qhia.
 Thaum tus tuam pov thawj hlob thiab cov uas nrog nws tuaj txog lawv txawm hu cov thawj lub rooj sablaj thiab Yixayee cov kev txwj laus sawvdaws tuaj sablaj, thiab txib neeg mus coj cov tubtxib tom lub tsev lojfaj los.
22Thaum cov tub teg tub taws mus txog, lawv tsis pom cov tubtxib nyob hauv tsev lojfaj, lawv txawm rov los hais tias, 23“Peb pom lub tsev lojfaj tseem kaw qas nrees thiab cov uas zov tseem sawv ntawm qhov rooj, tiamsis thaum peb qheb qhov rooj tsis pom leejtwg nyob hauv li.” 24Thaum tus thawj uas saib lub tuam tsev thiab cov pov thawj hlob hnov tej lus no, kuj tsis pom qab xav txog cov tubtxib tias yuav ua li cas ntxiv mus. 25Muaj ib tug tuaj hais rau lawv tias, “Saib maj, cov neeg uas nej muab kaw rau hauv lub tsev lojfaj tabtom sawv ntsug qhuab qhia cov pejxeem hauv lub tuam tsev.” 26Tus thawj uas saib lub tuam tsev thiab cov tub teg tub taws kuj mus coj cov tubtxib los, tsis ua nyaum, vim yog ntshai tsam cov pejxeem xuas pob zeb ntaus lawv.
27Thaum lawv coj cov tubtxib los txog lawd kuj kom cov tubtxib sawv tab meeg ntawm cov thawj lub rooj sablaj ntawd.s Tus tuam pov thawj hlob txawm nug lawv 28hais tias, “Peb twb txwv nej tawv tawv hais tias tsis txhob qhuab qhia dabtsi hauv lub npe ntawd, los nej tej lus qhia twb ncha mus thoob plaws hauv Yeluxalees lawm thiab nej tseem xav muab tus ntawd cov ntshav nog rau peb ris thiab.” 29Petus thiab cov tubtxib teb tias, “Peb yuav tsum mloog Vajtswv lus heev dua li mloog neeg lus. 30Yexus uas nej muab dai tuag rau saum tus ntoo ntawd, peb tej poj koob yawm txwv tus Vajtswv twb muab tsa ciaj sawv rov los lawm. 31Vajtswv tsa nws nyob ntawm Vajtswv sab tes xis ua tus thawj coj thiab ua tus Cawmseej kom thiaj pub tau kev ntxeev dua siab tshiab thiab kev zam txim rau cov Yixayee. 32Peb ua timkhawv txog zaj no, thiab Vaj Ntsuj Plig dawb huv uas Vajtswv pub rau cov uas mloog Vajtswv lus kuj ua timkhawv thiab.”
33Thaum lawv hnov li ntawd lawm, lawv npau taws heev xav muab cov tubtxib tua pov tseg. 34Tiamsis muaj ib tug npe hu ua Kamali‑ee nyob hauv lub rooj sablaj ntawd,s nws yog ib tug Falixai thiab yog ib tug xibhwb qhia Vajtswv txoj kevcai thiab yog ib tug uas cov pejxeem sawvdaws hwm. Nws txawm sawv tsees hais kom coj cov tubtxib tawm mus sab nraud ib pliag. 35Nws hais rau lub rooj sablaj tias, “Nej cov Yixayee, cia li ceev faj zoo rau tej uas nej yuav ua rau cov neeg no. 36Rau qhov ua ntej no muaj ib tug npe hu ua Thuda uas khav tias nws yog neeg loj. Muaj kwvlam plaub puas leej tuaj nws tog. Tiamsis nws raug tua lawm thiab txhua tus uas tuaj nws tog kuj tawg ua sab ua sua ploj tag lawm. 37Dhau tus ntawd kuj muaj dua ib tug npe hu ua Yudas uas yog neeg Kalilais tshwm los rau ncua sijhawm uas txheeb npe. Nws haub ntxias neeg tuaj nws tog los nws kuj puam tsuaj lawm. Cov neeg uas tuaj nws tog kuj tawg ua sab ua sua tag. 38Vim li no zaum no kuv hais rau nej tias, tsis txhob ua li cas rau lawv cov no, cia li tso lawv mus. Yog tias tej tswvyim uas lawv xav thiab tej haujlwm uas lawv ua no los ntawm neeg los mas yuav tsis tiav. 39Tiamsis yog los ntawm Vajtswv los nej yuav muab rhuav tshem tsis tau li, ntshai tsam yog nej tawm tsam Vajtswv.”
40Lawv kuj mloog Kamali‑ee hais. Lawv txawm hu cov tubtxib rov los mas muab nplawm thiab txwv lawv tsis txhob hais dabtsi hauv Yexus lub npe ces txawm tso lawv mus. 41Cov tubtxib txawm tawm ntawm cov thawj lub rooj sablaj mus zoo siab heev rau qhov Vajtswv suav tias lawv tsim txiaj uas yuav poob koob vim yog Yexus lub npe. 42Lawv niaj hnub qhuab qhia thiab tshaj tawm tias Yexus yog tus Kheto tsis tso tseg li tsis hais hauv lub tuam tsev thiab hauv lawv tej tsev.