1

Pơtao Prŏng Ahaswerus Pŏk Tơlơi Phet Prŏng

1Anai jing tơlơi ră ruai hơmâo truh laih amăng rơnŭk pơtao prŏng Ahaswerus jing pơtao amăng dêh čar Persia. Pơtao Ahaswerus jing pơtao prŏng wai lăng amăng sa-rơtuh duapluh-rơjuh boh tring čar čơdơ̆ng mơ̆ng lŏn čar India gah ngŏ̱ hlŏng truh pơ lŏn čar Ethiopia gah yŭ̱. 2Amăng rơnŭk anŭn pơtao prŏng Ahaswerus wai lăng mơ̆ng sang pơtao amăng plei phŭn Susa. 3Amăng thŭn tal klâo tơdang tơlơi ñu wai lăng, ñu pŏk sa tơlơi phet kiăng pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă prŏng biă mă kơ abih bang ƀing khua moa yom pơpŭ ñu laih anŭn ƀing yom pơpŭ pơkŏn mă bruă kơ ñu. Anai yơh jing ƀing khua pơtao hơmâo jak iâu rai kơ tơlơi phet anai: Ƀing khua git gai tơhan dêh čar Persia hăng Media, ƀing khua tring čar laih anŭn ƀing kơdrưh kơang amăng tring čar le̱ng kơ hơmâo ƀô̆ mơta pơ anŭn soh sel. 4Ñu pŏk tơlơi phet anai hlo̱m amăng abih năm blan, laih anŭn amăng blan anŭn mơ̆n, ñu pơang pơrơđah mŭk dram pơdrŏng săh amăng čar ñu wơ̆t hăng abih tơlơi kơdrưh kơang hiam rô̆ ñu, kiăng kơ pơrơđah ñu yơh jing pơtao hing ang prŏng prin.
5Tơdang khul hrơi phet anŭn rơgao laih, pơtao pŏk sa tơlơi phet prŏng pơkŏn dơ̆ng kiăng pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă amăng đang bơnga jum dar sang pơtao. Tơlơi phet anai ñu pŏk amăng tơjuh hrơi kơ abih bang mơnuih hơdip amăng plei phŭn Susa, jing ƀing mơnuih čơdơ̆ng mơ̆ng ƀing ƀun rin hloh truh kơ ƀing pơdrŏng săh hloh. 6Amăng đang anai arăng yol khul khăn păng blâo ƀlĭ kô̱̆ laih anŭn khăn păng mik. Arăng sĭt khul hrĕ akă kô̱̆ laih anŭn mơla̱ng hăng pơtôp hrŏm hăng khul khăn păng anŭn ƀơi khul kong amrăk ƀơi khul tơmĕh ngă hăng boh pơtâo yom. Pơ anih anŭn ăt hơmâo khul grê đih ngă hăng mah laih anŭn hăng amrăk mơ̆n, kiăng kơ ƀing tuai dưi đih ƀơi anŭn tơdang hlak dŏ ƀơ̆ng huă. Khul grê anŭn arăng pơkra ƀơi atur sang ngă hăng khul boh pơtâo yom hơmâo lu ia phara phara. 7Amăng tơlơi phet anŭn arăng yŏng rai ia tơpai amăng khul kơčŏk tơkai mah, rĭm kơčŏk anai hơmâo hrôp phara hăng kơčŏk pơkŏn. Pơtao anai čơmah biă mă, tui anŭn ñu hơmâo brơi lu biă mă ia tơpai kơ ƀing tuai ñu mơñum. 8Ñu brơi kơ rĭm čô tuai ñu dưi mơñum dơ̆ pă pô anŭn kiăng mơñum yơh. Ñu ăt pơtă kơ abih bang ƀing ding kơna mă bruă kơ ñu mơ̆n dưi hlĭng brơi tơpai kơ rĭm čô dơ̆ pă pô anŭn kiăng mơñum yơh.
9Amăng tơlơi phet anai, bơnai pơtao hơbia HʼWasti ăt pơkra tơlơi ƀơ̆ng huă mơ̆n kơ ƀing đah kơmơi pơ anih pơkŏn samơ̆ ăt amăng sang pơtao Ahaswerus.

Pơtao Hơngah Hĭ Hơbia HʼWasti Yuakơ Ƀu Tui Gưt

10Ƀơi hrơi tal tơjuh amăng hrơi phet, tơdang pơtao prŏng Ahaswerus mơak biă mă yuakơ ñu mơñum lu tơpai, ñu pơđar kơ tơjuh čô ding kơna yom pơpŭ jing ƀing mă bruă kơ ñu pô. Anai jing anăn gơñu: Mehuman, Biztha, Harwona, Bigtha, Abagtha, Zethar laih anŭn Kharkas. 11Pơtao pơkiaŏ nao ƀing gơ̆ nao pơ hơbia HʼWasti hăng laĭ pơthâo kơ hơbia troă đoăn pơtao gơ̆ laih anŭn brơi gơ̆ rai pơ ñu ƀơi anih ƀing khua ƀơ̆ng mơñum anŭn. Pơtao ngă tui anŭn kiăng kơ pơrơđah tơlơi hiam rô̆ hơbia kơ ƀing khua moa kơdrưh kơang pơ anŭn, yuakơ hơbia HʼWasti jing đah kơmơi hiam rô̆ biă mă. 12Samơ̆ tơdang ƀing khua anŭn nao laĭ pơthâo kơ hơbia anŭn kơ tơlơi pơtao kiăng, hơbia HʼWasti hơngah hĭ ƀu kiăng rai ôh. Tơdang pơtao hơmư̆ kơ tơlơi anŭn, ñu ƀrŭk hil biă mă.
13Pơtao iâu rai ƀing rơgơi jing ƀing thâo abih bang tơlơi juăt kiăng kơ phat brơi kơđi, yuakơ ñu juăt hơduah tơña tơlơi pơmĭn mơ̆ng ƀing gơ̆. Hlak anŭn ñu pơrơklah hăng ƀing gơ̆ yuakơ ƀing gơ̆ thâo hluh hơget tơlơi năng ngă kơ tơlơi tơnap kar hăng tơlơi hơbia ngă anŭn. 14Anai jing anăn ƀing khua moa rơgơi anŭn, jing ƀing pơtao đaŏ kơnang biă mă: Kharsơna, Sethar, Admatha, Tarsis, Meres, Marsơna laih anŭn Memukhan. Tơjuh čô anŭn jing ƀing khua moa yom pơphan biă mă amăng dêh čar Persia hăng Media. Tui anŭn, ƀing gơñu yơh dưi pơhiăp rơngai ƀơi anăp pơtao mông pă gơñu kiăng.
15Pơtao tơña kơ ƀing khua anŭn tui anai, “Tui hluai hăng tơlơi juăt, hơget tơlơi khŏm či truh kơ hơbia HʼWasti lĕ? Kâo yơh jing pơtao, hơmâo pơkiaŏ nao laih ƀing ding kơna kâo kiăng laĭ pơthâo kơ ñu tơlơi kâo pơđar, samơ̆ ñu hơngah hĭ ƀu tui gưt kơ kâo ôh.” 16Giŏng anŭn, Memukhan laĭ glaĭ ƀơi anăp pơtao laih anŭn ƀơi anăp abih bang ƀing khua moa yom pơpŭ tui anai, “Ơ pơtao ăh, hơbia HʼWasti hơmâo ngă soh laih yơh; ñu ngă tơlơi pơmlâo anŭn ƀu djơ̆ kơnơ̆ng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ih đôč ôh samơ̆ ñu ăt pơkơdơ̆ng glaĭ hăng abih bang ƀing khua kơdrưh kơang laih anŭn hăng abih bang mơnuih amăng abih tring čar ih mơ̆n. 17Hơnŭn yơh, abih bang ƀing bơnai amăng dêh čar anai či hơmư̆ laih anŭn či pơmĭn yơh kơ kơnuih hơbia anai hơmâo ngă laih kơ pơtao. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či djik djak kơ ƀing rơkơi gơñu tui anai yơh, ‘Pơtao prŏng Ahaswerus pơkiaŏ arăng ba rai hơbia HʼWasti ƀơi anăp ñu, samơ̆ hơbia hơngah ƀu či rai ôh. Tui anŭn, ƀing ta ăt khŏm ƀu či ngă hơget mơ̆n tơdah rơkơi ta pơđar kơ ƀing ta ngă.’ 18Hrơi anai đơđa bơnai ƀing khua moa yom pơpŭ dêh čar Persia hăng Media hơmâo hơmư̆ laih tơlơi hơbia anŭn hơmâo ngă laih, tui anŭn ƀing gơñu čơdơ̆ng hla̱ tui kơnuih sat anŭn yơh kiăng pơhiăp hăng ƀing rơkơi gơñu. Hơnăl tuč, amăng abih dêh čar anai, ƀing bơnai ƀu či pơpŭ dơ̆ng tah kơ ƀing rơkơi gơñu laih anŭn ƀing gơ̆ či ƀrŭk hil biă mă yơh hăng bơnai ƀing gơ̆ yuakơ gơñu ngă tui anŭn. 19Hơnŭn yơh, Ơ pơtao ăh, tơdah tơlơi kâo pơphŭn anai pơmơak kơ ih, rơkâo kơ ih brơi čih thim bĕ tơlơi pơtă dơ̆ng amăng khul tơlơi juăt dêh čar Persia hăng Media anai, jing khul tơlơi juăt ƀu hơmâo hlơi pô dưi lui hĭ ôh. Tơlơi pơtă anŭn tui anai: Hơbia HʼWasti ƀu dưi rai dơ̆ng tah ƀơi anăp ih. Giŏng anŭn, rơkâo kơ ih ăt khŏm jao brơi bĕ anih dŏ yom jing hơbia anŭn kơ đah kơmơi pơkŏn, jing pô djơ̆ lăp hloh kơ hơbia HʼWasti anai. 20Giŏng anŭn, tơdang tơlơi pơtă ih anai arăng ba hyu djŏp anih amăng dêh čar prŏng prin ih anai hơget tơlơi hơmâo truh laih kơ hơbia HʼWasti, tui anŭn abih bang ƀing bơnai amăng dêh čar anai čơdơ̆ng mơ̆ng pô ƀun rin hlŏng truh kơ pô pơdrŏng săh či pơpŭ kơ rơkơi gơñu yơh.”
21Pơtao laih anŭn ƀing khua moa yom pơpŭ pơtao le̱ng kơ mơak soh sel hăng tơlơi djru pơmĭn anai, tui anŭn pơtao ngă tui hơget tơlơi Memukhan pơmĭn kơčĕ brơi laih. 22Ñu pơkiaŏ nao ƀing ding kơna ñu ba nao tơlơi pơtă anŭn kơ djŏp djang anih amăng dêh čar ñu. Ñu mơit tơlơi pơtă anai kơ rĭm tring trang plei pla tui hluai hăng boh hră laih anŭn amăng tơlơi pơhiăp ƀing gơ̆ pô, kiăng kơ abih bang mơnuih hơmư̆ tơlơi pơtă anŭn amăng tơlơi pơhiăp gơñu pô, tui anŭn rĭm ƀing rơkơi khŏm git gai djă̱ akŏ kơ sang anŏ ñu pô yơh.