1

1Anai jing khul tơlơi pơhiăp hăng bruă mơnuă pô pơala Yirmeyah ană đah rơkơi Hilkiyah. Yirmeyah jing sa čô amăng ƀing pô pơala ƀơi plei Anathôt amăng guai lŏn kơnung djuai Benyamin. 2Yahweh pơhiăp hăng ñu čơdơ̆ng mơ̆ng thŭn tal pluh-klâo rơnŭk pơtao Yôsiyahu, ană đah rơkơi Amôn, jing pô ngă pơtao lŏn čar Yudah. 3Yahweh ăt tŏ tui pơhiăp hăng ñu amăng rơnŭk Yehôyakim, ană đah rơkơi Yôsiyahu, jing pô ngă pơtao lŏn čar Yudah, hlŏng truh kơ blan tal rơma thŭn tal pluh-sa amăng rơnŭk pơtao Zidkiyah, ăt jing ană đah rơkơi pơtao Yôsiyahu. Blan anŭn jing blan arăng ba nao ƀing ană plei Yerusalaim jing hlŭn mơnă amăng lŏn čar tuai yơh.

Tơlơi Khua Yang Iâu Pô Pơala Yirmeyah

4Yirmeyah pơhiăp tui anai:
   Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai,

  5“Hlâo kơ Kâo pơjing ih amăng kian amĭ ih, Kâo ruah laih ih,
   hlâo kơ ñu tơkeng rai ih, Kâo ruah mă laih ih pioh hơjăn.
   Kâo pơjing laih ih jing pô pơala kơ khul lŏn čar.”
6Samơ̆ kâo laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Ơ Khua Yang Yahweh ăh, kâo ƀu rơgơi pơhiăp ôh yuakơ kâo kơnơ̆ng jing kar hăng sa čô čơđai đôč.”
7Samơ̆ Yahweh laĭ kơ kâo tui anai, “Anăm laĭ ôh, ‘Kâo kơnơ̆ng jing kar hăng sa čô čơđai đôč.’ Tơdang Kâo pơkiaŏ ih nao pơ anih pă, ih khŏm nao laih anŭn ih khŏm pơhiăp tui hăng tơlơi Kâo pơđar kơ ih yơh. 8Anăm huĭ kơ hlơi pô ôh, yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ih laih anŭn či pơgang brơi kơ ih yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp laih.
9Giŏng anŭn, Yahweh yơr tơbiă tơngan Ñu hăng tĕk ƀơi tơƀông kâo laih anŭn pơhiăp hăng kâo tui anai, “Ră anai, Kâo hơmâo pioh laih khul boh hiăp Kâo amăng amăng bah ih. 10Anai nê, hrơi anai Kâo brơi laih kơ ih hơmâo tơlơi dưi gah ngŏ kơ khul lŏn čar. Ih či buč đĭ hăng pơglưh trŭn laih anŭn ih pơrai hĭ hăng glŏm hĭ đơđa lŏn čar, samơ̆ ih či pơdơ̆ng đĭ hăng pla đơđa lŏn čar pơkŏn yơh.”

Yirmeyah Ƀuh Dua Tơlơi Pơƀuh

11Giŏng anŭn, Yahweh tơña kơ kâo tui anai, “Ơ Yirmeyah, hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?”
 Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀuh sa ƀĕ than kơyâo khôih dô.”
12Yahweh laĭ glaĭ kơ kâo tui anai, “Ih hơmâo ƀuh djơ̆ laih, yuakơ Kâo hlak lăng pơñen kơ boh hiăp Kâo pơkrĕp truh hĭ.”
13Yahweh tơña kơ kâo dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?”
 Kâo laĭ glaĭ tui anai, “Kâo ƀuh sa boh gŏ lŏn hơmâo ia blôk, pơđuai rai mơ̆ng gah dư̱r.”
14Yahweh laĭ kơ kâo tui anai, “Mơ̆ng gah dư̱r tơlơi truh sat či truh ƀơi abih bang ƀing hlơi pô hơdip amăng anih lŏn anai kar hăng arăng tuh tơbiă ia blôk mơ̆ng gŏ ia yơh. 15Kâo jĕ či pơƀut glaĭ abih bang djuai mơnuih mơ̆ng hơdôm dêh čar gah dư̱r yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.
  Yahweh pơhiăp dơ̆ng tui anai, “Ƀing pơtao gơñu či rai hăng pơdơ̆ng đĭ grê pơtao gơñu
   jing ƀơi anih jơlan mŭt amăng ja̱ng plei phŭn Yerusalaim yơh.
  Ƀing gơñu či rai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang pơnăng jum dar plei anŭn
   laih anŭn pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang plei pla amăng anih lŏn Yudah yơh.
  16Kâo či pơhaih tơbiă tơlơi phat kơđi Kâo ƀơi ƀing ană plei Kâo
   yuakơ tơlơi soh sat ƀing gơñu jing tơlơi ƀing gơñu hơngah lui hĭ Kâo
  laih anŭn tơlơi ƀing gơñu čuh gơnam ƀâo mơngưi kơ ƀing yang rơba̱ng.
   Sĭt ƀing gơñu kơkuh pơpŭ kơ hơdôm rup trah mơ̆ng tơngan gơñu pô pơkra rai yơh.
17“Prap pre bĕ ih pô! Dŏ dơ̆ng bĕ hăng nao laĭ kơ ƀing gơñu hơdôm tơlơi Kâo či pơđar kơ ih. Anăm huĭ bra̱l kơ ƀing gơñu ôh. Tơdah ih huĭ, Kâo či pơhuĭ pơmlâo hĭ ih ƀơi anăp gơñu yơh. 18Hrơi anai Kâo hơmâo prap pre laih ih jing kar hăng sa boh plei kơđông kơjăp, kar hăng sa ƀĕ tơmĕh pơsơi laih anŭn kar hăng sa boh pơnăng ko̱ng kiăng kơ ih dưi dŏ dơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih lŏn čar anai. Anŭn jing kiăng kơ ih pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing pơtao Yudah, ƀing khua moa lŏn čar Yudah, ƀing khua ngă yang laih anŭn ƀing ană plei lŏn čar anŭn mơ̆n. 19Ƀing gơñu či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih samơ̆ ƀu či dưi hĭ kơ ih ôh, yuakơ Kâo dŏ hrŏm hăng ih laih anŭn pơgang hĭ ih yơh.” Anŭn yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp pơhaih laih.