Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Daniêl
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah dŏ ataih amăng lŏn čar Babilon
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 530 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Ơi Adai Prŏng Glông Hloh jing prŏng gah ngŏ kơ abih bang dêh čar mơnuih mơnam.

 Tui hăng tơlơi ƀing Israel ră ruai, Daniêl yơh jing pô čih rai sŏp hră Daniêl. Ñu čih amăng rơnŭk tơdang ƀing Yehudah hlak tŭ tơlơi tơnap tap prŏng gah yŭ tơlơi ngă sat kơtư̆ juă mơ̆ng sa čô pơtao tuai. Pô čih hră anai yua hơdôm tơlơi ră ruai hăng tơlơi pơƀuh kiăng pơjuh pơtrŭt ƀing ană plei Israel amăng rơnŭk ñu kiăng kơ čang rơmang tui anai: Ơi Adai či pơrai hĭ ƀing rŏh ayăt kơtư̆ juă anŭn laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi kơdrưh kơang ƀing ană plei Ơi Adai yơh.
 Sŏp hră anai hơmâo dua črê̆k phŭn: 1) Hơdôm tơlơi ră ruai kơ tơlơi ƀing rŏh ayăt mă pơđuaĭ hĭ Daniêl wơ̆t hăng ƀing gơyut ñu mơ̆ng lŏn čar ƀing gơ̆ pô laih anŭn tơlơi ƀing gơ̆ đaŏ kơnang gưt tui kơ Ơi Adai hăng dưi hĭ kơ ƀing rŏh ayăt ƀing gơ̆. Hơdôm tơlơi ră ruai anai hơmâo truh laih tơdang amăng rơnŭk Dêh Čar ƀing Babilon hăng ƀing Persia git gai. 2) Hơdôm tơlơi pơƀuh yom pơphan Daniêl ƀuh, jing hơdôm gru kơnăl pơrơđah kơ tơlơi ƀing dêh čar tơgŭ đĭ laih anŭn răm rai, čơdơ̆ng mơ̆ng dêh čar Babilon yơh tơgŭ đĭ hlâo. Daniêl pơƀuh laĭ lui hlâo kơ tơlơi pơtao tuai kơtư̆ juă anŭn či răm rai hĭ laih anŭn kơ tơlơi ƀing ană plei Ơi Adai či dưi hĭ yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Daniêl hăng ƀing gơyut gơyâo ñu (1:1–6:28)
Tơlơi Daniêl pơƀuh (7:1–12:13)
  1. Pă̱ drơi hlô mơnơ̆ng (7:1-28)
  2. Triu hăng bơbe (8:1–9:27)
  3. Ding kơna mơ̆ng adai (10:1–11:45)
  4. Rơnŭk hơnăl tuč (12:1-13)