1

Tơlơi Pơblang Hlâo

1Ơ Theophilos khăp, Ih thâo laih hơmâo lu mơnuih hơmâo gir čih laih hơdôm bruă Yêsu hơmâo ngă laih tơdang Ñu dŏ tŏng krah ƀing gơmơi. 2Ƀing gơñu hơmâo čih laih tui hăng tơlơi ră ruai ƀing gơmơi hơmư̆ mơ̆ng ƀing ƀuh laih bruă anŭn blung hlâo hăng mơta gơñu pô, jing tui hăng ƀing ding kơna mă bruă pơtô laih tơlơi pơthâo hiam. 3Tui anŭn yơh, Ơ Theophilos pơpŭ ăh, yuakơ kâo pô hơmâo kơsem hrăm pơñen laih abih bang bruă anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn, ăt jing hiam kơ kâo mơ̆n kiăng čih tơlơi ră ruai tŏ tơroai anai kơ ih. 4Tui anŭn, ih či dưi thâo hluh sĭt kơ abih bang tơlơi arăng hơmâo pơtô laih kơ ih mơ̆ng hlâo.

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Tơkeng Yôhan Pô Ngă Baptem

5Amăng rơnŭk Hêrôd ngă pơtao amăng kwar Yudea, hơmâo sa čô khua ngă yang kơ Ơi Adai mơ̆ng kơnung djuai khua ngă yang grup ƀing Abiyah anăn ñu Zakharias. Zakharias hăng bơnai ñu HʼElisabet le̱ng kơ mơ̆ng kơnung djuai khua ngă yang prŏng hloh A̱rôn. 6Ƀing gơñu ăt hơdip djơ̆ tơpă mơ̆n ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn tui gưt abih bang khul tơlơi juăt tơlơi phiăn Khua Yang tơl arăng ƀu thâo ƀuăh ƀing gơñu ôh. 7Samơ̆ ƀing gơñu ƀu hơmâo ană ôh yuakơ HʼElisabet jing đah kơmơi plao laih anŭn ră anai abih dua gơñu le̱ng kơ tha laih.
8Hơmâo sa wơ̆t, tơdang grup ƀing Zakharias grơ̆ng glăm kơ bruă ngă yang, Zakharias mă bruă ñu anŭn amăng Sang Yang ƀơi anăp Ơi Adai. 9Arăng ruah mă djơ̆ laih anăn ñu hăng mă čram tui hăng tơlơi juăt ƀing khua ngă yang, tui anŭn ñu mŭt pơ Sang Yang Khua Yang kiăng kơ čuh gơnam ƀâo hiam. 10Abih bang mơnuih truh laih pơ anŭn dŏ pơjơnum iâu laĭ amăng wăl tơdron gah rơngiao kơ Sang Yang tơdang djơ̆ mông Zakharias nao čuh gơnam ƀâo hiam.
11Giŏng anŭn, hơmâo ha čô ling jang hiam Khua Yang blĭp blăp pơƀuh rai kơ Zakharias gah hơnuă kơ kơnưl kơƀa̱ng pioh čuh gơnam ƀâo hiam. 12Tơdang Zakharias ƀuh ling jang hiam anŭn, ñu kơtuă tơtư̆ djhir djhar laih anŭn huĭ biă mă. 13Samơ̆ ling jang anŭn laĭ kơ ñu tui anai, “Ơ Zakharias hơi! Anăm ih huĭ ôh, yuakơ Ơi Adai hơmâo hơmư̆ laih tơlơi ih iâu laĭ. Bơnai ih HʼElisabet či tơkeng kơ ih sa čô ană đah rơkơi laih anŭn ih či pơanăn ñu Yôhan.
  14“Ñu či jing sa tơlơi sŭ mơak prŏng kơ ƀing gih yơh
   laih anŭn lu mơnuih či hơ̆k kơdơ̆k yuakơ tơlơi tơkeng rai kơ ană anŭn.
  15Laih anŭn dơ̆ng, Ơi Adai či yap ñu jing mơnuih yom prŏng yơh,
   tui anŭn ñu ƀu dưi mơñum tơpai ôh kŏn dưi yua tơpai măt lơi,
  samơ̆ ñu či bă blai hăng Yang Bơngăt Hiam
   čơdơ̆ng mơ̆ng mông ñu ăt dŏ amăng kian amĭ ñu.
  16Ñu či ba lu ƀing ană plei Israel kơhma̱l glaĭ đaŏ kơ Khua Yang Ơi Adai gơñu.
  17Ñu či nao hlâo kơ Khua Yang
   kar hăng sa čô mơnuih pơkra jơlan kơ sa čô pơtao.
  Ñu či hơmâo bơngăt jua dưi mơyang kar hăng Êliyah,
   kiăng kơ ba pran jua ƀing ama pơrơno̱m glaĭ hăng ƀing ană bă gơñu,
  laih anŭn ba ƀing mơnuih ƀu gưt kơ Ơi Adai
   wơ̆t glaĭ kơ tơlơi rơgơi tơpă hơnơ̆ng,
  anŭn yơh jing tơlơi ñu prap rơmet ƀing ană plei
   kiăng kơ tŭ ju̱m Khua Yang.”
18Samơ̆ Zakharias tơña kơ ling jang hiam anŭn tui anai, “Hiư̆m pă kâo dưi thâo tơlơi anŭn či truh sĭt lĕ? Ih thâo laih, dua rơkơi bơnai gơmơi ăt tha laih mơ̆n.”
19Ling jang hiam anŭn laĭ glaĭ kơ ñu, “Anăn kâo Gabriel; kâo dŏ ƀơi anăp Ơi Adai laih anŭn Ñu pơkiaŏ rai kâo pơhiăp kiăng ră ruai kơ ih tơlơi pơthâo hiam anai. 20Anai nê, Ih či kơmlô hĭ yuakơ ih ƀu đaŏ ôh kơ khul tơlơi kâo pơhiăp laih anŭn ih ƀu či thâo pơhiăp ôh tơl truh hrơi tơlơi anai truh hĭ. Tơlơi anai či truh ƀơi hrơi mông găl gơñu yơh.”
21Tơdang anŭn, ƀing ană plei hlak dŏ tơguan Zakharias laih anŭn ƀing gơñu pơmĭn hli̱ng hla̱ng yơh yuakơ Zakharias dŏ sui biă mă amăng Sang Yang. 22Hơnăl tuč, tơdang Zakharias tơbiă mơ̆ng Sang Yang anŭn, ñu ƀu thâo pơhiăp hăng ƀing gơ̆ ôh. Ñu gir pơhiăp hăng ƀing gơ̆ samơ̆ ƀu thâo ôh, tui anŭn ñu ngă gru kơnăl hăng tơngan ñu kiăng pơhiăp hăng ƀing ană plei. Tui anŭn, ƀing ană plei thâo krăn yơh ñu hơmâo ƀuh laih tơlơi pơƀuh amăng Sang Yang.
23Tơdang hrơi ñu ngă yang giŏng laih, ñu glaĭ pơ sang ñu pô. 24Tơdơi ƀiă kơ anŭn, bơnai ñu HʼElisabet pi kian yơh. HʼElisabet pơdŏp hĭ ñu pô amăng sang rơma blan, ƀu brơi arăng ƀuh ñu ôh. 25Ñu pơmĭn tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Khua Yang hơmâo ngă laih kơ kâo. Amăng hrơi mông anai yơh Ñu hơmâo pơrơđah laih tơlơi pap Ñu kơ kâo kiăng kơ mă pơđuaĭ hĭ tơlơi mlâo kâo ƀơi anăp mơnuih.”

Tơlơi Laĭ Lui Hlâo Kơ Tơlơi Tơkeng Yêsu

26Giŏng anŭn, tơdang HʼElisabet pi kian amăng năm blan laih, Ơi Adai pơkiaŏ ling jang hiam Ñu Gabriel nao pơ plei Nazaret amăng kwar Galilê. 27Ñu nao pơ sa čô dra hơči̱h hơmâo djă̱ kong laih hăng sa čô tơdăm anăn gơ̆ Yôsêp, jing mơ̆ng kơnung djuai pơtao Dawid. Anăn dra anŭn jing HʼMari. 28Ling jang hiam anŭn pơƀuh rai kơ dra anŭn laih anŭn laĭ tui anai, “Kơkuh kơ ih, Ơ pô Ơi Adai khăp pap hơi, Khua Yang dŏ hrŏm hăng ih.”
29HʼMari rŭng răng biă mă tơdang ñu hơmư̆ tơlơi ling jang hiam anŭn pơhiăp kar hăng anŭn laih anŭn Ñu pơmĭn amăng pran jua ñu pô tui anai, “Hơget tơlơi kơkuh anai kiăng laĭ lĕ?” 30Samơ̆ ling jang hiam anŭn laĭ kơ ñu, “Ơ HʼMari, anăm ih huĭ ôh, yuakơ ih hơmâo tơlơi khăp pap laih ƀơi anăp Ơi Adai. 31Ih či pi kian laih anŭn tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi; giŏng anŭn ih khŏm pơanăn Ñu Yêsu. 32Ñu či jing pô yom pơphan prŏng laih anŭn arăng či iâu Ñu Ană Đah Rơkơi Pô Glông Hloh yơh. Khua Yang či brơi kơ Ñu jing pơtao kar hăng ơi adon Ñu Dawid yơh kiăng kơ git gai wai lăng. 33Tui anŭn, Ñu či git gai wai lăng nanao kơnung djuai Yakôb laih anŭn dêh čar Ñu ƀu thâo đŭt hĭ ôh.”
34HʼMari tơña kơ ling jang hiam anŭn tui anai, “Hiư̆m ngă tơlơi anai thâo truh lĕ, yuakơ kâo aka dŏ hrŏm hăng đah rơkơi ôh?”
35Ling jang hiam anŭn laĭ glaĭ kơ HʼMari tui anai, “Yang Bơngăt Hiam či trŭn ƀơi ih laih anŭn tơlơi dưi mơyang Pô Glông Hloh či go̱m hĭ ih kar hăng tơu. Tui anŭn, Ană Nge ih tơkeng rai či jing Pô Rơgoh Hiam laih anŭn arăng či iâu Ñu jing Ană Đah Rơkơi Ơi Adai yơh. 36Adơi ai ih HʼElisabet, wơ̆t tơdah ñu jing đah kơmơi plao, samơ̆ ñu ăt či hơmâo rai sa čô ană mơ̆n amăng thŭn tha gơ̆. Ră anai ñu pi kian hlak năm blan laih, 37yuakơ ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh Ơi Adai ƀu dưi ngă.”
38HʼMari laĭ glaĭ, “Kâo jing ding kơna Khua Yang. Brơi bĕ tơlơi anŭn truh kar hăng ih hơmâo laĭ laih.” Giŏng anŭn, ling jang hiam anŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng gơ̆.

HʼMari Nao Ngui Pơ HʼElisabet

39Tơdơi kơ anŭn, HʼMari prap rơmet laih anŭn ječ ameč nao pơ plei Zakharias dŏ amăng anih bŏl čư̆ kwar Yudea. 40Ñu mŭt nao amăng sang Zakharias laih anŭn ñu pơhiăp kơkuh hăng HʼElisabet. 41Tơdang HʼElisabet hơmư̆ asăp HʼMari pơhiăp kơkuh hăng ñu, ană amăng kian ñu pơpư̆ kơtang laih anŭn HʼElisabet bă blai hăng Yang Bơngăt Hiam ƀơi mông anŭn mơtam. 42HʼElisabet pơhiăp hăng HʼMari kraih krin tui anai, “Mơyŭn hiam yơh kơ ih hloh kơ abih bang ƀing đah kơmơi pơkŏn laih anŭn mơyŭn hiam yơh kơ ană ih hlak dŏ pi kian anŭn! 43Yua hơget Khua Yang pơpŭ pơyom kơ kâo tơl amĭ Khua Yang kâo rai čuă ngui kâo lĕ, yuakơ kâo ƀu năng lăp ôh? 44Kâo thâo ih či jing amĭ kơ Khua Yang kâo yơh yuakơ tơdang kâo hơmư̆ asăp ih pơhiăp kơkuh hăng kâo, ană amăng kian kâo pơpư̆ hơ̆k kơdơ̆k. 45Ơi Adai bơni hiam kơ ih yuakơ ih hơmâo đaŏ laih kơ tơlơi Khua Yang hơmâo pơtă laih kơ ih či kiăp truh sĭt yơh!”

HʼMari Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

  46Giŏng anŭn, HʼMari bơni hơơč tui anai:
   “Pran jua kâo bơni hơơč kơ Khua Yang.
  47Ñu brơi jua bơngăt kâo hơ̆k kơdơ̆k yuakơ Ñu jing Pô Pơklaih kâo,
  48yuakơ Ñu ăt pơmĭn ƀlơ̆ng kơ kâo, jing ding kơna Ñu anai,
   wơ̆t tơdah kâo jing pô ƀu yom pơphan ôh.
  Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anai truh kơ abih bang rơnŭk pơanăp
   lu mơnuih či yap kơ kâo mơnuih Ơi Adai bơni hiam,
  49yuakơ Pô Dưi Kơtang hơmâo ngă khul tơlơi yom prŏng kơ kâo.
   Anăn Ñu jing rơgoh hiam yơh.
  50Ñu pơrơđah tơlơi pap kơ ƀing hlơi pô thâo huĭ pơpŭ kơ Ñu,
   čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm truh kơ lu rơnŭk pơanăp.
  51Ñu ngă khul bruă kơtang mơyang hăng hơpăl tơngan Ñu pô;
   Ñu pơčơlah hĭ bru bra ƀing hlơi pô pơgao ang amăng jua pơmĭn gơñu.
  52Ñu pơglưh trŭn hĭ ƀing khua git gai mơ̆ng grê pơtao gơñu
   samơ̆ Ñu pŭ̱ đĭ ƀing ƀu yom pơphan.
  53Ñu pơtrơi hĭ ƀing rơpa mơhao hăng khul gơnam hiam,
   samơ̆ Ñu kiaŏ pơđuaĭ hĭ ƀing pơdrŏng hăng tơngan đôč đač.
  54Ñu djru kơ ƀing ding kơna Ñu ƀing Israel
   laih anŭn Ñu hơdơr nanao kiăng pơrơđah tơlơi pap Ñu
  55kơ Abraham laih anŭn kơ abih bang ƀing kơnung djuai gơ̆ hlŏng lar,
   tui hăng Ñu hơmâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng ƀing ơi adon ta.”
56Tơdơi kơ HʼMari bơni hơơč laih kơ Ơi Adai, ñu dŏ hrŏm hăng HʼElisabet kơplăh wăh klâo blan. Giŏng anŭn, ñu glaĭ pơ sang ñu pô yơh.

HʼElisabet Tơkeng Kơ Yôhan Pô Ngă Baptem

57Tơdang truh hrơi HʼElisabet đih apui laih, ñu tơkeng kơ sa čô ană đah rơkơi. 58Tơdang ƀing mơnuih re̱ng gah laih anŭn ƀing adơi ai gơñu hơmư̆ tơlơi Khua Yang hơmâo pơrơđah laih tơlơi pap prŏng prin kơ HʼElisabet, abih bang ƀing gơñu hơ̆k mơak hrŏm hăng gơ̆ yơh.
59Tơjuh hrơi tơdơi kơ anŭn, ƀing gơñu rai lăng ƀing djă̱ akŏ tơlơi đaŏ ngă tui hăng tơlơi phiăn khăt klĭ brơi kơ čơđai anŭn, laih anŭn ƀing adơi ai amĭ ama gơ̆ kiăng pơanăn gơ̆ tui hăng anăn ama gơ̆ Zakharias. 60Samơ̆ amĭ gơ̆ laĭ, “Ơ ơh, anăn ñu či jing Yôhan.”
61Samơ̆ ƀing gơñu laĭ kơ HʼElisabet tui anai, “Amăng ƀing adơi ai gih ƀu hơmâo ôh anăn Yôhan anŭn.” 62Giŏng anŭn, ƀing gơñu ngă gru kơnăl kiăng tơña kơ ama gơ̆ hơget anăn ñu kiăng pơanăn. 63Zakharias ngă gru kơnăl rơkâo kơ arăng brơi kơ ñu sa pŏk hơnăl čih laih anŭn ñu čih tui anai, “Anăn ñu jing Yôhan.” Tơdang anŭn, abih bang ƀing gơñu dŏ kơtuă hli̱ng hla̱ng biă mă yơh. 64Ƀơi mông anŭn mơtam amăng bah ñu rơmuăn, jơlah ñu thâo pơpư̆ glaĭ laih anŭn ñu čơdơ̆ng pơhiăp bơni hơơč kơ Ơi Adai. 65Abih ană plei jum dar hli̱ng hla̱ng biă mă laih anŭn arăng ră ruai kơ khul tơlơi anai djŏp anih bŏl čư̆ kwar Yudea yơh. 66Tui anŭn, hlơi pô hơmư̆ tơlơi anŭn le̱ng kơ pơtơña tơdruă tui anai, “Hiư̆m thơ čơđai anŭn či jing lĕ ĭh?” Ƀing gơñu pơtơña tơlơi anai yuakơ ƀing gơñu thâo hơpăl tơngan Khua Yang dŏ hrŏm hơbĭt hăng gơ̆.

Tơlơi Zakharias Laĭ Lui Hlâo Laih Anŭn Bơni Hơơč Kơ Ơi Adai

67Giŏng anŭn, ama čơđai anŭn Zakharias bă blai hăng Yang Bơngăt Hiam laih anŭn ñu laĭ lui hlâo tui anai,
  68“Bơni hơơč bĕ kơ Khua Yang, jing Ơi Adai ƀing Israel,
   yuakơ Ñu rai laih kiăng kơ song mă ƀing ta jing ƀing ană plei Ñu.
  69Ñu brơi rai kơ ƀing ta sa čô Pô Pơklaih Dưi Kơtang
   mơ̆ng kơnung djuai ding kơna Ñu pơtao Dawid.
  70Kar hăng Ñu hơmâo brơi laih
   ƀing pô pơala laĭ lui hlâo mơ̆ng đưm adih,
  71Ñu brơi rai Pô Pơklaih anai kiăng pơklaih hĭ ƀing ta
   mơ̆ng ƀing rŏh ayăt ta jing ƀing pơrơmut kơ ƀing ta yơh.
  72Ñu ngă tui anŭn kiăng pơhơdơr glaĭ tơlơi pơgop rơgoh hiam Ñu hăng ơi adon ta Abraham
   laih anŭn kiăng pơrơđah tơlơi pap kơ ơi adon ta laih anŭn kơ ƀing ta jing kơnung djuai ƀing gơ̆ yơh.
  73Anai yơh jing tơlơi Ñu ƀuăn rơ̆ng laih hăng ơi adon ta Abraham:
  74Ñu ƀuăn rơ̆ng Ñu či pơklaih hĭ ƀing ta
   mơ̆ng tơngan ƀing rŏh ayăt ta,
   kiăng kơ brơi ƀing ta dưi mă bruă kơ Ñu ƀu hyưt huĭ ôh,
  75laih anŭn kơkuh pơpŭ kơ Ñu amăng tơlơi rơgoh hiam hlo̱m
   laih anŭn amăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng ƀơi anăp Ñu
   abih hrơi ƀing gơmơi dŏ hơdip yơh.
  76Bơ kơ ih, Ơ ană kâo hơi, arăng či yap ih jing pô pơala kơ Pô Glông Hloh,
   yuakơ ih či nao hlâo kơ Khua Yang kiăng kơ pơkra jơlan kơ Ñu.
  77Tui anŭn, ih či pơtô kơ ƀing ană plei Ơi Adai thâo hluh kơ tơlơi pơklaih
   tơdang Ñu pap brơi khul tơlơi soh ƀing gơ̆.
  78Yuakơ Ơi Adai khăp pap kơ ƀing ta yơh,
   Ñu či brơi tơlơi pơklaih kar hăng hrơi sêng brêng mơguah rai pơ ƀing ta mơ̆ng plei hiam adih,
  79kiăng kơ pơčrang brơi kơ ƀing mơnuih dŏ amăng tơlơi mơmŏt
   jing ƀing dŏ gah yŭ kơ tơu tơlơi djai,
   laih anŭn kiăng dui ba plă̱ tơkai ta rơbat amăng jơlan rơnŭk rơnua.”
80Čơđai Yôhan anŭn prŏng tui hơmâo tơlơi kơtang amăng bơngăt jua. Tơdang ñu prŏng laih, ñu dŏ amăng anih tơdron ha̱r tơl truh hrơi ñu či pơrơđah ñu pô kơ ƀing Israel yơh.