1

1Kâo, Simôn Pêtrôs, jing pô ding kơna laih anŭn ding kơna pơjao Yang Yêsu Krist.
 Kâo čih mơit kơ ƀing gih, jing ƀing mơ̆ng tơlơi tơpă hơnơ̆ng Ơi Adai ta laih anŭn Pô Pơklaih Yang Yêsu Krist, hơmâo mă tŭ laih yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yom pơphan kar hăng tơlơi đaŏ kơnang gơmơi.
2Rơkâo kơ tơlơi khăp pap laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m dŏ hăng ƀing gih bă blai yua mơ̆ng tơlơi ƀing gih prŏng tui amăng tơlơi thâo krăn Ơi Adai laih anŭn Yang Yêsu, Khua Yang ta yơh.

Ngă Brơi Kơ Tơlơi Iâu Mơthưr Mơnuih Hăng Ƀing Ơi Adai Iâu Thâo Sĭt

3Tơlơi dưi mơyang Ơi Adai hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta djŏp mơta tơlơi ƀing ta kơƀah kiăng kơ tơlơi hơdip laih anŭn tơlơi thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu mơ̆ng tơlơi thâo krăn Ñu, jing Pô iâu laih ƀing ta yua mơ̆ng tơlơi ang yang Ñu pô laih anŭn tơlơi hiam klă Ñu yơh. 4Mơ̆ng hơdôm tơlơi anŭn yơh Ñu hơmâo pha brơi kơ ƀing ta hơdôm tơlơi ƀuăn yom prŏng hăng yom pơphan Ñu, kiăng kơ mơ̆ng hơdôm tơlơi anŭn yơh ƀing gih dưi pơpha hrŏm amăng kơnuih yang laih anŭn tơklaih hĭ mơ̆ng tơlơi brŭ răm amăng lŏn tơnah, jing pơtơbiă rai mơ̆ng hơdôm tơlơi amoaih kluh sat ƀai.
5Kơ tơhơnal tơlơi anŭn yơh, ngă bĕ rĭm tơlơi bruă triăng kiăng kơ thim mŭt pơ tơlơi đaŏ kơnang gih jing tơlơi hiam klă, pơ tơlơi hiam klă jing tơlơi thâo pơmĭn, 6pơ tơlơi thâo pơmĭn jing tơlơi pơkhư̆ pô, pơ tơlơi pơkhư̆ pô jing tơlơi gir run, pơ tơlơi gir run jing kơnuih thâo pơmơak kơ Ơi Adai, 7pơ kơnuih thâo pơmơak kơ Ơi Adai jing tơlơi klă djrưng ayŏng adơi, pơ tơlơi klă djrưng ayŏng adơi jing tơlơi khăp yơh. 8Yuakơ tơdah ƀing gih hơmâo hơdôm kơnuih anŭn ƀrư̆ lu tui, sĭt hơdôm kơnuih anŭn či pơgang ƀing gih mơ̆ng tơlơi ƀu tŭ yua laih anŭn ƀu pơtơbiă rai boh čroh amăng tơlơi ƀing gih thâo krăn kơ Khua Yang ta Yang Yêsu Krist yơh. 9Samơ̆ tơdah hlơi pô ƀu hơmâo ôh hơdôm kơnuih anŭn, ñu jing pô ƀuh jĕ đôč laih anŭn bum mơta yơh, laih anŭn ñu hơmâo wơr bĭt hĭ laih kơ tơlơi ñu tŭ pơrơgoh laih mơ̆ng khul tơlơi soh sat ñu hlâo adih.
10Hơnŭn yơh, Ơ ƀing ayŏng amai adơi kâo hơi, mă bruă kơtang hloh dơ̆ng bĕ amăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng hiam klă kiăng kơ tơlơi Ơi Adai iâu mơthưr ƀing gih hăng ruah mă ƀing gih jing dŏ kơjăp. Yuakơ tơdah ƀing gih ngă hơdôm tơlơi bruă anŭn, ƀing gih ƀu či lê̆ amăng tơlơi soh ôh. 11Yuakơ amăng hơdră jơlan anŭn yơh, ƀing gih či tŭ pha brơi bă blai kơ jơlan mŭt pơ dêh čar adai Khua Yang ta laih anŭn Pô Pơklaih ta Yang Yêsu Krist yơh.

Tơlơi Hră Ơi Adai Laĭ Lui Hlâo

12Hơnŭn yơh, kâo či kiăng pơhơdơr kơ ƀing gih nanao kơ hơdôm tơlơi anŭn, wơ̆t tơdah ƀing gih thâo laih kơ tơlơi anŭn laih anŭn tŭ pơkô̆ kơjăp laih amăng tơlơi sĭt jing tơlơi ƀing gih hơmâo tă anai. 13Samơ̆ kâo pơmĭn anŭn jing tơlơi djơ̆ yơh kiăng kơ pơphrâo glaĭ tơlơi hơdơr gih tơdang kâo ăt dŏ hơdip amăng drơi jan kâo kar hăng hơdip amăng sang khăn anai, 14yuakơ kâo thâo kơ tơlơi ƀu sui dơ̆ng tah kâo či đuaĭ lui drơi jan thâo djai anai, tui hăng Yang Yêsu Krist hơmâo pơrơđah laih brơi kơ kâo. 15Kâo či ngă abih bang tơlơi kâo dưi kiăng kơ tơlơi tơdơi kơ kâo djai laih, ƀing gih ăt či dưi hơdơr nanao kơ hơdôm tơlơi anŭn.
16Yuakơ ƀing gơmơi ƀu đuaĭ tui khul tơlơi ră ruai mơnuih rơgơi pơčeh mă ôh tơdang ƀing gơmơi pơruai laih kơ ƀing gih kơ tơlơi dưi mơyang laih anŭn tơlơi Khua Yang ta Yêsu Krist trŭn rai dơ̆ng, samơ̆ ƀing gơmơi jing ƀing ngă gơ̆ng jơlan hăng mơta gơmơi pô yơh ƀuh tơlơi guh kơang Ñu. 17Yuakơ Ñu tŭ mă laih tơlơi pơpŭ pơyom hăng tơlơi ang yang mơ̆ng Ơi Adai Ama tơdang dơnai hiăp truh laih pơ Ñu mơ̆ng Pô Guh Kơang Ang Yang tui anai, “Anai jing Ană Đah Rơkơi Kâo, jing Pô Kâo khăp biă mă. Amăng Ñu yơh Kâo mơak biă mă.” 18Gơmơi pô hơmư̆ laih asăp anŭn rai mơ̆ng adai adih tơdang ƀing gơmơi dŏ hrŏm hăng Ñu ƀơi čư̆ rơgoh hiam.
19Tui anŭn, ƀing gơmơi hơmâo boh hiăp ƀing pô pơala hơmâo pơhiăp laih jai sĭt nik yơh laih anŭn ƀing gih či pơđi̱ng hơmư̆ kơ tơlơi pơhiăp anŭn biă mă yơh, kar hăng tơlơi bơngač pơčrang mŭt pơ anih kơnăm mơmŏt tơl hrơi mơguah laih anŭn pơtŭ sing guah pơčrang amăng pran jua gih yơh. 20Gah ngŏ kơ abih bang tơlơi, ƀing gih khŏm thâo hluh kơ tơlơi ƀu hơmâo tơlơi laĭ lui hlâo pă ôh amăng Hră Ơi Adai jing tơbiă rai mơ̆ng tơlơi pơblang ƀing pô pơala pô. 21Yuakơ ƀu hơmâo tơlơi laĭ lui hlâo pă ôh jing pơphŭn rai mơ̆ng tơlơi pơmĭn mơnuih mơnam, kơđai glaĭ mơnuih mơnam pơhiăp mơ̆ng Ơi Adai yơh tơdang ƀing gơñu pơhiăp pơruai yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam.