2

Klei Kkiêng Kơ Y-Môis

1Sa čô êkei phung Lêwi dôk sa čô anak mniê phung Lêwi. 2 Mniê anăn ba tian leh anăn kkiêng kơ sa čô anak êkei. Ñu ƀuh gơ̆ jing siam, leh anăn mdăp gơ̆ tlâo mlan. 3Tơdah ñu amâo lŏ dưi mdăp gơ̆ ôh, ñu mă sa boh bai ngă hŏng ênâo, luôm hŏng êa ƀlĭt bitumen leh anăn hŏng čai. Ñu mđih hđeh anăn hlăm bai leh anăn dưm bai anăn ti krah mbô ti hang êa krông. 4Amai hđeh anăn dôk kbưi ƀiă čiăng thâo ya klei srăng truh kơ hđeh anăn. 5Anak mniê Pharaôn nao ti êa krông čiăng mnei, leh anăn phung mniê găp ñu hiu hlue hang êa krông. Ñu ƀuh bai ti krah mbô, leh anăn tiŏ nao sa čô dĭng buăl mniê ñu nao mă gơ̆. 6Tơdah ñu pŏk bai ñu ƀuh hđeh; leh anăn nĕ anei, hđeh dôk hia. Ñu mâo klei pap kơ gơ̆ leh anăn lač, “Ñu jing sa čô anak phung Hêbrơ.” 7Snăn amai hđeh anăn lač kơ anak mniê Pharaôn, “Ih čiăng mơ̆ kâo nao iêu kơ ih sa čô pô rông hlăm phung mniê Hêbrơ, čiăng rông ba gơ̆?” 8Anak mniê Pharaôn lŏ wĭt lač kơ ñu, “Nao bĕ.” Snăn mniê êra anăn đuĕ nao iêu amĭ hđeh anăn. 9Anak mniê Pharaôn lač kơ ñu, “Mă bĕ anak anei leh anăn rông ba ñu kơ kâo. Kâo srăng mưn ih.” Snăn mniê anăn mă hđeh leh anăn rông ba gơ̆. 10 Hđeh anăn hriê kơ prŏng, leh anăn ñu atăt ba gơ̆ kơ anak mniê Pharaôn, leh anăn gơ̆ jing anak êkei kơ anak mniê Pharaôn. Ñu bi anăn gơ̆ Y-Môis, kyuadah ñu lač, “Kâo kdjŏng mă gơ̆ leh mơ̆ng êa.”

Y-Môis Đuĕ Kơ Čar Madian

11 Sa hruê tơdah Y-Môis prŏng leh, ñu nao kơ phung ƀuôn sang ñu leh anăn ƀuh bruă suăi digơ̆ ngă. Ñu ƀuh sa čô Êjip čăm sa čô Hêbrơ, sa čô hlăm phung ƀuôn sang ñu. 12Ñu dlăng tinei, tinăn, leh anăn amâo ƀuh sa čô mnuih ôh. Leh anăn ñu bi mdjiê pô Êjip anăn leh anăn dơr mdăp gơ̆ hlăm čuah. 13Ñu lŏ kbiă hruê mgi, leh anăn nĕ anei, dua čô Hêbrơ dôk bi čĭk. Ñu lač kơ pô soh, “Si ngă ih čăm găp ih lĕ?” 14Mnuih anăn lŏ wĭt lač, “Hlei brei ih jing khua leh anăn khua phat kđi kơ hmei? Ih mĭn bi mdjiê kâo msĕ si ih bi mdjiê leh sa čô Êjip anăn mơ̆?” Leh anăn Y-Môis huĭ leh anăn lač, “Sĭt nik arăng thâo leh klei anăn.”
15 Tơdah Pharaôn hmư̆ klei anăn, ñu duah čiăng bi mdjiê Y-Môis. Ƀiădah Y-Môis đuĕ mơ̆ng Pharaôn leh anăn dôk hlăm čar Madian. Tinăn ñu dôk gŭ ti sa boh kbăng êa. 16Khua ngă yang Madian mâo kjuh čô anak mniê. Digơ̆ hriê djăt êa leh anăn bi bŏ mbông êa čiăng bi mnăm biăp ama digơ̆. 17Phung mgăt biăp truh leh anăn suôt digơ̆; ƀiădah Y-Môis kgŭ čiăng mgang digơ̆ leh anăn bi mnăm biăp digơ̆. 18Tơdah digơ̆ lŏ wĭt kơ Y-Rêuel ama digơ̆, ñu lač, “Si ngă diih wĭt ưm hruê anei?” 19Digơ̆ lŏ wĭt lač, “Sa čô Êjip bi mtlaih hmei mơ̆ng kngan phung mgăt biăp, leh anăn wăt ñu djăt êa kơ hmei leh anăn bi mnăm biăp.” 20Ñu lač kơ phung anak mniê ñu, “Ti êkei anăn lĕ? Si ngă diih lui gơ̆? Iêu gơ̆, brei gơ̆ huă ƀơ̆ng.” 21Y-Môis mơak dôk hlăm sang mnuih anăn; ñu brei Y-Môis dôk anak mniê ñu, H'Sêpôra. 22H'Sêpôra kkiêng kơ sa čô anak êkei, leh anăn Y-Môis bi anăn gơ̆ Y-Gersôm; kyuadah ñu lač, “Kâo jing leh sa čô dôk jưh bhiâo hlăm čar tue.”
23Sui êdei tinăn mtao Êjip djiê. Leh anăn phung ƀuôn sang Israel krao kyua klei jing hlŭn, leh anăn diñu ur krao čiăng mâo klei đru, klei diñu ur krao đĭ trul kơ Aê Diê. 24 Aê Diê hmư̆ klei diñu krao, leh anăn Aê Diê hdơr klei ñu bi mguôp hŏng Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Yakôp. 25Aê Diê ƀuh phung ƀuôn sang Israel, leh anăn Aê Diê thâo klei truh kơ diñu.