20

Mauxe ntaus phaab zeb

1Ib tsoom Yixayee suavdawg lug txug tebchaws moj saab qhua Xee rua lub ib hlis, hab puab tsuam chaw nyob ntawm Khante. Tes Mili‑aa txawm tuag hab muab log rua hov ntawd.
2Qhov chaw ntawd cov pejxeem tsw muaj dej haus, puab txhad tuaj txoos ua ke tawm tsaam Mauxe hab Aloo. 3Puab nrug Mauxe sws caav has tas, “Thaus peb cov kwvtij tuag taag rua ntawm Yawmsaub xubndag, ca peb tuag hab kuj zoo dua. 4Ua caag koj coj Yawmsaub cov tuabneeg lug rua huv tebchaws moj saab qhua nuav es peb hab peb tej tsaj txhu yuav tuag taag rua ntawm nuav? 5Ua caag koj coj peb tawm huv Iyi tebchaws, coj peb lug rua lub chaw phem nuav? Tsw muaj qoob loos tsw muaj txwv cua tsw muaj txwv maab tsw muaj txwv ntsab pobkws hab tsw muaj dej haus hlo le.”
6Tes Mauxe hab Aloo txawm tawm ntawm cov pejxeem moog rua ntawm lub qhov rooj tsev ntaub sws ntswb hab khwb nkaus rua huv aav. Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm rua ob tug, 7mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, 8“Ca le coj tug paas nreg, hab koj hab koj tug tijlaug Aloo hu cov pejxeem tuaj ua ke. Meb ca le has rua phaab zeb taab meeg puab kuas txhawv dej lug. Ua le nuav koj txhad muab tau dej ntawm phaab zeb lug rua ib tsoom pejxeem hab puab tej tsaj txhu haus.”
9Mauxe txawm coj tug paas nreg ntawm Yawmsaub xubndag moog, lawv le Yawmsaub tau has rua nwg. 10Mauxe hab Aloo txhad hu cov pejxeem tuaj ua ke rua ntawm phaab zeb hab Mauxe has rua puab tas, “Mej cov nam tuabneeg faav xeeb, ca le tig ntsej noog. Yuav ca ib ua dej txhawv huv phaab zeb nuav lug rua mej lov?” 11Mauxe txawm tsaa teg hlo xuas paas nreg ntaus phaab zeb hov ob nplawm. Tes dej txawm txhawv lug hlub hlub, mas cov pejxeem hab puab tej tsaj txhu txhad tau dej haus. 12Yawmsaub has rua Mauxe hab Aloo tas, “Vem meb tsw ntseeg kuv tsw fwm kuv ua tug dawb huv taab meeg cov Yixayee, vem le nuav meb yuav tsw tau coj cov pejxeem nuav moog rua huv lub tebchaws kws kuv tub muab rua puab lawm.” 13Cov dej hov yog cov dej Melinpa, yog qhov chaw kws puab nrug Yawmsaub sws caav hab Yawmsaub tau ua nwg txujkev dawb huv tshwm rua huv plawv puab.

Entoo tsw kheev cov Yixayee hlaa puab lub tebchaws

14Mauxe tso tuabneeg xaa xuv ntawm Khante moog has rua Entoo tug vaajntxwv tas, “Koj tug kwvtij Yixayee has le nuav tas, Koj yeej paub txug tej kev txom nyem kws peb raug lawm. 15Peb tej laug tau tswv moog rua Iyi tebchaws hab peb nyob huv Iyi tebchaws ntev heev. Cov Iyi tswm txom peb hab peb tej laug. 16Mas thaus peb quaj rua Yawmsaub, nwg kuj nov peb lub suab hab khaiv ib tug tubkhai ntuj lug hab nwg coj peb tawm huv Iyi tebchaws, mas nwgnuav peb lug nyob ntawm lub moos Khante kws npuas koj nrwm teb. 17Thov ca peb hlaa koj lub tebchaws moog. Peb yuav tsw hlaa huv koj tej laj teb lossws huv koj tej vaaj txwv maab, hab peb yuav tsw haus koj tej qhov dej. Peb yuav taug Vaajntxwv Txuj nam Kev Luj xwb, peb yuav tsw tig moog rua saab xws lossws moog rua saab txhum phem, moog txug thaus peb hlaa dhau koj lub tebchaws.”
18Tassws Entoo tug vaajntxwv has rua Mauxe tas, “Koj hlaa tsw tau hlo le, yog koj tuaj kuv yuav xuas ntaaj tiv koj.” 19Cov Yixayee has rua Entoo tug vaajntxwv tas, “Peb yuav taug txuj nam kev luj xwb. Yog peb haus koj cov dej, tsw has peb hab peb tej tsaj txhu, peb yuav them nqe rua koj. Thov koj ca peb xuas kwtaw hlaa moog, tsuas yog le nuav xwb.” 20Tassws nwg teb tas, “Mej hlaa moog tsw tau le.” Cov Entoo txawm txhwj tub rog coob muaj zug heev tuaj tawm tsaam puab. 21Yog le nuav Entoo txhad tsw kheev Yixayee hlaa nwg lub tebchaws, cov Yixayee txhad zos ntawm nwg moog lawm.

Aloo tuag ntawm lub roob Hau

22Ib tsoom Yixayee suavdawg txhad tawm ntawm Khante lug txug lub roob Hau. 23Ntawm lub roob Hau nuav Yawmsaub txhad has rua Mauxe hab Aloo ntawm Entoo nrwm teb tas, 24“Aloo yuav raug coj moog nrug nwg tej laug nyob. Nwg yuav tsw tau moog rua huv lub tebchaws kws kuv muab rua cov Yixayee, tsua qhov meb ob leeg faav xeeb tej lug kws kuv has rua meb ntawm cov dej Melinpa. 25Ca le coj Aloo hab nwg tug tub Ele‑axa moog rua sau lub roob Hau. 26Mas hle Aloo cev tsoog muab rua nwg tug tub Ele‑axa naav. Aloo yuav raug coj moog nrug nwg tej laug nyob, nwg yuav tuag rua hov ntawd.” 27Mauxe kuj ua lawv Yawmsaub has. Puab txhad nce moog rua sau lub roob Hau taab meeg cov pejxeem suavdawg. 28Tes Mauxe txawm hle Aloo cev tsoog muab rua nwg tug tub Ele‑axa naav, tes Aloo txawm tu sav rua sau lub ncov roob hov lawm. Tes Mauxe hab Ele‑axa txhad nqeg sau lub roob lug. 29Thaus cov pejxeem suavdawg pum tas Aloo tuag lawm, cov Yixayee suavdawg quaj ntsuag Aloo tau peb caug nub.