4

Npau‑a yuav Luv

1Npau‑a mus zaum ntawm rooj loog. Mas tus kwvtij txheeb uas Npau‑a hais txog kuj taug kev tuaj. Npau‑a txawm hais tias, “Kwvtij, los zaum ntawm no.” Ces tus yawg ntawd txawm los zaum. 2Npau‑a thiaj mus hu cov kev txwj laus hauv lub moos ntawd kaum leej tuaj thiab hais tias, “Nej cia li zaum ntawm no.” Lawv txawm zaum. 3Nws txawm hais rau tus kwvtij uas txheeb ntawd tias, “Daim teb uas yog peb tus kwvtij Elimelej li mas Na‑aumi uas rov hauv Mau‑a tebchaws los yuav muab muag. 4Kuv xav tias kuv yuav hais rau koj paub, thiab thov kom koj yuav cia tab meeg cov neeg uas zaum ntawm no thiab tab meeg peb cov kev txwj laus. Yog koj yuav txhiv kuj cia li txhiv. Yog koj tsis txhiv kuj hais meej rau kuv paub, rau qhov dhau koj lawm tsis muaj leejtwg muaj feem txhiv tau, tsuas yog kuv thiaj muaj feem ua koj qab xwb.” Tus yawg ntawd hais tias, “Kuv yuav txhiv.” 5Ces Npau‑a txawm hais tias, “Hnub uas koj yuav daim teb ntawm Na‑aumi koj kuj tau Luv uas yog neeg Mau‑a uas ua poj ntsuam thiab, kom thiaj tuav tau tus uas tuag lawd lub npe cia rau hauv daim teb uas yog nws qub txeeg qub teg.” 6Tus kwvtij txheeb ntawd teb tias, “Kuv txhiv li ntawd tsis tau, yuav ua rau kuv qub txeeg qub teg poob mus. Koj cia li sawv kuv chaw mus txhiv, rau qhov kuv txhiv tsis tau.”
7No yog tej kevcai uas thaum ub cov Yixayee coj ntsig txog kev txhiv thiab kev pauv, thiaj ua tau timkhawv tias ob tog hais sib hum, tus uas tsis txhiv yuav hle khau cev rau tus uas txhiv. No yog kevcai ua timkhawv rau hauv cov Yixayee. 8Yog li no thaum tus kwvtij txheeb hais rau Npau‑a tias, “Koj cia li yuav koj,” nws thiaj hle nws ib sab khau. 9Ces Npau‑a txawm hais rau cov kev txwj laus thiab cov pejxeem sawvdaws tias, “Hnub no nej ua timkhawv pom tias kuv tau yuav Elimelej tej cuab txhiaj cuab tam thiab Khili‑oo thiab Maloo tej cuab txhiaj cuab tam huvsi ntawm Na‑aumi txhais tes lawm. 10Thiab kuv yuav Maloo tus pojniam Luv uas ua poj ntsuam thiab yog neeg Mau‑a los ua kuv pojniam kom thiaj tuav tau tus uas tuag lub npe cia rau hauv daim teb uas yog nws qub txeeg qub teg mus li, xwv tus uas tuag lub npe thiaj tsis raug muab txiav tu hauv nws cov kwvtij thiab tu hauv lub rooj loog uas yog nws lub moos. Hnub no nej ua timkhawv.” 11Ces cov pejxeem sawvdaws uas nyob ntawm rooj loog thiab cov kev txwj laus txawm hais tias, “Peb ua tau timkhawv. Thov Yawmsaub ua rau tus pojniam uas tabtom los rau hauv koj lub tsev zoo yam nkaus li Lachee thiab Le‑a, uas tsim haiv neeg Yixayee. Thov kom koj vam meej rau hauv Efatha thiab muaj koob meej rau hauv Npelehee. 12Thov kom cov menyuam uas Yawmsaub yuav pub rau tus pojniam hluas no ua koj li caj ces zoo yam nkaus li Peles caj ces uas Thama yug rau Yuda.”
13Yog li no Npau‑a thiaj li yuav Luv ua pojniam. Nws mus nrog Luv pw thiab Yawmsaub pub Luv xeeb tub yug tau ib tug tub. 14Tej pojniam hais rau Na‑aumi tias, “Qhuas Yawmsaub uas hnub no tsis tso koj tseg cia ua tus uas tsis muaj kwvtij txheeb. Thov cia tus metub no muaj koob meej nrov nto moo lug rau hauv cov Yixayee. 15Tus metub no yuav tsav koj txojsia thiab yug koj rau thaum koj laus. Rau qhov tus metub no yog tus nyab uas hlub koj yug, yog tus nyab uas tsim txiaj dua xya leej tub.” 16Ces Na‑aumi txawm muab tus metub ntawd puag rau hauv nws lub xubntiag thiab tu tus metub ntawd. 17Tej pojniam uas nyob ze ib ncig hais tias, “Yug tau ib tug tub rau Na‑aumi lawm.” Lawv tis npe rau tus metub ntawd hu ua Aunpe. Aunpe yog Yexi txiv, Yexi yog Davi txiv.
18Ntawm no mus yog Peles caj ces. Peles yog Hexaloo txiv, 19Hexaloo yog Las txiv, Las yog Aminada txiv, 20Aminada yog Nasoo txiv, Nasoo yog Xamoo txiv, 21Xamoo yog Npau‑a txiv, Npau‑a yog Aunpe txiv, 22Aunpe yog Yexi txiv, Yexi yog Davi txiv.