1

Elimelej thiab Nws Tsevneeg Tsiv Mus Nyob Tebchaws Mau-am

1-2Ntau xyoo ua ntej uas cov Yixalayees tseem tsis tau muaj vajntxwv, txawm muaj kev tshaib nqhis nyob hauv tebchaws Yixalayees. Muaj ib tug txivneej npe hu ua Elimelej, nws yog Efalas cuab kwvtij thiab nyob hauv lub nroog Npelehees hauv tebchaws Yudas, nws thiaj coj Na-aumis uas yog nws tus pojniam thiab nws ob tug tub, Maloos thiab Khili-oos tsiv mus nyob tau ib ntus nram tebchaws Mau-am. Thaum lawv tseem nyob nrad, 3Elimelej txawm tuag lawm, tseg Na-aumis nrog nws ob tug tub nyob, 4nkawd thiaj mus yuav tau cov neeg Mau-am ob tug ntxhais uas yog Aulepas thiab Luv los ua pojniam. Thiab lawv nyob hauv lub tebchaws ntawd kwv lam li kaum xyoo tom qab. 5Maloos thiab Khili-oos nkawd txawm tuag huv tibsi lawm, tseg Na-aumis nyob ib leeg tsis muaj txiv thiab tsis muaj tub li.

Na-aumis thiab Luv Rov Los rau Npelehees

6Tau tsis ntev los tom qab no, Na-aumis hnov hais tias tus TSWV tau foom koob hmoov rau nws haivneeg, lawv rov ua tau qoobloo; yog li ntawd nws thiaj coj nws ob tug nyab sawv kev tawm hauv tebchaws Mau-am rov qab los. 7Lawv pib sawv kev ua ke rov qab los rau pem tebchaws Yudas, tiamsis thaum lawv los txog ib tog kev 8Na-aumis hais rau nws ob tug nyab hais tias, “Neb cia li rov qab mus nrog neb niam nyob. Thov tus TSWV ua zoo rau neb ib yam li neb tau ua zoo rau kuv thiab kuv ob tug tub uas tuag lawm. 9Thiab thov tus TSWV pub kom neb rov tau txiv yuav thiab nyob muaj vaj muaj tsev dua ntxiv.”
 Yog li ntawd, Na-aumis thiaj nwj nws ob tug nyab thiab yuav ncaim mus. Tiamsis nkawd txawm tsa suab hlo quaj
10thiab hais rau nws hais tias, “Wb tsis mus! Wb yuav nrog koj mus rau pem koj cov kwvtij!”
11Na-aumis teb hais tias, “Kuv ob tug nyab, neb yuav tsum rov qab mus tsev xwb. Vim li cas neb thiaj xav nrog kuv mus? Neb xav hais tias kuv tseem yuav muaj dua tub los yuav neb thiab no los? 12Neb cia li rov qab mus tsev, rau qhov kuv laus thiab yuav tsis taus txiv ntxiv lawm. Txawm yog kuv tseem muaj kev cia siab thiab mus yuav txiv hmo no thiab muaj kiag ob tug tub los 13neb puas yuav tos taus txog thaum nkawd hlob? Saib qhov no puas ua rau neb nyob taus tsis mus yuav lwm tus? Kuv ob tug nyab, neb tsis txhob ua li ntawd, neb yeej paub hais tias yuav ua tsis tau li ntawd ib zaug li. Tus TSWV tau tso kuv tseg lawm, thiab kuv hlub neb heev, kuv tsis xav hais tias neb lub neej yuav zoo li no.”
14Nkawd rov quaj dua ib zaug ntxiv. Ces Aulepas txawm nwj nws niampog thiab ncaim rov qab mus tsev lawm, tiamsis Luv tseem tuav rawv nws niampog tsis tso li. 15Yog li ntawd, Na-aumis thiaj hais rau Luv hais tias, “Luv, Aulepas twb rov qab mus nrog nws haivneeg thiab nws tus vajtswv nyob lawm. Koj cia li nrog nws rov qab mus thiab.”
16Tiamsis Luv teb hais tias, “Tsis txhob txwv kuv! Cia kuv nrog koj mus. Koj mus qhov twg, kuv yeej yuav nrog koj mus qhov ntawd; koj nyob qhov twg, kuv yuav nrog koj nyob qhov ntawd. Koj haivneeg yuav yog kuv haivneeg thiab koj tus Vajtswv yuav yog kuv tus Vajtswv. 17Koj tuag rau qhov twg, kuv yuav tuag qhov ntawd, thiab cia luag muab kuv faus nrog koj rau qhov ntawd. Tsuas yog txojkev tuag thiaj yuav ua rau kuv ncaim ntawm koj xwb, yog kuv cia ib yam dabtsi ua rau kuv ncaim koj mus, thov kom tus TSWV rau txim rau kuv!”
18Thaum Na-aumis pom hais tias, Luv muaj pluaj siab nrog nws mus tiag, nws txawm tsis hais dabtsi ntxiv li lawm.
19Nkawd txawm ua ke los txog rau hauv lub nroog Npelehees. Thaum nkawd los txog hauv lub nroog, tej neeg zoo siab kawg, thiab tej pojniam sib nug zom zaws hais tias, “Tus no puas yog Na-aumis?”
20Nws teb hais tias, “Nej tsis txhob hu kuv ua Na-aumis lawm, nej hu kuv ua Malas xwb, rau qhov Vajtswv tus uas muaj Hwjchim loj kawg nkaus tau ua rau kuv lub neej raug kev txomnyem lwj siab kawg li. 21Thaum kuv tawm hauv no mus, kuv muaj txhua yam nplua mias, tiamsis tus TSWV coj kuv rov los tes dawb tes npliag. Vim li cas nej tseem hu kuv ua Na-aumis, thaum tus TSWV uas muaj Hwjchim loj kawg nkaus rau txim thiab tso kev txomnyem los rau kuv?”
22Zaj no yog hais txog Na-aumis thiab Luv uas yog nws tus nyab uas yog neeg Mau-am, rov nram tebchaws Mau-am los. Thaum nkawd los txog hauv lub nroog Npelehees tabtom yog lub caij uas pib hlais nplej.