19

1Có người cho Giô-áp hay việc vua khóc than thương tiếc Áp-sa-lôm. 2Hôm ấy ngày vui mừng chiến thắng trở thành ngày quốc tang, khi nhân dân nghe tin vua đau đớn vì cái chết của hoàng tử Áp-sa-lôm. 3Quân sĩ trở vào thành lén lút như một đoàn quân bại trận nhục nhã trở về. 4Vua che mặt, lớn tiếng khóc than: "Áp-sa-lôm con ơi! Áp-sa-lôm ơi! Con ơi! Con ta ơi!"
5Giô-áp vào cung, nói với vua: "Hôm nay đức vua làm hổ mặt bầy tôi vua, những người vừa cứu mạng vua và mạng các hoàng tử, công chúa, hoàng hậu, cung phi. 6Hóa ra vua thương người ghét mình và ghét người thương mình. Hôm nay vua tỏ cho mọi người thấy rằng anh em sĩ quan và binh sĩ đối với vua không giá trị gì cả. Và bây giờ tôi biết được rằng nếu Áp-sa-lôm sống còn tất cả chúng tôi đều chết hết, vua tất hài lòng lắm. 7Thôi, xin đức vua đứng dậy, ra nói vài lời vỗ về anh em chiến sĩ; nếu không, tôi thề có Chúa, không một ai ở lại với vua nội trong đêm nay, và như thế, đây là tai họa lớn nhất đức vua chưa từng gặp từ thuở niên thiếu đến bây giờ.
8Vua đứng dậy, ra ngồi ở cổng thành. Khi nhân dân nghe tin này, liền kéo nhau đến với vua. Quân đội Y-sơ-ra-ên đã thua chạy, ai về nhà nấy. 9,10Bây giờ, trong các đại tộc Y-sơ-ra-ên, người ta bàn luận sôi nổi về việc rước vua Đa-vít về kinh đô, vì vua đã cứu nước khỏi thế lực quân thù, khỏi ách người Phi-li-tin. Còn Áp-sa-lôm, người vừa được dân chọn làm vua và vì việc này Đa-vít phải bỏ chạy, nay đã tử trận.
11Được tin này Đa-vít cử hai thầy tế lễ Xa-đốc và A-bia-tha đi nói với các trưởng lão đại tộc Giu-đa: "Các đại tộc Y-sơ-ra-ên đều tỏ ý muốn thỉnh vua về. Tại sao Giu-đa là đại tộc chót ủng hộ việc này? 12Anh em là máu mủ ruột thịt của vua, không nên chậm trễ như thế." 13Họ cũng nói với A-ma-sa: "Ông là cốt nhục của vua. Vua thề sẽ cử ông làm tổng tư lệnh thay thế Giô-áp." 14Và như vậy, Đa-vít được lòng người Giu-đa. Họ đồng lòng cử đại diện đi thỉnh vua và bầy tôi của vua về.
15Trên đường trở về, khi đến sông Giô-đan, người Giu-đa kéo đến Ghinh-ganh nghênh đón và hộ tống vua sang sông.
16Si-mê-i con Ghê-ra (người Bên-gia-min) ở Ba-hu-rim, vội vàng chạy theo người Giu-đa để đón vua Đa-vít. 17Cùng đi với người này có một ngàn người Bên-gia-min. Cũng có Di-ba (tôi tớ của nhà Sau-lơ) dẫn theo mười lăm con và hai mươi đầy tớ mình, vội vàng đến sông Giô-đan trước khi vua tới. 18Họ lội qua khúc sông cạn để giúp người nhà Đa-vít sang sông và để làm bất kỳ việc gì vua cần. Khi vua sắp sang sông, Si-mê-i phủ phục trước mặt Đa-vít 19năn nỉ: "Xin bệ hạ xá tội cho tôi. Xin bỏ qua lỗi lầm tôi phạm khi bệ hạ rời Giê-ru-sa-lem ngày nọ, đừng nhớ đến nữa. 20Vì biết mình có tội, nên hôm nay tôi mới đến đây trước mọi người khác trong đại tộc Giô-sép để nghênh đón bệ hạ."
21A-bi-sai (con Sê-ru-gia) hỏi: "Si-mê-i đã nguyền rủa người được Chúa xức dầu không đáng tội chết hay sao?" 22Nhưng Đa-vít đáp: "Con trai Xê-ru-gia ơi! Việc gì đến ông? Sao ông lại xung khắc với tôi hôm nay là ngày tôi khôi phục ngôi nước Y-sơ-ra-ên? Trong một ngày như thế này, không một người nào trong nước phải bị xử tử cả."
23Quay sang Si-mê-i, vua thề: "Ngươi không chết đâu."
24,25Mê-phi-bô-sết (cháu Sau-lơ) từ Giê-ra-sa-lem cũng đến đón vua. Từ ngày vua ra đi đến nay ông không săn sóc chân mìnha [Mê-phi-bô-sết què]cũng không tỉa râu, giặt áo. Vua hỏi Mê-phi-bô-sết: "Tại sao ông không đi với ta?" 26Ông đáp: "Tôi bị người đầy tớ đánh lừa. Tôi có bảo nó: 'Thắng lừa để ta đi theo đức vua,' vì tôi què. 27Nhưng nó lại đi vu cáo tôi với vua, tuy nhiên, bệ hạ như thiên sứ của Thượng Đế, nên xin cứ xử tôi cách nào vua cho là phải. 28Vì số phận của đại gia đình tôi đáng lẽ chết cả, thế mà bệ hạ cho tôi ngồi ăn chung bàn, vậy tôi còn gì để phàn nàn nữa?" 29Vua trả lời: "Thôi, nói đến việc này nữa làm gì, vì ta đã quyết định cho ông với Di-ba chia nhau đất đai." 30Nhưng Mê-phi-bô-sết nói: "Cho Di-ba tất cả đi, vì bệ hạ trở về bình an là quý rồi."
31Bát-xi-lai (người Ga-la-át) cũng từ Rô-ghê-lim đến, tiễn vua qua sông. 32Ông ta là người đã cung cấp thực phẩm cho Đa-vít khi vua còn ở Ma-ha-na-im. Bát-xi-lai rất giàu và nay đã tám mươi tuổi. 33Vua đề nghị với Bát-xi-lai: "Ông về Giê-ru-sa-lem với ta, ta sẽ săn sóc ông." 34Bát-xi-lai đáp: "Tôi còn sống bao lâu mà lên Giê-ru-sa-lem với đức vua? 35Nay tôi đã tám mươi tuổi, đâu còn phân định cái hay cái dở, đâu biết thưởng thức rượu ngon vật lạ hay giọng ca trầm bỗng? Thế thì tôi còn ăn hại của bệ hạ làm gì? 36Tôi chỉ cần được đi với bệ hạ qua sông, thế thôi. Còn chuyện đền đáp ân thưởng xin đừng nói đến làm gì! 37Tôi xin phép được về để chết trong thành mình, bên mộ của cha mẹ mình. Tuy nhiên có Kim-ham đây, xin cho nó theo bệ hạ, và bệ hạ đãi nó thế nào tùy ý." 38Vua đáp: "Được, Kim-ham đi với ta. Ta sẽ đãi Kim-ham theo ý ông muốn. Ngoài ra, ông muốn ta giúp gì, ta cũng sẵn sàng."
39Vậy vua và mọi người qua sông. Vua hôn và chúc phước lành cho Bát-xi-lai. Ông quay lại trở về nhà mình. 40Vua tiếp tục đi tới Ghinh-ganh, đem Kim-ham theo. Cả đại tộc Giu-đa và phân nửa các đại tộc Y-sơ-ra-ên tham dự việc rước vua về.
41Người Y-sơ-ra-ên phàn nàn với vua: "Tại sao anh em người Giu-đa chỉ muốn làm một mình việc rước đón vua và mọi người sang sông?" 42Nhưng người Giu-đa đáp: "Vì vua là người đồng tộc với chúng tôi. Tại sao anh em bất bình? Vua có cho chúng tôi ăn gì hoặc quà cáp gì cho chúng tôi đâu?" 43Người Y-sơ-ra-ên đáp lời người Giu-đa: "Chúng tôi có đến mười đại tộc, tức có hơn anh em nhiều. Vậy sao anh em coi thường chúng tôi? Không phải chính chúng tôi nói đến việc thỉnh vua về trước tiên sao?" Lời qua tiếng lại và người Giu-đa còn nặng lời hơn người Y-sơ-ra-ên.