1

Yêsu Đĭ Glaĭ Pơ Adai

1Ơ Theophilos hơi, amăng hră kâo hlâo, kâo čih laih kơ abih bang tơlơi bruă Yêsu čơdơ̆ng ngă hăng pơtô laih, 2tơl truh pơ hrơi Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih. Hlâo kơ anŭn, Yang Bơngăt Hiam hơmâo pơdưi hĭ laih Ñu kiăng kơ pơtă kơ ƀing ding kơna pơjao, jing ƀing Ñu hơmâo ruah mă laih. 3Tơdơi kơ Ñu tŭ gleh tơnap hăng djai laih, Ñu pơƀuh rai Ñu pô kơ ƀing gơñu laih anŭn pơrơklă kơ tơlơi Ñu hlak hơdip. Ñu pơƀuh rai nanao kơ ƀing gơñu tơdang amăng pă̱pluh hrơi laih anŭn pơruai laih kơ ƀing gơñu kơ tơlơi hiư̆m Ơi Adai či git gai mơnuih mơnam. 4Hơmâo sa wơ̆t, tơdang Ñu hlak dŏ ƀơ̆ng huă hrŏm hăng ƀing gơñu, Ñu pơhiăp pơđar kơ ƀing gơñu tui anai, “Anăm ƀing gih tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng plei Yerusalaim ôh, samơ̆ dŏ tơguan bĕ kơ Pô Ama Kâo hơmâo ƀuăn laih kiăng kơ pơkiaŏ rai, jing tơlơi ƀing gih hơmâo hơmư̆ laih tơlơi Kâo ră ruai. 5Yôhan hơmâo ngă baptem kơ arăng hăng ia, samơ̆ dŏ ƀiă hrơi dơ̆ng Ơi Adai či ngă baptem kơ ƀing gih hăng Yang Bơngăt Hiam yơh.”
6Tui anŭn, tơdang ƀing gơñu pơjơnum hrŏm hơbĭt, ƀing gơñu tơña kơ Yêsu tui anai, “Ơ Khua ăh, djơ̆ mơ̆ ră anai Ih či rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ dêh čar kơ ƀing Israel?”
7Ñu laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Yang Ama hơmâo pơkơčah laih hrơi mông hăng tơlơi dưi mơyang Ñu jao, ƀơi mông anŭn ƀing gih ƀu dưi thâo ôh. 8Samơ̆ Ơi Adai či pơdưi hĭ ƀing gih tơdang Yang Bơngăt Hiam trŭn rai ƀơi ƀing gih laih anŭn ƀing gih či ngă gơ̆ng jơlan kơ Kâo amăng plei Yerusalaim, amăng abih kwar Yudea hăng kwar Samaria, laih anŭn hlŏng truh pơ khul anih ataih biă mă amăng djŏp lŏn tơnah yơh.”
9Tơdơi kơ Ñu pơhiăp laih hơdôm tơlơi anŭn, Ñu đĭ glaĭ pơ adai yơh ƀơi anăp mơta gơñu laih anŭn hơmâo sa ƀut hiăng pơgăn hĭ ƀing gơñu ƀu thâo ƀuh Ñu dơ̆ng tah.
10Ƀing gơñu ăt dŏ lăng đĭ pơ adai tơdang Yêsu hlak đĭ đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing gơñu, blĭp blăp hơmâo dua čô đah rơkơi buh ao kô̱̆ dŏ jĕ ƀơi ƀing gơñu hăng laĭ tui anai, 11“Ơ ƀing mơnuih Galilê hơi, anăm ƀing gih dŏ dơ̆ng pơ anai lăng đĭ pơ adai adih dơ̆ng tah! Ăt Yêsu anai mơ̆n, jing Pô hơmâo đĭ glaĭ laih pơ adai adih mơ̆ng ƀing gih, či trŭn rai dơ̆ng kar hăng ƀing gih hơmâo ƀuh laih Ñu đĭ glaĭ pơ adai adih.”

Ƀing Ding Kơna Ruah Mă Matthias Pơala Kơ Yudas

12Giŏng anŭn, ƀing gơñu trŭn mơ̆ng čư̆ ôliwơ hăng wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim, jing ataih kơplăh wăh sa rơwang juă mơ̆ng plei anŭn. 13Tơdang ƀing gơñu truh pơ plei anŭn, ƀing gơñu đĭ pơ sa boh anih gah glông, jing anih ƀing gơñu dŏ. Pơ anih anŭn hơmâo Pêtrôs, Yôhan, Yakơ, Andre, Philip, Thômas, Bartholomê, Mathiơ, Yakơ pơkŏn ană Alphê, Simôn Zealôt laih anŭn Yudas ană Yakơ pơkŏn dơ̆ng mơ̆n. 14Abih bang ƀing gơñu pơgop hrŏm hơbĭt iâu laĭ nanao, hrŏm hăng ƀing đah kơmơi, HʼMari jing amĭ Yêsu laih anŭn hrŏm hăng ƀing adơi Ñu mơ̆n.
15Amăng khul hrơi anŭn, ƀing mơnuih pơƀut glaĭ pơ anih anŭn kơplăh wăh sa-rơtuh duapluh čô laih anŭn Pêtrôs tơgŭ dŏ dơ̆ng tŏng krah ƀing đaŏ anŭn hăng laĭ tui anai, 16“Ơ ƀing ayŏng adơi ăh, Hră Ơi Adai hơmâo krep truh laih kơ tơlơi Yang Bơngăt Hiam hơmâo pơhiăp laih hlâo adih mơ̆ng amăng bah pơtao Dawid kiăng laĭ lui hlâo kơ tơlơi Yudas, jing pô hơmâo ba jơlan laih kơ ƀing arăng nao mă Yêsu, 17ñu ăt jing sa čô amăng ƀing ta laih anŭn ăt hơmâo črăn amăng bruă ta anai mơ̆n.”
18Hlâo kơ anŭn, Yudas tŭ mă prăk kơ tơlơi soh sat ñu anŭn, giŏng anŭn ƀing khua ngă yang blơi sa boh hơma hăng prăk anŭn. Pơ hơma anŭn ñu lê̆ trŭn akŏ hlâo laih anŭn drơi jan ñu pơčah hĭ hăng abih bang proaĭ ñu tơglŏh tơbiă. 19Abih bang mơnuih amăng plei Yerusalaim le̱ng kơ thâo tơlơi anŭn, tui anŭn ƀing gơñu iâu kơ hơma anŭn tui hăng tơlơi pơhiăp gơñu jing “Akeldama,” kiăng laĭ, “Hơmua Drah” yơh.
20Pêtrôs laĭ dơ̆ng tui anai, “Dawid hơmâo čih laih kơ tơlơi ñu amăng hră Tơlơi Adoh Bơni Hơơč tui anai,
  “ ‘Kwưh kiăng kơ anih dŏ ñu jing hĭ rơngol,
   anăm brơi mơnuih pă ôh dŏ amăng anih anŭn,’
“laih anŭn,
  “ ‘Kwưh kiăng kơ arăng djă̱ bruă pơala kơ ñu.’
21“Hơnŭn yơh, kiăng biă mă kơ tơlơi ruah mă sa čô amăng ƀing mơnuih hơmâo dŏ laih hăng ƀing ta amăng abih hrơi Khua Yêsu dŏ laih hăng ƀing ta, 22anŭn jing čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi Yôhan ngă baptem kơ Yêsu hlŏng truh pơ hrơi tơdang Yêsu đĭ glaĭ pơ adai adih mơ̆ng ƀing ta. Sa čô amăng ƀing anŭn yơh khŏm jing pô ngă gơ̆ng jơlan hăng ƀing ta kơ tơlơi Yêsu hơdip glaĭ.”
23Tui anŭn, ƀing gơñu kơčrâo brơi kơ dua čô anai: Yôsêp, arăng pơanăn Barsabbas, ăt jing Iustos mơ̆n, laih anŭn Matthias. 24Giŏng anŭn, ƀing gơñu iâu laĭ tui anai, “Ơ Khua Yang, Ih thâo krăn rĭm pran jua mơnuih. Rơkâo kơ Ih pơrơđah brơi bĕ kơ ƀing gơmơi amăng dua čô anai hlơi jing pô Ih hơmâo ruah mă laih, 25kiăng kơ djă̱ bruă ding kơna pơjao pơala kơ Yudas, jing pô nao laih pơ anih ñu pô.” 26Laih anŭn ƀing gơñu pơčram laih anŭn tơlơi čram anŭn djơ̆ kơ Matthias. Tui anŭn, ƀing gơñu brơi Mathias yơh mŭt pơgop hăng pluh-sa čô ding kơna pơjao anŭn.