20

Ia Mơ̆ng Boh Pơtâo

(Tơbiă 17:1-7)

1Amăng blan tal sa abih bang ƀing Israel truh pơ anih Tơdron Ha̱r Zin, laih anŭn ƀing gơñu dŏ glaĭ ƀơi anih Khades. Pơ anih anai yơh HʼMiriam djai laih anŭn arăng dơ̱r gơ̆.
2Hlak anai ƀu hơmâo ôh ia kơ ƀing ană plei mơñum laih anŭn ƀing ană plei pơƀut glaĭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Môseh laih anŭn A̱rôn. 3Ƀing gơñu brŏk hăng Môseh tui anai, “Ƀing gơmơi kơnơ̆ng kwưh kiăng djai hĭ yơh tơdang ƀing ayŏng adơi gơmơi djai laih ƀơi anăp Yahweh ƀơi Sang Yang anŭn! 4Yua hơget ƀing gih ba rai ƀing ană plei Yahweh mŭt amăng anih tơdron ha̱r, tui anŭn ƀing gơmơi laih anŭn hlô mơnơ̆ng gơmơi khŏm djai hĭ pơ anih anai lĕ? 5Yua hơget ƀing gih pơgŏ̱ ƀing gơmơi tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng čar Êjip rai truh pơ anih răm rai anai lĕ? Anai jing anih ƀu hơmâo ôh pơdai, khul boh hra, boh kơƀâo ƀôdah boh pumƀre laih anŭn kŏn hơmâo ia kiăng kơ mơñum lơi!”
6Môseh hăng A̱rôn đuaĭ mơ̆ng ƀing ană plei hăng nao pơ bah amăng mŭt pơ Sang Khăn Pơjơnum laih anŭn bon akŭp trŭn ƀô̆ gơñu iâu laĭ ƀơi lŏn. Giŏng anŭn, tơlơi ang yang Yahweh pơƀuh rai kơ ƀing gơñu. 7Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 8“Mă bĕ gai jra ih laih anŭn ih hăng ayŏng ih A̱rôn pơƀut glaĭ bĕ ƀing ană plei hrŏm hơbĭt. Pơhiăp bĕ kơ boh pơtâo anŭn kiăng kơ tơbiă rai ia ƀơi anăp mơta gơñu, tui anŭn boh pơtâo anŭn či pơtơbiă rai ia yơh. Ih či pơtơbiă ia anŭn mơ̆ng boh pơtâo kơ ƀing ană plei, tui anŭn ƀing gơñu laih anŭn hlô mơnơ̆ng gơñu dưi mơñum yơh.”
9Giŏng anŭn, Môseh mă gai jra mơ̆ng anăp Yahweh ƀơi sang anŭn kar hăng Ñu hơmâo pơđar laih kơ gơ̆. 10Môseh hăng A̱rôn pơƀut glaĭ ƀing ană plei hrŏm hơbĭt gah anăp kơ boh pơtâo laih anŭn Môseh pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, “Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing tơgŭ pơkơdơ̆ng ăh, ƀing gơmơi khŏm pơtơbiă kơ ƀing gih ia mơ̆ng boh pơtâo anai hă?” 11Giŏng anŭn, Môseh yơr đĭ tơngan ñu hăng taih ƀơi boh pơtâo dua wơ̆t hăng gai jra ñu yuakơ ñu hil biă mă. Tui anŭn, ia tơlŭh tơbiă laih anŭn ƀing ană plei hăng tơpul hlô mơnơ̆ng gơñu mơñum.
12Samơ̆ Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn A̱rôn, “Yuakơ gih ƀu đaŏ kơnang kơ Kâo djŏp ôh kiăng pơpŭ kơ Kâo rơgoh hiam ƀơi anăp mơta ƀing Israel anai, tui anŭn gih ƀu či ba ƀing ană plei anai mŭt amăng anih lŏn Kâo brơi kơ ƀing gơñu ôh.”
13Anai jing hơdôm ia pơ anih Meribah, jing anih ƀing Israel pơhiăp brŏk hăng Yahweh laih anŭn ăt jing anih Ñu pơrơđah Ñu pô jing rơgoh hiam amăng ƀing gơñu mơ̆n.

Ƀing Edôm Hơngah Hĭ Hiăp Mơit Rai Mơ̆ng Israel

14Tơdang ƀing Israel ăt dŏ amăng anih Khades, Môseh pơkiaŏ nao ƀing laĭ pơthâo pơ pơtao ƀing Edôm tui anai:
“Anai yơh jing tơlơi adơi ih ƀing Israel laĭ: Ih thâo laih abih bang tơlơi tơnap hơmâo truh laih ƀơi ƀing ơi adon gơmơi laih anŭn kơ ƀing gơmơi.
15Ƀing ơi adon gơmơi trŭn nao pơ čar Êjip, laih anŭn hơdip pơ anŭn amăng lu thŭn. Ƀing Êjip kơtư̆ juă ƀing gơmơi laih anŭn ƀing ơi adon gơmơi, 16samơ̆ tơdang ƀing gơmơi iâu kwưh kơ Yahweh, Ñu hơmư̆ ƀing gơmơi iâu hăng pơkiaŏ rai sa čô ling jang hăng ba tơbiă hĭ ƀing gơmơi laih mơ̆ng čar Êjip.
“Ră anai ƀing gơmơi hlak dŏ ƀơi anih Khades anai, jing sa boh plei jĕ ƀơi guai čar ih.
17Brơi bĕ ƀing gơmơi găn nao amăng čar ih. Ƀing gơmơi ƀu či rơbat găn amăng hơma ƀôdah đang boh kơƀâo gih ôh, kŏn mơñum ia mơ̆ng ia dơmŭn pă lơi. Ơ pơtao ăh, ƀing gơmơi či rơbat kơtuai jơlan prŏng laih anŭn ƀu wir gah hơnuă kŏn wir gah ieo lơi tơl ƀing gơmơi găn hĭ guai čar ih.”
18Samơ̆ pơtao ƀing Edôm laĭ glaĭ:
“Ƀing gih ƀu dưi găn mơ̆ng anai ôh; tơdah ƀing gih găn, ƀing gơmơi či tơbiă hăng kơsung blah ƀing gih hăng đao gưm yơh.”
19Ƀing Israel laĭ glaĭ:
“Ƀing gơmơi kơnơ̆ng rơbat kơtuai jơlan phŭn đôč, tơdah ƀing gơmơi ƀôdah hlô mơnơ̆ng gơmơi mơñum ia gih, ƀing gơmơi či kla glaĭ kơ tơlơi anŭn yơh. Ƀing gơmơi kơnơ̆ng kiăng rơbat găn nao đôč, ƀu kiăng hơmâo tơlơi hơget dơ̆ng tah.”
20Ƀing gơñu laĭ glaĭ dơ̆ng tui anai:
“Ƀing gih ƀu dưi găn nao ôh.”
 Giŏng anŭn, ƀing Edôm tơbiă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gơ̆ hăng sa tơpul ling tơhan lu laih anŭn kơtang.
21Ƀing Israel wir đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Edôm yuakơ ƀing Edôm hơngah ƀu brơi ôh ƀing gơ̆ rơbat găn guai čar gơñu.

Tơlơi A̱rôn Tơĭ Pran

22Hlak anai, abih bang ană plei Israel tơbiă mơ̆ng anih Khades hăng nao pơ čư̆ Hôr. 23Ƀơi čư̆ Hôr anai, Yahweh pơhiăp hăng Môseh laih anŭn A̱rôn tui anai, 24“A̱rôn či djai laih anŭn wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu. Ñu ƀu či dưi mŭt amăng anih lŏn Kâo brơi kơ ƀing Israel ôh, yuakơ abih dua ƀing gih pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng tơlơi Kâo pơđar ƀơi anih ia Meribah. 25Djă̱ ba bĕ A̱rôn hăng ană đah rơkơi ñu Eleazar đĭ ƀơi čư̆ Hôr. 26Tŏh hĭ bĕ khul ao A̱rôn, jing ao khua ngă yang prŏng hloh, hăng buh brơi bĕ ƀơi ană đah rơkơi ñu Eleazar, yuakơ A̱rôn či wơ̆t glaĭ hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu, ñu či tơĭ pran pơ čư̆ anŭn yơh.”
27Môseh ngă tui hăng tơlơi Yahweh pơđar tui anai: Ƀing gơñu đĭ nao ƀơi čư̆ Hôr ƀơi anăp abih bang ƀing ană plei. 28Môseh tŏh hĭ ao A̱rôn hăng buh brơi ƀơi ană gơ̆ Eleazar. Laih anŭn A̱rôn djai pơ anih anŭn ƀơi kơčŏng čư̆ yơh. Giŏng anŭn, Môseh hăng Eleazar trŭn mơ̆ng čư̆, 29laih anŭn tơdang abih bang ƀing ană plei thâo A̱rôn tơĭ pran laih, abih bang ƀing Israel čŏk hia kơ gơ̆ amăng klâopluh hrơi.