1

EXEKEES THAWJ ZAJ YOGTOOG

(Exekees 1.1–7.27)

Vajtswv Lub Zwmtxwv

1Lub plaub hlis ntuj hnub xiab tsib, xyoo peb caug kuv yog Npuxis tus tub Exekees uas ua povthawj, kuv tau nrog cov Yudas uas raug ntes coj mus nyob rau ntawm tus Dej Khenpales hauv lub nroog Npanpiloos. Ntuj txawm qhib, ces kuv ua yogtoog pom Vajtswv los qhia rau kuv. ( 2Yog xyoo tsib uas Vajntxwv Yehauyakhees raug luag ntes coj mus). 3Thaum kuv nyob hauv lub nroog Npanpiloos uas nyob ntawm tus ntug dej Khenpales, tus TSWV los hais rau kuv thiab nws lub hwjchim los kav hlo kuv.
4Kuv tsa muag ntsia rau saud, kuv pom muaj nagxob nagcua los sab qaumteb los. Muaj xoblaim ci liab pesvog hauv ib tauv huab loj loj tuaj, thiab lub ntuj uas nyob puagncig tauv huab ntawd los ci ntsa iab. Nyob rau hauv qhov uas xob laim ci liab pesvog ntawd, muaj ib yam ci zoo li tooj dag. 5Nyob rau hauv cov nagxob nagcua ntawd, kuv pom plaub tug qhelunpees zoo ib yam li neeg, 6tiamsis ib tug qhelunpees twg muaj plaub lub ntsejmuag thiab plaub phab tis. 7Lawv tej tes taw yiaglees, thiab muaj rau zoo ib yam li rau nyuj. Lawv ci ib yam li tej tooj dag uas luag muab txhuam tau lawm. 8Dua li ntawd, ib tug qhelunpees twg muaj plaub txhais tes zoo li tes neeg, ib txhais tes nyob hauv qab ib phab tis. Thiab cov qhelunpees ntawd, lawv cov ntsejmuag thiab koojtis zoo li no: 9txhua tus qhelunpees nthuav tis tuaj sib twb ua ib lub vojvoog plaub ceg kaum. Thaum lawv mus kev, lawv mus ua ib pab tsis tig li.
10Cov qhelunpees ntawd, txhua tus muaj plaub lub ntsejmuag uas zoo tsis sib thooj. Lub ntsejmuag uas zoo li neeg nyob tom hauv ntej, lub ntsejmuag uas zoo li tsov ntxhuav nyob sab xis, lub ntsejmuag uas zoo li tus heev nyuj nyob sab laug, thiab lub ntsejmuag uas zoo li tus dav nyob tom qab. 11Ib tug qhelunpees twg nthuav ob phab tis tsa rau saud, tus tom qab nthuav tis mus twb tus tom ntej phab tis, thiab muaj dua ob phab tis dauv npog lub cev. 12Txhua tus qhelunpees twg muaj plaub lub ntsejmuag rau plaub sab. Cov qhelunpees ntawd yuav mus rau sab twg los yeej mus tau raws li lawv xav tsis tas yuav tig cev li.
13Nyob hauv cov qhelunpees, muaj dua ib yam zoo li ib teg tsau uas cig lam lug mus mus los los. Cov nplaim taws ntawd ya tej ntshuas liab pesvog ib yam li xob laim tawm tuaj. 14Cov qhelunpees ntawd txav mus mus los los ceev cuag xob laim.
15Thaum kuv tseem ntsia ntsoov plaub tug qhelunpees ntawd, kuv pom ib tug qhelunpees twg muaj ib lub log nyob ntawm ib sab, cov log ntawd puavleej chwv av. 16Plaub lub log ntawd zoo ib yam nkaus; cov log ntawd ci ib yam li tej qe zeb muaj nqis; thiab ib lub log twg tseem muaj dua ib lub log uas nyob rau ntawm ceskaum sab xis, 17cov log ntawd thiaj ntog tau mus rau txhua phab. 18Muaj qhovmuag nyob thoob plaws cov log ntawd tej npoo. 19Thaum twg cov qhelunpees ntawd mus kev, ces cov log ntawd txawm ntog nrog mus thiab, yog cov qhelunpees ntawd ya mus siab, ces cov log ntawd nqa siab thiab. 20Cov qhelunpees ntawd xav mus qhov twg los lawv yeej mus tau, thiab cov log ntog raws li cov qhelunpees ntawd, rau qhov cov qhelunpees yog cov uas tswj cov log ntawd. 21Thaum twg cov qhelunpees ntawd mus kev, nres lossis ya siab rau saum nruab ntug, cov log yeej mus raws nraim li cov qhelunpees ntawd.
22Nyob ntawm cov qhelunpees taubhau rau saud, muaj ib yam nthuav zoo li lub tsev kheej uas muab cov qe zeb muaj nqis ci ci ua. 23Cov qhelunpees ntawd sawv hauv qab qhov uas zoo li lub tsev kheej ntawd, lawv nthuav tis ib tug twb ib tug, thiab muab ob phab tis nthuav npog lub cev. 24Thaum cov qhelunpees ntawd ya, kuv hnov lawv ntxuaj tis nrov ib yam li dej hiavtxwv ntas, thiab ib yam li pab tubrog coob coob mus kev lossis ib yam li Vajtswv tus uas muaj Hwjchim Loj kawg nkaus lub suab. Thaum lawv tsaws, lawv qhaws nkaus lawv tej tis, 25tiamsis tseem muaj ib lub suab nrov saum qhov uas zoo li lub tsev kheej uas nyob saum cov qhelunpees ntawd taubhau tuaj.
26Nyob saum qhov uas zoo li lub tsev ntawd muaj ib qho zoo li lub zwmtxwv uas yog muab cov qe zeb xafiles ua, thiab tus uas zaum saum lub zwmtxwv ntawd, muaj tus yam ntxwv zoo li neeg. 27Tus yam ntxwv ntawd ci ib yam li tej tooj dag uas muab hlawv rau hauv qhovcub. Muaj nplaim taws cig lam lug puagncig tus yam ntxwv ntawd, 28thiab nyob hauv cov nplaim taws ntawd, muaj ib yam xim zoo li tus duab zaj. Qhov ntawd yog tus TSWV lub tshwjchim uas ci ntsa iab nyob ntawm nws xubntiag.

Vajtswv Hu Exekees Mus ua Ib Tug Cev Vajtswv Lus

 Thaum kuv pom dheev li ntawd, ces kuv nyo ntshis ti nkaus rau hauv av, kuv hnov ib lub suab