19

1Puab moog has rua Yau‑a tas, “Saib maj, vaajntxwv quaj hab quaj ntsuag Axaloo.” 2Vem le nuav nub hov kev kov yeej txhad ntxeev ua kev quaj ntsuag rua cov pejxeem suavdawg, tsua qhov nub hov puab nov tas, vaajntxwv quaj lwj sab rua nwg tug tub. 3Nub hov cov tub rog nyag kev nkaag lug rua huv lub moos yaam nkaus le cov tub rog kws tswv rog hab txaaj muag kawg. 4Vaajntxwv muab ntaub kauv nwg lub ntsej muag hab quaj nrov nrov has tas, “Au kuv tug tub Axaloo, au Axaloo 'e, kuv tug tub, kuv tug tub 'e.” 5Yau‑a txawm lug rua huv vaajntxwv tsev hab has tas, “Vaajntxwv, nub nua koj ua rua koj cov tub teg tub taw suavdawg kws cawm koj txujsa hab cawm koj tej tub tej ntxhais hab koj tej quaspuj hab tej hluas nkauj txujsa raug kev txaaj muag, 6tsua qhov koj hlub cov kws ntxub koj hab koj ntxub cov kws hlub koj. Nub nua koj tau ua rua suavdawg pum tseeb tas koj saib cov thawj rog hab cov tub teg tub taw tsw muaj txag muaj ntswg. Kuv paub tas yog nub nua Axaloo caj sa nyob es peb tuag taag huvsw lawm, koj yuav zoo sab. 7Vem le nuav koj ca le sawv tseeg moog has ib lu lug tshaav ntuj rua koj cov tub teg tub taw, tsua qhov kuv tuav Yawmsaub lub npe twv has tas, yog koj tsw moog has mas mo nuav yuav tsw tshuav ib tug txwvneej twg nrug koj nyob hlo le. Mas qhov nuav yuav phem rua koj heev dua le tej xwm txheej phem huvsw kws txeev lug raug koj txwj thaus koj yau lug txug naj nub nwgnuav.” 8Vaajntxwv txhad sawv tseeg moog nyob ntawm rooj loog. Muaj tuabneeg has rua cov tub rog tas, “Saib maj, vaajntxwv nyob tsawg ntawm rooj loog.” Cov tub rog suavdawg txhad moog rua ntawm vaajntxwv.

Tavi rov lug rua huv Yeluxalee

 Cov Yixayee nyag tswv rua nyag vaaj nyag tsev taag lawm. 9Cov pejxeem suavdawg sws caav thoob plawg huv txhua xeem Yixayee has tas, “Vaajntxwv tso peb dim huv peb cov yeeb ncuab txhais teg hab cawm peb dim huv cov Filixatee txhais teg lawm. Nwgnuav nwg tswv Axaloo tawm huv lub tebchaws moog lawm. 10Los Axaloo kws peb tsaa ua vaajntxwv kaav peb kuj tuag huv tshaav rog lawm. Ua caag mej tsw has daabtsw txug qhov kws yuav coj vaajntxwv rov lug le?”
11Vaajntxwv Tavi xaa xuv moog has rua Xantau hab Anpiyatha kws ua pov thawj has tas, “Meb ca le has rua Yuta cov kev txwj quas laug tas, ‘Ua caag mej yuav ua paab tom qaab kawg kws coj vaajntxwv rov lug rua huv lub vaaj lub tsev? Cov Yixayee suavdawg tej lug tub tuaj txug vaajntxwv huv nwg lub chaw nyob lawm. 12Mej yog kuv le kwvtij txheeb, nrug kuv koom nqaj koom txhaav. Ua caag mej yuav ua paab tom qaab kawg kws coj vaajntxwv rov lug?’ 13Hab has rua Amaxa tas, ‘Koj tsw yog nrug kuv koom nqaj koom txhaav lov? Yog koj tsw tau nyob Yau‑a chaw ua thawj kaav kuv cov tub rog mas thov Vaajtswv rau txem rua kuv nyaav dua.’ ” 14Amaxa kuj nqug tau cov tuabneeg Yuta suavdawg lub sab koom hlo rua Tavi. Puab txhad tso tuabneeg moog has rua vaajntxwv tas, “Thov koj hab koj cov tub teg tub taw suavdawg rov lug.” 15Vaajntxwv txhad le rov lug rua ntawm tug dej Yalatee. Cov Yuta txhad moog tog vaajntxwv ntawm lub moos Kilakaa yuav coj vaajntxwv hlaa tug dej Yalatee.
16Sime‑i kws yog Kela tug tub yog xeem Npeeyamee nyob huv lub moos Npahuli, maaj nroog tuaj nrug cov Yuta tog vaajntxwv Tavi. 17Xeem Npeeyamee muaj ib txheeb leej nrug nwg tuaj. Hab Xinpa kws yog Xa‑u tsev tuabneeg tug tub qhe hab nwg kaum tswb tug tub hab nwg neeg nkaum tug tub qhe kuj maaj nroog tuaj tog vaajntxwv ntawm ntug dej Yalatee. 18Puab hlaa tug dej moog coj vaajntxwv tsev tuabneeg hlaa dej lug hab ua txhua yaam lawv le vaajntxwv lub sab xaav.
 Kela tug tub Sime‑i khwb nkaus pe vaajntxwv rua thaus vaajntxwv yuav hlaa tug dej Yalatee,
19hab nwg has rua vaajntxwv tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv, thov koj zaam kuv lub txem hab tsw xob ncu tej kev txhum kws kuv kws yog koj tug qhev tau ua rua nub kws koj tswv tawm huv Yeluxalee. Thov vaajntxwv tsw xob cim rua huv lub sab. 20Kuv kws yog koj tug qhev yeej paub tas kuv ua txhum lawm. Vem le nuav nub nua kuv txhad ua Yauxej tej caaj ceg thawj paab kws tuaj tog vaajntxwv kws yog kuv tug tswv.” 21Anpisai kws yog Xeluya tug tub txawm teb tas, “Tsw tswm nyog muab Sime‑i tua pov tseg lov vem nwg tau tsawm foom tug kws Yawmsaub tsaa ca lawd?” 22Tassws Tavi has tas, “Xeluya ob tug tub 'e, kuv thaab txug meb daabtsw es nub nua meb yuav tuaj tawm tsaam kuv? Nub nua tswm nyog muab leejtwg tua pov tseg lov? Nub nua kuv tsw paub tas kuv yog vaajntxwv kaav cov Yixayee lov?” 23Vaajntxwv txhad has rua Sime‑i tas, “Koj yuav tsw tuag.” Hab vaajntxwv cog lug twv tseg rua nwg.
24Mefinpause kws yog Xa‑u tug xeeb ntxwv kuj tuaj tog vaajntxwv. Nwg tsw tau tu txhais kwtaw tsw ntsws fwj txwv hab tsw tau ntxhua rwg tsho txwj nub kws vaajntxwv tawm tswv moog lawd lug txug nub kws vaajntxwv rov lug zoo. 25Thaus Mefinpause tawm huv Yeluxalee moog tog vaajntxwv, vaajntxwv nug nwg tas, “Mefinpause, ua caag koj tsw nrug kuv moog?” 26Nwg teb tas, “Vaajntxwv kws yog kuv tug tswv 'e, kuv tug tub qhe daag kuv. Kuv has kuas nwg pem eeb rua ib tug neeg luav rua kuv caij nrug koj moog, tsua qhov kuv tuag taw. 27Nwg muab kuv kws yog koj tug qhev has daag rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv. Tassws kuv tug vaajntxwv zoo yaam le Vaajtswv tug tubkhai ntuj. Koj ca le ua lawv le koj pum zoo rua kuv. 28Kuv txwv tsev tuabneeg tsuas yog cov kws tswm nyog raug tua tuag rua ntawm vaajntxwv kws yog kuv tug tswv lub xubndag. Tassws koj tseed tsaa kuv kws yog koj tug qhev nrug cov kws nrug koj koom rooj noj rooj haus ua ke. Kuv tseed muaj cai thov daabtsw ntawm vaajntxwv?” 29Vaajntxwv has rua nwg tas, “Tsw txug koj has daabtsw ntxwv lawm. Kuv txav sab lawm tas yuav muab tej teb faib rua Xinpa meb ob leeg.” 30Mefinpause has rua vaajntxwv tas, “Ca Xinpa yuav huvsw moog, vem vaajntxwv kws yog kuv tug tswv tub rov lug txug tsev tso sab plhuav lawm.”
31Npaxilai kws yog tuabneeg Kile‑a kuj tuaj ntawm lub moos Laukeli nrug vaajntxwv moog txug tug dej Yalatee hab xaa vaajntxwv hlaa tug dej Yalatee moog. 32Npaxilai laug heev lawm, noob nyoog muaj yim caum xyoo. Nwg tau coj zaub mov tuaj pub rua vaajntxwv rua thaus vaajntxwv nyob ntawm lub moos Mahana‑i, tsua qhov nwg nplua nuj heev. 33Vaajntxwv has rua Npaxilai tas, “Ca le nrug kuv hlaa moog, kuv yuav yug koj nrug kuv nyob huv lub nroog Yeluxalee.” 34Kuas Npaxilai has rua vaajntxwv tas, “Kuv yuav nyob pes tsawg xyoo ntxwv hab, es kuv yuav nrug vaajntxwv moog nyob huv lub nroog Yeluxalee? 35Nub nua kuv noob nyoog muaj yim caum xyoo lawm. Kuv tseed yuav paub qhov twg hum sab qhov twg tsw hum sab lov? Kuv kws yog koj tug tub qhe tseed yuav txawj swm noj saib yaam twg qaab yaam twg tsw qaab hab lov? Kuv tseed yuav noog tej tub tej ntxhais hu nkauj tau hab lov? Ua caag tseed yuav ca kuv ua nraa tsaav rua vaajntxwv kws yog kuv tug tswv hab nej? 36Kuv kws yog koj tug qhev yuav xaa koj hlaa dej Yalatee moog mivntswv xwb. Ua caag vaajntxwv yuav pub tej tshaav ntuj npaum le nuav dag pauj rua kuv? 37Thov ca kuv kws yog koj tug qhev rov qaab moog es tuag rua huv kuv lub moos ze kuv nam kuv txwv lub qhov ntxaa. Tug nuav yog Khihaa kws yog koj tug qhev, thov ca nwg nrug vaajntxwv kws yog kuv tug tswv moog, koj pub rua nwg lawv le koj pum zoo.” 38Vaajntxwv teb tas, “Khihaa yuav nrug kuv moog, kuv yuav pub rua nwg lawv le koj pum zoo. Hab txhua yaam kws koj xaav kuas kuv ua rua koj, kuv yuav ua lawv le ntawd.” 39Tes cov tuabneeg suavdawg txawm hlaa tug dej Yalatee moog, vaajntxwv kuj hlaa moog hab. Vaajntxwv nwj Npaxilai hab foom koob moov rua nwg, tes Npaxilai txawm rov qaab moog nwg vaaj nwg tsev lawm. 40Vaajntxwv taug kev moog rua ntawm lub moos Kilakaa, Khihaa kuj nrug nwg moog hab. Cov Yuta huvsw hab cov Yixayee ib nraab coj vaajntxwv hlaa lug.
41Tes cov Yixayee suavdawg tuaj cuag vaajntxwv hab has rua nwg tas, “Ua caag peb cov kwvtij Yuta nyag koj moog lawm hab coj vaajntxwv hab nwg tsev tuabneeg hab Tavi cov tub rog suavdawg hlaa tug dej Yalatee lug lawm?” 42Cov Yuta txhad teb cov Yixayee tas, “Tsua qhov vaajntxwv yog peb le kwvtij txheeb. Mej yuav chim txug qhov nuav ua daabtsw? Peb tau noj vaajntxwv tej nyaj txag lawm lov? Nwg tau pub tshaav ntuj daabtsw rua peb lawm lov?” 43Cov Yixayee teb cov Yuta tas, “Peb muaj feem kaum npaug rua huv vaajntxwv, peb muaj feem ntau dua mej rua huv Tavi. Ua caag mej saib tsw taug peb le nuav? Peb yog cov kws xub has txug qhov kws coj peb tug vaajntxwv rov lug los tsw yog?” Tassws cov Yuta le lug muaj ceem heev dua cov Yixayee le lug.