1

1Kâo, Pêtrôs, jing ding kơna pơjao Yang Yêsu Krist.
 Kâo čih mơit kơ ƀing mơnuih Ơi Adai ruah mă, jing ƀing kar hăng tuai amăng lŏn tơnah anai, jing ƀing čơlah hyu amăng khul lŏn čar Pontos, Galatia, Kappadokia, Asia laih anŭn Bithunia,
2jing ƀing Ơi Adai, Ama hơmâo ruah mă laih tui hăng tơlơi thâo hlâo Ñu, yua mơ̆ng bruă pơrơgoh Yang Bơngăt Ñu, kơ tơlơi tui gưt kơ Yang Yêsu Krist laih anŭn añăh hăng drah Ñu.
 Rơkâo kơ tơlơi khăp pap laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m Ơi Adai dŏ hăng ƀing gih bă blai.

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai Kơ Tơlơi Čang Rơmang Hơdip

3Bơni hơơč kơ Ơi Adai laih anŭn Ama Khua Yang Yêsu Krist ta! Amăng tơlơi pap yom prŏng Ñu, Ñu hơmâo pha brơi laih kơ ƀing ta tơlơi tơkeng kơ phrâo mŭt amăng tơlơi čang rơmang hơdip yua mơ̆ng tơlơi hơdip glaĭ Yang Yêsu Krist mơ̆ng mơnuih djai, 4laih anŭn mŭt amăng tơlơi tŭ mă kŏng ngăn ƀu či rơngiă, răm ƀôdah tơdu hĭ ôh, jing gơnam Ơi Adai djă̱ pioh laih kơ ƀing gih amăng plei hiam adih, 5jing ƀing yua mơ̆ng tơlơi đaŏ kơnang yơh tŭ pơgang yua mơ̆ng tơlơi dưi mơyang Ơi Adai hlŏng truh kơ tơlơi pơklaih rai, jing tơlơi či prap pre pơrơđah rai amăng rơnŭk hơnăl tuč. 6Ƀing gih mơak biă mă yơh yuakơ khul tơlơi anŭn, wơ̆t tơdah ră anai kơnơ̆ng ƀiă hrơi mông đôč ƀing gih či khŏm tŭ gleh tơnap rơngot hơning amăng djŏp mơta tơlơi lông lăng. 7Hơdôm tơlơi lông lăng anŭn truh kơñăm kiăng kơ tơlơi đaŏ kơnang gih, jing tơlơi yom pơphan hloh kơ mah jing răm rơngiă hĭ wơ̆t tơdah tŭ čruih hĭ hăng apui, dưi pơrơklă jing hiam klă laih anŭn ba rai amăng tơlơi bơni hơơč, tơlơi ang yang laih anŭn tơlơi pơpŭ tơdang Yang Yêsu Krist pơƀuh rai yơh. 8Wơ̆t tơdah ƀing gih aka ƀu ƀuh djơ̆ Ñu ôh, samơ̆ ƀing gih khăp kơ Ñu. Wơ̆t tơdah ƀing gih ƀu ƀuh ôh Ñu ră anai, samơ̆ ƀing gih đaŏ kơnang kơ Ñu, laih anŭn ƀing gih tŭ bă hăng tơlơi hli̱ng hla̱ng ƀu thâo pơruai laih anŭn tơlơi hơ̆k mơak ang yang, 9yuakơ ƀing gih tŭ mă tơlơi kơñăm tơlơi đaŏ kơnang gih, jing tơlơi pơklaih kơ bơngăt gih yơh.
10Pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi pơklaih anai, ƀing pô pơala, jing ƀing pơhiăp laĭ lui hlâo kơ tơlơi khăp pap jing tơlơi khŏm truh pơ ƀing gih, ăt gir hơduah kơsem biă mă hăng tơlơi pơñen prŏng prin mơ̆n, 11gir kiăng hơduah kơsem hrơi mông laih anŭn khul anih hơdip jing rơnŭk hơmâo Yang Bơngăt Krist dŏ pơ anŭn kiăng kơ kơčrâo brơi tơdang Ñu laĭ lui hlâo laih kơ tơlơi ruă nuă Krist laih anŭn tơlơi ang yang či truh tơdơi kơ anŭn. 12Ơi Adai pơrơđah brơi laih kơ ƀing pô pơala anŭn kơ tơlơi ƀing gơñu ƀu djơ̆ mă bruă kơ gơñu pô ôh samơ̆ kơ ƀing gih yơh, tơdang ƀing gơñu pơhiăp kơ hơdôm tơlơi bruă, jing tơlơi bruă hơmâo tŭ pơruai laih kơ ƀing gih mơ̆ng ƀing mơnuih hơmâo pơtô pơblang laih tơlơi pơthâo hiam kơ ƀing gih yua mơ̆ng Yang Bơngăt Hiam jing Pô Ơi Adai pơkiaŏ rai laih mơ̆ng adai adih. Wơ̆t tơdah ƀing ling jang hiam ăt kiăng biă mă lăng kơ hơdôm tơlơi truh anŭn.

Jing Rơgoh Hiam Bĕ

13Hơnŭn yơh, prap pre bĕ tơlơi pơmĭn gih kiăng kơ mă bruă. Tŭ pơkhư̆ pô bĕ. Pioh bĕ tơlơi čang rơmang gih bă blai ƀơi tơlơi khăp pap jing tơlơi či pha brơi kơ ƀing gih tơdang Yang Yêsu Krist či pơrơđah rai dơ̆ng. 14Yuakơ ƀing gih jing ƀing ană bă tui gưt kơ Ơi Adai, anăm hơdip hơdơ̆ng tui hăng khul tơlơi amoaih kluh sat ƀai jing tơlơi hơdip ƀing gih hơmâo hlâo tơdang ƀing gih hơdip amăng tơlơi aka ƀu thâo phe pho ôh. 15Samơ̆ kơnơ̆ng kar hăng Pô hơmâo iâu laih ƀing gih kiăng kơ jing rơgoh hiam, tui anŭn jing bĕ rơgoh hiam amăng abih bang bruă ƀing gih ngă. 16Yuakơ Hră Ơi Adai hơmâo čih laih tui anai, “Jing bĕ rơgoh hiam, yuakơ Kâo jing rơgoh hiam.”
17Yuakơ ƀing gih iâu laĭ kơ Ama, jing Pô ƀu phat kơđi bruă mơnuă rĭm čô glông be̱r ôh, hơdip bĕ tơlơi hơdip gih kar hăng ƀing tuai ƀơi lŏn tơnah anai hăng tơlơi huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai. 18Yuakơ ƀing gih thâo laih kơ tơlơi Ơi Adai song mă laih ƀing gih mơ̆ng tơlơi hơdip đôč đač brơi rai mơ̆ng ƀing ơi adon gih, ƀu djơ̆ hăng khul gơnam đôč đač kar hăng amrăk ƀôdah mah ôh, 19samơ̆ hăng drah yom Krist yơh, jing kar hăng Ană Triu ƀu hơmâo nam rơka ôh. 20Hlâo hrơi hrih pơjing kơ lŏn tơnah, Ơi Adai khưp ngă hlâo laih kơ tơlơi Krist či tŭ pơrơđah amăng khul hrơi hơnăl tuč anai yuakơ ƀing gih yơh. 21Yua mơ̆ng Yêsu yơh ƀing gih đaŏ kơnang kơ Ơi Adai, jing Pô pơhơdip glaĭ laih Ñu mơ̆ng mơnuih djai laih anŭn pơguh pơang Ñu, kiăng kơ tơlơi đaŏ kơnang hăng tơlơi čang rơmang gih dŏ amăng Ơi Adai.
22Ră anai ƀing gih hơmâo pơrơgoh hĭ laih gih pô yua mơ̆ng tơlơi tui gưt kơ tơlơi sĭt kiăng kơ ƀing gih dưi hơmâo tơlơi khăp sĭt kơ ƀing ayŏng adơi gih, jing khăp bĕ kơ tơdruă prŏng dơlăm mơ̆ng pran jua rơgoh yơh. 23Ƀing gih hơmâo tŭ tơkeng dơ̆ng kơ phrâo laih, ƀu djơ̆ mơ̆ng pơjĕh thâo răm rai ôh, samơ̆ mơ̆ng pơjĕh ƀu thâo răm rai, jing boh hiăp hơdip laih anŭn dŏ hlŏng lar Ơi Adai yơh. 24Yuakơ kar hăng Hră Ơi Adai laĭ laih tui anai,
  “Abih bang mơnuih mơnam jing kar hăng rơ̆k,
   laih anŭn abih bang tơlơi guh kơang gơñu jing kar hăng bơnga rơ̆k đang hơma.
  Rơ̆k anŭn gliu laih anŭn khul bơnga anŭn rŭh hĭ,
  25samơ̆ boh hiăp Khua Yang dŏ hlŏng lar yơh.”
Anŭn yơh jing boh hiăp arăng pơtô pơblang laih kơ ƀing gih.