1

Tơlơi Pơhiăp Blung Hlâo

1Amăng anih lŏn Uz adih hơmâo sa čô mơnuih anăn ñu Yôb. Mơnuih anai arăng ƀu thâo ƀuăh ôh yuakơ ñu hơdip hơdơ̆ng tơpă hơnơ̆ng. Ñu huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai laih anŭn ƀu či ngă hơdôm tơlơi sat ƀai ôh. 2Ñu hơmâo tơjuh čô ană đah rơkơi laih anŭn klâo čô ană đah kơmơi, 3laih dơ̆ng ñu hơmâo tơjuh-rơbâo drơi triu, klâo-rơbâo drơi aseh samô, rơma-rơtuh pe̱r rơmô băk oč, rơma-rơtuh drơi aseh glai laih anŭn hơmâo lu biă mă ƀing ding kơna. Ñu jing pô prŏng hloh kơ abih bang ƀing mơnuih hơdip amăng anih gah ngŏ̱ kơ krong Yurdan.
4Ƀing ană đah rơkơi ñu juăt pơkơmlăh nao rai kiăng pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă amăng khul sang gơñu, laih anŭn ƀing gơñu ăt jak iâu klâo čô amai adơi đah kơmơi gơñu rai ƀơ̆ng laih anŭn mơñum hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n. 5Tơdang hrơi ƀơ̆ng huă hơmâo rơgao hĭ laih, Yôb pơkiaŏ arăng nao ba rai ƀing ană bă ñu tui anŭn ñu dưi ngă tơlơi phiăn pơrơgoh hĭ ƀing gơñu. Ƀơi hrơi mơguah ưm, ñu pơyơr đĭ sa gơnam pơyơr čuh kơ Ơi Adai brơi kơ rĭm čô ană ñu yuakơ ñu pơmĭn, “Huĭdah ƀing ană bă kâo hơmâo ngă soh laih anŭn hơtŏm păh laih kơ Ơi Adai amăng pran jua gơñu.” Anŭn yơh jing tơlơi Yôb juăt ngă.

Tơlơi Lông Lăng Kơ Yôb Tal Sa

6Hơmâo sa hrơi, ƀing ling jang hiam Ơi Adai rai pơrơđah gơñu pô ƀơi anăp Yahweh laih anŭn Satan ăt rai hrŏm amăng ƀing gơñu mơ̆n. 7Yahweh tơña hăng Satan tui anai, “Mơ̆ng anih pă ŏng hơmâo rai laih lĕ?”
 Satan laĭ glaĭ kơ Yahweh tui anai, “Kâo găn nao rai pơ anih anai anih adih laih anŭn hyu ngui ƀơi lŏn tơnah.”
8Giŏng anŭn, Yahweh laĭ kơ Satan tui anai, “Ŏng hơmâo pơmĭn mơ̆ kơ tơlơi Yôb, jing pô tŏng ten tui gưt kơ Kâo? Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng lŏn tơnah anai hrup hăng ñu. Arăng ƀu thâo ƀuăh ôh ñu yuakơ ñu hơdip tơpă hơnơ̆ng laih anŭn huĭ pơpŭ kơ Kâo hăng ƀu ngă tơlơi sat ƀai hơget ôh.”
9Satan laĭ glaĭ tui anai, “Ơ Ơi Adai, Yôb ƀu huĭ pơpŭ kơ Ih ôh tơdah Ih ƀu pha brơi kơ ñu hơget gĕt ôh. 10Ih ƀu hơmâo pơdơ̆ng bơnư̆ ƀơi jum dar ñu, sang anŏ ñu laih anŭn ƀơi abih bang tơlơi ñu hơmâo ôh hă? Yuakơ Ih hơmâo bơni hiam kơ bruă mơnuă tơngan ñu, tui anŭn yơh tơpul triu laih anŭn tơpul rơmô ñu lar lu amăng anih lŏn anŭn. 11Samơ̆ tơdah Ih pơrai hĭ hlo̱m ƀo̱m abih bang tơlơi ñu hơmâo, sĭt ñu či hơtŏm păh Ih ƀơi anăp Ih yơh.”
12Yahweh laĭ kơ Satan tui anai, “Tui anŭn yơh ră anai, Kâo brơi kơ ŏng dưi ngă hơget tơlơi ŏng kiăng kơ abih bang gơnam ñu hơmâo, samơ̆ anăm pơrai hĭ Yôb pô ôh.”
 Giŏng anŭn, Satan tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp Yahweh.
13Hơmâo sa hrơi tơdang ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi Yôb hlak ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo ƀơi sang ayŏng tha gơñu, 14hơmâo sa čô ding kơna rai laĭ pơthâo kơ Yôb tui anai, “Tơdang khul rơmô hlak dŏ kai hơma laih anŭn khul aseh glai hlak ƀơ̆ng rơ̆k jĕ ƀơi anŭn, 15ƀing mơnuih Seba kơsung rai mă pơđuaĭ hĭ abih. Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ding kơna hăng đao laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”
16Tơdang pô anai hlak dŏ pơhiăp, pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ pơthâo tui anai, “Apui mơ̆ng adai adih lê̆ trŭn mơ̆ng adai adih čuh pơrai hĭ khul triu wơ̆t hăng ƀing ding kơna mơ̆n, laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”
17Tơdang pô anai hlak dŏ pơhiăp, hơmâo pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ tui anai, “Ƀing Khaldean pơpha amăng klâo grup, kơsung rai ƀơi tơpul aseh samô ih laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ laih. Ƀing gơñu pơdjai hĭ ƀing ding kơna anŭn hăng đao laih anŭn kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”
18Tơdang pô anai hlak dŏ hiăp, hơmâo pô ding kơna pơkŏn dơ̆ng rai laĭ pơthâo tui anai, “Tơdang ƀing ană đah rơkơi đah kơmơi ih hlak hơmâo tơlơi phet ƀơ̆ng huă laih anŭn mơñum ia boh kơƀâo amăng sang ayŏng tha gơñu, 19blĭp blăp hơmâo sa glung angĭn kơtang thut rai mơ̆ng tơdron ha̱r laih anŭn pơglưh hĭ pă̱ akiăng sang. Sang anŭn glưh hĭ ƀơi ƀing gơñu laih anŭn abih bang gơñu le̱ng kơ djai hĭ laih; kơnơ̆ng hơjăn kâo yơh đuaĭ tơklaih hĭ hăng rai laĭ pơthâo kơ ih!”
20Ƀơi mông anai, Yôb tơgŭ laih anŭn hek hĭ ao phyung ñu, kuăh hĭ ƀŭk ñu kiăng kơ pơrơđah tơlơi rơngot hơning ñu kơ ƀing ană bă ñu. Giŏng anŭn, ñu bon rơbuh ñu pô ƀơi lŏn kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai 21laih anŭn laĭ tui anai:
  “Kâo ƀu djă̱ ba gơnam hơget ôh hlak kâo tơbiă rai mơ̆ng kian amĭ kâo,
   laih anŭn kâo ăt ƀu djă̱ ba hơget mơ̆n tơdang kâo djai.
  Yahweh brơi laih, laih anŭn Yahweh hơmâo mă pơđuaĭ hĭ;
   kwưh kiăng anăn Ñu năng kơ arăng bơni hơơč yơh.”
22Amăng abih bang tơlơi anŭn, Yôb ƀu ngă soh ôh, kŏn ñu ƀuăh pơčŭt kơ Ơi Adai lơi.