1

1Anai jing khul tơlơi pơƀuh kơ lŏn čar Yudah laih anŭn kơ plei prŏng Yerusalaim Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ Yesayah ană đah rơkơi Amôz amăng khul rơnŭk ƀing pơtao git gai lŏn čar Yudah anai: Ƀing pơtao Uziah, Yôtham, Ahaz laih anŭn Hizkiyah.

Lŏn Čar Yudah Tơgŭ Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Yahweh

  2Hơmư̆ bĕ, Ơ adai rơngit!
   Pơđi̱ng tơngia bĕ, Ơ lŏn tơnah hơi!
   Anai yơh jing tơlơi Yahweh pơhiăp,
  “Ƀing ană bă Kâo, jing ƀing Kâo răk wai laih anŭn čem rong laih,
   hơmâo tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo.
  3Rơmô thâo krăn khua wai ñu,
   laih anŭn aseh glai thâo krăn atong rơ̆k khua ñu,
  samơ̆ ƀing ană bă Kâo, jing ƀing Israel, ƀu thâo krăn ôh,
   ƀing ană plei Kâo anŭn ƀu thâo krăn Kâo jing pô čem rong ƀing gơñu ôh.”

  4Răm ƀăm yơh, Ơ ƀing lŏn čar soh sat ăh,
   Ơ ƀing ană plei bă hăng tơlơi soh sat,
  jing ană tơčô ƀing ngă tơlơi sat ƀai
   laih anŭn jing ƀing ană bă ngă tơlơi tă tăn hơi!
  Ƀing gih hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Yahweh.
   Sĭt ƀing gih hơmâo djik hơngah hĭ laih Pô Rơgoh Hiam ƀing Israel
   laih anŭn wir hĭ laih rŏng gih kơ Ñu.

  5Yua hơget ƀing gih ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh nanao lĕ?
   Hiư̆m pă ƀing gih hơduah kiăng kơ Yahweh taih ama̱ng ƀing gih dơ̆ng lĕ?
  Abih akŏ gih ruă rơka soh sel,
   laih anŭn abih jua pơmĭn gih ăt huing hĭ mơ̆n.
  6Čơdơ̆ng mơ̆ng plă̱ tơkai hlŏng truh pơ kơčŏng akŏ gih,
   ƀu hơmâo anih pă ôh dŏ hiam,
   samơ̆ le̱ng kơ khul nam rơka rơa brŏm soh sel
  laih anŭn khul gru nam rơka anŭn jing hĭ rơhư̆ rơhă yơh,
   arăng ƀu rao ƀôdah pŏn akă ôh,
   laih anŭn kŏn pik ia jrao kiăng kơ suaih lơi.

  7Lŏn čar gih jing hĭ rơngol laih,
   khul plei prŏng gih ƀing rŏh ayăt čuh hĭ hlo̱m ƀo̱m laih.
  Boh čroh mơ̆ng khul đang hơma gih ƀing lŏn čar tuai sua mă hăng ƀơ̆ng hĭ laih ƀơi anăp gih mơtam yơh,
   tơl anih lŏn gih jing hĭ anih hông hang yơh yuakơ ƀing lŏn čar tuai anŭn pơrai hĭ.
  8Plei prŏng Yerusalaim kơnơ̆ng dŏ hơjăn păn đôč yơh,
   jing plei ƀing rŏh ayăt hlak blah hruă yơh.
  Plei anŭn jing anih ƀu dưi răng pơgang pô ôh samơ̆ jing kar hăng anih tơui amăng đang boh kơƀâo,
   ƀôdah anih wai amăng hơma mơkai yơh.
  9Tơdah Yahweh Dưi Kơtang
   ƀu hơmâo pioh glaĭ laih ôh ƀing ta jing ƀing dŏ so̱t,
  sĭt ƀing ta či răm rai hĭ laih kar hăng plei Sedôm,
   laih anŭn či răm rơngiă hĭ laih kar hăng plei Gomôrrah yơh.

  10Ơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀing Yudah jing kar hăng ƀing djă̱ akŏ plei Sedôm ăh!
   Brơi kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh.
  Ơ ƀing ană plei plei Yerusalaim jing kar hăng ƀing ană plei plei Gomôrrah hơi!
   Brơi kơ ƀing gih hơmư̆ bĕ tơlơi juăt Ơi Adai ta.
  11Yahweh laĭ tui anai, “Hơmâo lu rơbâo gơnam ngă yang ƀing gih pơyơr kơ Kâo.
   Hiư̆m pă ƀing gih pơmĭn khul gơnam anŭn jing yom pơphan kơ Kâo lĕ?
  Kâo hơmâo hrăp laih kơ khul gơnam pơyơr čuh,
   jing khul triu tơno laih anŭn rơmuă mơ̆ng khul hlô mơnơ̆ng rơmŏng.
  Kâo ƀu mơak ôh
   hăng drah mơ̆ng khul rơmô tơno, ană triu laih anŭn bơbe tơno ƀing gih čuh.
  12Tơdang ƀing gih rai pơrơđah gih pô ƀơi anăp Kâo,
   hlơi pô rơkâo kơ ƀing gih ba rai khul hlô mơnơ̆ng anŭn
   kiăng kơ juă jâo hĭ anih tơdron Sang Yang Kâo lĕ?
  13Anăm ba rai dơ̆ng tah khul gơnam pơyơr ƀu tŭ yua anŭn!
   Gơnam ƀâo mơngưi gih jing hơƀak drak đơi kơ Kâo yuakơ ƀing gih ƀu tui gưt kơ Kâo.
  Kâo ƀu anăm ư̆ añ dơ̆ng tah kơ abih bang khul tơlơi pơjơnum soh sat gih.
   Anŭn jing khul hrơi phet gih anŭn kar hăng hrơi phet Blan Phrâo, hrơi Saƀat laih anŭn tơlơi iâu mơthưr jơnum pơgop sa thŭn sa wơ̆t;
  14Khul hrơi phet Blan Phrâo gih laih anŭn khul hrơi phet pơkŏn ƀing gih pơkơčah laih,
   jua pơmĭn Kâo pơrơmut biă mă.
  Khul tơlơi anŭn jing hĭ tơlơi pơkơtraŏ mraŏ laih kơ Kâo,
   laih anŭn Kâo gleh rơmơ̆n biă mă ƀu anăm ư̆ añ kơ hơdôm tơlơi anŭn dơ̆ng tah.
  15Tơdang ƀing gih yơr đĭ tơngan gih kiăng iâu laĭ,
   mơta Kâo ƀu či lăng mơak mơai ƀơi ƀing gih ôh.
  Wơ̆t tơdah ƀing gih iâu laĭ lu tŭ mơ̆n,
   Kâo ƀu či pơđi̱ng hơmư̆ ôh,
   yuakơ tơngan gih le̱ng kơ bă hăng tơlơi ngă tuh drah mơnuih.
   16Rao pơagaih hĭ bĕ gih pô.
  Mă pơđuaĭ hĭ bĕ khul bruă sat ƀai mơ̆ng ƀing gih
   kiăng kơ ƀing gih jing tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp mơta Kâo!
  Pơdơi hĭ bĕ tơlơi bruă ngă soh sat,
   17laih anŭn hrăm ngă bĕ tơlơi bruă djơ̆!
  Ngă bĕ tơlơi djơ̆ găl tui anai:
   Nao pơtơpă bĕ ƀing mơnuih kơtư̆ juă,
  pơgang brơi bĕ tơhơnal tơlơi kơ ƀing tơhrit ama,
   laih anŭn djru pơgăl brơi bĕ kơ ƀing đah kơmơi kơmai.”

  18Yahweh laĭ tui anai, “Ơ ƀing ană bă Kâo, rơkâo kơ ƀing gih rai bĕ,
   kiăng kơ ƀing ta pơrơklah hăng tơdruă.
  Wơ̆t tơdah khul tơlơi soh gih jing tơnap biă mă kiăng kơ pơtơbiă hĭ kar hăng bŏh drah mơ̆ng khăn,
   tơlơi soh gih anŭn či tơbiă hăng jing hĭ kô̱̆ kar hăng ple̱r tơpŭng yơh;
  sĭt wơ̆t tơdah tơlơi soh gih anŭn jing mriah kar hăng ia mriah jŭ̱,
   tơlơi soh gih anŭn či jing hĭ kô̱̆ kar hăng blâo triu kô̱̆ yơh.
  19Tơdah ƀing gih tŭ ư kiăng kơ gưt tui tơlơi Kâo pơtă,
   sĭt ƀing gih či ƀơ̆ng huă gơnam ƀơ̆ng hiam hloh mơ̆ng anih lŏn anai yơh.
  20Samơ̆ tơdah ƀing gih hơngah hĭ ƀu gưt tui Kâo ôh laih anŭn tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Kâo,
   đao gưm ƀing rŏh ayăt gih yơh či lun ƀơ̆ng hĭ ƀing gih.”

Ƀing Plei Prŏng Yerusalaim Ƀu Gưt Tui Yahweh Ôh

  21Ơ ƀing plei prŏng Yerusalaim hơi,
   hlâo adih ƀing ană plei gih dŏ tŏng ten hăng Yahweh,
   samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo jing hĭ laih kar hăng bơnai ƀu dŏ tŏng ten hăng rơgơi ñu!
  Hlâo adih plei gih anŭn bă hăng tơlơi djơ̆ tơpă yơh,
   sĭt tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh juăt dŏ amăng plei anŭn hlâo adih,
  samơ̆ ră anai le̱ng kơ ƀing pơdjai mơnuih yơh dŏ amăng plei anŭn!
  22Ơ ƀing plei Yerusalaim hơi, hlâo adih ƀing ană plei gih jing hrup hăng amrăk phŭn,
   samơ̆ ră anai ƀing gih kơnơ̆ng jing kar hăng djă čuă đôč yơh;
  hlâo adih ƀing gơñu jing hrup hăng tơpai boh kơƀâo hiam hloh
   samơ̆ ră anai ƀing gih jing kar hăng tơpai lŭk lăk hĭ laih hăng ia yơh.
  23Ƀing khua djă̱ akŏ gih jing ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh,
   jing ƀing ngă gơyut gơyâo hăng ƀing klĕ dŏp.
  Abih bang ƀing gơñu le̱ng kơ khăp kơ khul gơnam plŏm ƀlŏr,
   laih anŭn kluh nao kơ khul gơnam brơi pơyơr soh sel.
  Ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng pơgang brơi ôh tơhơnal tơlơi ƀing tơhrit ama,
   laih anŭn tơhơnal tơlơi ƀing đah kơmơi kơmai ƀing gơñu kŏn kiăng hơmư̆ tui lơi.
  24Hơnŭn yơh, Khua Yang, jing Yahweh Dưi Kơtang,
   jing Pô Dưi Kơtang ƀing Israel pơhiăp pơhaih hăng ƀing Yerusalaim tui anai,
  “Sĭt yơh, Kâo či tuh tơbiă tơlơi hil Kâo yơh ƀơi ƀing gih jing ƀing rŏh Kâo,
   laih anŭn či rŭ nua kơ Kâo pô yơh ƀơi ƀing gih jing ƀing ayăt Kâo.
  25Kâo či yơr đĭ tơngan Kâo pơkơhma̱l hĭ ƀing gih yơh;
   Kar hăng arăng pơtơbiă hĭ djă̱ amrăk yơh
   Kâo či mă pơđuaĭ hĭ abih bang tơlơi ƀu rơgoh mơ̆ng ƀing gih.
  26Kâo či pha brơi kơ ƀing gih ƀing khua phat kơđi djơ̆ klă kar hăng rơnŭk hlâo adih,
   laih anŭn ƀing djru pơmĭn gih kar hăng čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn lŏn čar gih yơh.
  Tơdơi kơ Kâo pha brơi kơ ƀing gơñu kơ ƀing gih, arăng či pơanăn plei Yerusalaim gih
   jing Plei Tơlơi Tơpă Hơnơ̆ng,
   laih anŭn ăt jing Plei Tŏng Ten yơh.”

  27Yahweh yơh či song mă ƀing ană plei plei Yerusalaim hăng tơlơi phat kơđi djơ̆ tơpă Ñu,
   sĭt Ñu či song mă ƀing mơnuih kơhma̱l amăng plei anŭn hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ñu yơh.
  28Kơđai glaĭ, ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh laih anŭn ngă soh sat nanao či răm rai hĭ abih bang,
   sĭt ƀing hlơi pô đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Ñu či răm rơngiă hĭ yơh.

  29“Ƀing gih či mlâo mlañ yơh yuakơ khul đang kơyâo sen yom hơgŏm
   jing khul đang ƀing gih pơkra kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.
  Ƀing gih ăt či mlâo hyâo yơh yuakơ khul đang hơma
   ƀing gih hơmâo ruah mă laih kiăng kơ ngă tơlơi soh sat amăng anŭn.
  30Gih pô či jing hrup hăng kơyâo sen hla gliu krô,
   laih anŭn jing kar hăng đang hơma ƀu hơmâo ia yơh.
  31Mơnuih khĭn kơtang či jing hĭ kar hăng gơnam amuñ jă̱
   laih anŭn bruă mă ñu jing kar hăng gơnam pơtơbiă rai apui yơh.
  Abih dua mơnuih hăng bruă mă ñu anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ hrŏm hơbĭt,
   ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơthăm hĭ apui anŭn.”