16

Xaxoo nyob huv lub moos Kaxa

1Xaxoo moog rua huv lub moos Kaxa mas pum ib tug puj muag cev tes txawm moog nrug pw ua ke. 2Muaj tuabneeg moog has rua cov tuabneeg Kaxa tas, “Xaxoo tuaj rua huv nuav lawm.” Puab txawm vej lub tsev kws nwg nyob hab zuv ntawm rooj loog ib mos kaaj ntug. Puab nyob tuabywv zuv ib mos hab has tas, “Peb tog txug kaaj ntug le muab nwg tua pov tseg.” 3Tassws Xaxoo pw txug ib taag mo. Mas thaus ib taag mo nwg sawv tseeg lug rhu hlo txhwb qhov rooj loog hab ob tug ncej rooj hab tug laag rooj kwv hlo sau xub pwg moog rua peg lub ncov roob kws nyob ncaaj lub moos Heploo.

Xaxoo hab tug puj Ntelila

4Dhau lug rua tom qaab Xaxoo moog nyam ib tug quaspuj huv lub haav Xaule npe hu ua Ntelila. 5Filixatee cov thawj moog has rua tug puj hov tas, “Koj ca le ntxag kuas Xaxoo qha saib vem le caag nwg muaj zug luj le hov hab peb yuav ua le caag txhad kov yeej nwg hab khi tau nwg hab txu tau nwg tug zug, mas peb cov nuav ib leeg yuav muab ib txheeb ib puas lub txag nyaj rua koj.” 6Ntelila txhad has rua Xaxoo tas, “Thov koj qha rua kuv saib vem le caag koj tug zug luj le hov hab yuav ua le caag txhad khi tau koj hab txu tau koj tug zug.” 7Xaxoo has rua nwg tas, “Yog puab muab xyaa txuj hlua neev kws tseed nyoog tsw tau qhuav lug khi kuv, mas kuv yuav tsw muaj zug, tsuas zoo le lwm tug txwvneej xwb.” 8Filixatee cov thawj txhad coj xyaa txuj hlua neev kws tseed nyoog tsw tau qhuav tuaj rua Ntelila mas nwg muab Xaxoo khi. 9Nwg kuj npaaj ib co tuabneeg zuv nyob dua ib chaav tsev. Nwg txawm has rua Xaxoo tas, “Xaxoo, cov Filixatee tuaj lawm lauj!” Tassws Xaxoo nqug tej hlua neev tu ib yaam le tej xuv maaj raug suavtawg kub es tu. Yog le hov puab kuj tsw paub tas vem le caag nwg muaj zug.
10Ntelila txawm has rua Xaxoo tas, “Saib nej, koj daag kuv koj qha tsw tseeb rua kuv. Thov qha kuv saib yuav ua le caag txhad khi tau koj.” 11Xaxoo has rua nwg tas, “Yog puab muab cov hlua tshab kws tsw tau swv dua le khi kuv, tes kuv yuav tsw muaj zug, tsuas zoo le lwm tug txwvneej xwb.” 12Ntelila txawm muab cov hlua tshab lug khi nwg hab has rua nwg tas, “Xaxoo, cov Filixatee tuaj lawm lauj!” Muaj ib co tuabneeg zuv nyob huv lwm chaav tsev. Xaxoo kuj nqug tej hlua hov tu pis nrho ntawm nwg txhais teg ib yaam le tej xuv xwb.
13Mas Ntelila has rua Xaxoo tas, “Koj daag kuv lug txug nwgnuav le hab qha tsw tseeb rua kuv xwb. Ca le has rua kuv saib yuav ua le caag txhad khi tau koj.” Xaxoo has rua nwg tas, “Yog koj muab kuv xyaa qai plaubhau ntus ua txa rua huv raab ntus hab muab tug nqog npuaj kuas ceev, tes kuv yuav tsw muaj zug, tsuas zoo le lwm tug txwvneej xwb.” 14Yog le hov, thaus nwg tsaug zug Ntelila muab nwg xyaa qai plaubhau ntus ua txa rua huv raab ntus hab muab tug nqog npuaj kuas ceev, hab has rua nwg tas, “Xaxoo, cov Filixatee tuaj lawm lauj!” Nwg txawm sawv tseeg nqug tug nqog hab raab ntus hab cov plaubhau kws ntus rua huv cov hlaub lawm rhu hlo moog.
15Mas Ntelila has rua Xaxoo tas, “Ua caag koj laam has tas koj hlub kuv, es koj lub sab tub tsw npuab kuv? Koj daag kuv peb zag lawm, koj tub tsw qha tseeb rua kuv tas vem le caag koj muaj zug luj le kod.” 16Thaus Ntelila txob txob has taag has thab taij nub taag nub thab, tes Xaxoo txawm dhuav sab yuav tuag. 17Nwg txawm qha hlo nwg lub sab rua Ntelila huvsw has tas, “Raab chais tsw txeev nphaav kuv lub taubhau hlo le, tsua qhov kuv raug muab cais ua Naxi pub rua Vaajtswv txwj thaus nruab thab lug lawm. Yog chais kuv cov plaubhau lawm kuv tug zug yuav tawm ntawm kuv moog hab kuv yuav tsw muaj zug, tsuas zoo le lwm tug txwvneej lawm xwb.”
18Thaus Ntelila pum tas nwg qha hlo lub sab huvsw lawm, tes Ntelila txawm khaiv tuabneeg moog hu Filixatee cov thawj has tas, “Ca le rov tuaj ib zag xwb tsua qhov nwg qha hlo lub sab rua kuv lawm.” Tes Filixatee cov thawj txawm tuaj rua ntawm Ntelila hab coj nyaj tuaj. 19Ntelila txawm kuas Xaxoo pw tsaug zug rua sau nwg ncej qaab, hab nwg hu ib tug yawm tuaj chais Xaxoo xyaa qai plaubhau sau nwg taubhau. Tes Ntelila txawm zwg Xaxoo, na cav nwg tsw muaj zug lawm. 20Ntelila txawm has tas, “Xaxoo, cov Filixatee tuaj lawm lauj!” Xaxoo tswm dheev lug has tas, “Kuv yuav tawm plawg moog yaam le txhua zag hab nti kuas dim plawg.” Nwg tsw paub tas Yawmsaub tub ncaim nwg lawm. 21Cov Filixatee txhad muab nwg nteg hab muab nwg ob lub qhov muag kaus pov tseg, hab coj nwg moog rua nraag lub moos Kaxa, puab muab saw hlau tooj lab khi nwg. Puab kuas nwg zum zeb huv lub tsev lojfaaj. 22Txwj thaus chais nwg cov plaubhau lawd, nwg cov plaubhau kuj chiv tuaj quas zug.

Xaxoo tuag

23Filixatee cov thawj tuaj txoos ua ke yuav ua kevcai luj xyeem tsaj rua puab tug daab Ntakoo, hab ua kev lomzem zoo sab tsua qhov puab has tas, “Peb tug daab muab peb tug yeeb ncuab Xaxoo rua huv peb txhais teg lawm.” 24Thaus cov pejxeem pum Xaxoo puab kuj qhuas puab tug daab tas, “Peb tug daab muab tau peb tug yeeb ncuab kws rhuav tshem peb lub tebchaws rua huv peb txhais teg, nwg tua peb tuag coob kawg le lawm.” 25Thaus puab ua lomzem zoo sab hov, puab txawm has tas, “Ca le hu Xaxoo lug dha ua sw rua peb saib.” Puab txhad moog hu Xaxoo tawm huv lub tsev lojfaaj lug, mas Xaxoo kuj lug dha ua sw rua puab saib. Puab kuas nwg sawv huv plawv cov ncej tsev. 26Xaxoo has rua tug mivnyuas tub kws tuav nwg teg tas, “Thov coj kuv moog xuas tej ncej kws txheem lub tsev nuav, kuv txhad tau chaw pheeb tej ncej hov.” 27Muaj quaspuj quasyawg puv nkaus lub tsev hov. Filixatee cov thawj suavdawg kuj nyob hov ntawd, hab tseed muaj quaspuj quasyawg peb txheeb leej nyob txheej sau saib Xaxoo dha ua sw.
28Mas Xaxoo txawm quaj thov Yawmsaub tas, “Au Vaajtswv Yawmsaub, thov ncu txug kuv. Au Vaajtswv, thov pub zug rua kuv zag nuav tuab zag xwb es kuv yuav pauj taub cov Filixatee rua kuv ob lub qhov muag ib saab.” 29Xaxoo txawm tuav ob tug ncej huv plawv tsev kws txheem lub tsev hov hab ntha teg rua ob tug ncej hov, txhais teg xws ntha ib tug txhais teg phem ntha ib tug. 30Hab Xaxoo has tas, “Thov ca kuv nrug cov Filixatee tuag lauj.” Tes nwg txawm thawb kawg nkaus nwg tug zug, mas lub tsev hov pob rhe lug tais cov thawj hab cov pejxeem kws nyob huv lub tsev txhua tug huvsw. Yog le nuav cov tuabneeg kws nwg tua tuag rua thaus nwg tuag nuav, coob dua le cov kws nwg tua tuag rua thaus nwg tseed muaj txujsa nyob. 31Tes nwg cov kwvtij hab nwg tsev tuabneeg suavdawg tuaj coj nwg lub cev tuag moog log rua huv nwg txwv Manau‑a lub qhov ntxaa kws nyob ntawm lub moos Xaula hab lub moos Etha‑oo ntu nruab nraab. Nwg ua thawj kaav cov Yixayee tau neeg nkaum xyoo.