1

1. Tơlơi Răm Mơ̆ng Ƀing Nai Pơtô Ƀlŏr

1Kâo, Yud, jing sa čô ding kơna Yang Yêsu Krist laih anŭn jing adơi Yakơ.
 Kâo mơit kơ ƀing mơnuih Ơi Adai hơmâo iâu laih, jing ƀing Ơi Adai Ama khăp laih, laih anŭn ăt jing ƀing Yang Yêsu Krist răk wai mơ̆n tui anai:
2Rơkâo tơlơi pap, tơlơi rơnŭk rơno̱m laih anŭn tơlơi khăp dŏ hrŏm hăng ƀing gih bă blai.

Tơlơi Soh Laih Anŭn Tơlơi Răm Rai Ƀing Mơnuih Ƀu Hơmâo Ơi Adai

3Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, wơ̆t tơdah kâo gir biă mă kiăng kơ čih kơ ƀing gih kơ tơlơi pơklaih ƀing ta hơmâo, samơ̆ kâo ƀuh kâo khŏm čih pơtrŭt kơ ƀing gih mơtam kiăng kơ pơgăl pơgang brơi kơ tơlơi sĭt jing tơlơi ƀing ta đaŏ kơnang, jing tơlơi đaŏ hơmâo brơi laih kơ ƀing đaŏ kơnang sa wơ̆t djŏp kơ abih bang yơh. 4Kâo laĭ tui anŭn yuakơ hơmâo đơđa ƀing mơnuih, tơlơi pơkơhma̱l pioh kơ ƀing gơñu ƀing pô pơala hơmâo čih pioh laih čơdơ̆ng mơ̆ng rơnŭk đưm, ƀing gơñu hơmâo mŭt laih tŏng krah ƀing gih hăng tơlơi hơgŏm. Ƀing gơñu jing mơnuih ƀu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai ôh, jing ƀing pơwĕ hĭ tơlơi khăp pap Ơi Adai ta jing kiăng kơ hơdip sa tơlơi hơdip ƀrưh mơhiăh tă tăn laih anŭn hơngah hĭ Yang Yêsu Krist jing kơnơ̆ng ha čô Pô Glông Hloh laih anŭn Khua Yang ta yơh.
5Wơ̆t tơdah ƀing gih thâo laih abih bang tơlơi anŭn, kâo ăt kiăng pơhơdơr kơ ƀing ih mơ̆n kơ tơlơi Khua Yang pơklaih laih ană plei Ñu tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip, samơ̆ tơdơi kơ anŭn Ñu ngă brơi kơ ƀing mơnuih anŭn djai hĭ laih amăng tơdron ha̱r jing ƀing hlơi pô ƀu đaŏ kơnang kơ Ñu ôh. 6Laih anŭn kâo pơhơdơr kơ ƀing gih kơ tơlơi ƀing ling jang jing ƀing ƀu djă̱ pioh ôh khul anih bruă tơlơi dưi gơñu, samơ̆ lui hĭ anih gơñu pô, tui anŭn Ơi Adai krư̆ hĭ laih ƀing gơñu amăng anih kơnăm mơmŏt, akă hĭ ƀing gơñu hăng khul hrĕ čuăk hlŏng lar kiăng pioh kơ tơlơi phat kơđi amăng hrơi prŏng. 7Hrup hăng anŭn mơ̆n, plei Sedôm hăng plei Gomôrrah laih anŭn khul plei pla jum dar prưh lui laih gơñu pô kơ tơlơi pơdŏ rĭh răm laih anŭn pyu pơde hăng tơdruă đah rơkơi, tơdruă đah kơmơi mơ̆n. Ƀing gơñu tŭ tơnap tap tơlơi pơkơhma̱l amăng apui hlŏng lar kiăng kơ jing sa tơlơi hơmutu yơh.
8Amăng hơdră jơlan kar hăng anŭn mơ̆n, ƀing hơmâo tơlơi pơƀuh anŭn pơgrĭ hĭ khul drơi jan gơñu, hơngah hĭ tơlơi dưi Ơi Adai laih anŭn djik djak kơ ƀing yang amăng adai adih. 9Samơ̆ wơ̆t tơdah khua ling jang Mikhaêl, tơdang ñu hlak pơrơjăh hăng yang sat Satan kơ tơlơi drơi jan Môseh, ñu ăt ƀu khĭn lơi phŏng kơđi pơhiăp sat pơkơdơ̆ng glaĭ hăng yang sat, samơ̆ ñu laĭ, “Khua Yang či ƀuăh pơkra ih yơh!” 10Samơ̆ bơ kơ ƀing mơnuih anai, ƀing gơñu pơhiăp djik djak pơkơdơ̆ng glaĭ hăng hơget tơlơi ƀing gơñu ƀu thâo hluh ôh. Laih anŭn khul tơlơi ƀing gơñu thâo hluh mơ̆ng gơñu pô, hrup hăng khul hlô mơnơ̆ng ƀu hơmâo tơlơi pơmĭn, khul tơlơi anŭn yơh či pơrai hĭ ƀing gơñu.
11Răm ƀăm yơh kơ ƀing gơñu! Ƀing gơñu ruah tui jơlan Kain. Ƀing gơñu tơlŭh nao kơ tơlơi kơmlai kiăng mŭt amăng tơlơi soh Balaam. Ơi Adai pơrai hĭ laih ƀing gơñu hrup hăng tơlơi Kôrah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ñu yơh.
12Ƀing mơnuih anai jing hĭ khul gru grĭ amăng khul tơlơi phet khăp mơak gih, ƀơ̆ng huă hăng ƀing gih ƀu thâo mlâo ôh, jing ƀing wai triu kơnơ̆ng čem rong kơ gơñu pô đôč. Ƀing gơñu jing kar hăng khul kơthul ƀu hơmâo ia hơjan ôh, đuaĭ hrŏm amăng angĭn thut bluh; hrup hăng khul kơyâo amăng bơyan hlĭm ƀu hơmâo boh čroh ôh laih anŭn arăng buč hĭ akha ñu, jing djai hĭ dua tal yơh. 13Ƀing gơñu jing khul jơlah ia rơsĭ păh pung, pơrơboh đĭ tơlơi mlâo gơñu; ƀing gơñu hrup hăng khul pơtŭ hle̱ng hyu, kơ ƀing gơñu yơh arăng pioh tơlơi kơnăm mơmŏt kơpa̱l hlŏng lar.
14Hanôk, jing pô hơdip amăng rơnŭk tal tơjuh mơ̆ng Adam, ăt laĭ lui hlâo laih mơ̆n kơ ƀing mơnuih anŭn tui anai, “Anai nê, Khua Yang hlak trŭn rai hăng rơbâo rơbăn čô ƀing rơgoh hiam Ñu, 15kiăng kơ phat kơđi rĭm čô, laih anŭn kiăng klă̱ kơđi abih bang ƀing mơnuih ƀu đaŏ kơnang kơ Ơi Adai yuakơ khul bruă mă soh sat ƀing gơñu hơmâo ngă laih amăng hơdră jơlan ƀu thâo huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, laih anŭn kơ abih bang khul tơlơi pơhiăp sat ƀai ƀing mơnuih soh hơmâo pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Ơi Adai.” 16Ƀing mơnuih sat anai jing ƀing pơhiăp brŏk laih anŭn ƀing kơsem tơlơi soh arăng. Ƀing gơñu đuaĭ tui khul tơlơi amoaih kluh soh sat gơñu pô. Ƀing gơñu pơang kơ gơñu pô laih anŭn pơhưč plư ƀing arăng kiăng kơ hơmâo tơlơi tŭ yua kơ gơñu pô yơh.

2. Bruă Jao Pơblah Brơi Kơ Tơlơi Sĭt Ơi Adai

Tơlơi Pơtô Pơhrăm Kiăng Kơ Dŏ Kơjăp Amăng Tơlơi Đaŏ

17Samơ̆, Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, hơdơr bĕ hơdôm tơlơi ƀing ding kơna pơjao Khua Yang Yêsu Krist ta laĭ lui hlâo laih. 18Ƀing gơñu laĭ laih kơ ƀing gih tui anai, “Amăng rơnŭk đŭt tơdơi či hơmâo ƀing djik djak, jing ƀing či đuaĭ tui hăng khul tơlơi amoaih kluh soh sat gơñu pô pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Ơi Adai yơh.” 19Ƀing anŭn jing ƀing mơnuih pơkăh pơpha ƀing gih, jing ƀing đuaĭ tui khul tơlơi pơmĭn lŏn tơnah laih anŭn ƀu hơmâo Yang Bơngăt Hiam ôh.
20Samơ̆ bơ kơ ƀing gih, Ơ ƀing gơyut gơyâo khăp hơi, rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ bĕ gih pô amăng tơlơi đaŏ kơnang rơgoh hiam hloh gih, laih anŭn iâu laĭ bĕ amăng Yang Bơngăt Hiam. 21Răk wai bĕ gih pô amăng tơlơi khăp Ơi Adai kar hăng ƀing ih dŏ tơguan kơ tơlơi pap Khua Yang ta, Yang Yêsu Krist, kiăng kơ ba ƀing gih nao kơ tơlơi hơdip hlŏng lar.
22Pap bĕ kơ ƀing hlơi pô đing đaŏ; 23hơñăk-mă bĕ ƀing pơkŏn mơ̆ng apui laih anŭn pơklaih hĭ bĕ ƀing gơñu; bơ kơ ƀing mơnuih pơkŏn dơ̆ng, pap bĕ wơ̆t hăng tơlơi huĭ, pơrơmut bĕ wơ̆t hăng ao mơ̆ng kơđeh asar pơgrĭ hĭ laih mơ̆n.

Tơlơi Iâu Laĭ Bơni Hiam

24Kơ Ñu yơh jing Pô dưi răk wai ƀing gih mơ̆ng tơlơi lê̆ rơbuh, laih anŭn pơrơđah ƀing gih ƀơi anăp ƀô̆ mơta ang yang Ñu ƀu hơmâo gru tơlơi soh ôh laih anŭn hăng tơlơi hơ̆k mơak prŏng, 25kơ kơnơ̆ng hơjăn Ơi Adai Pô Pơklaih ta đôč yơh dưi hơmâo tơlơi ang yang, tơlơi guh kơang, tơlơi dưi kơtang laih anŭn tơlơi dưi wai lăng, mơ̆ng Yang Yêsu Krist Khua Yang ta, mơ̆ng abih bang rơnŭk hlâo adih, ră anai laih anŭn truh kơ hlŏng lar! Amen.