14

Yahweh Rai Laih Anŭn Git Gai Wai Lăng

1Hrơi Yahweh či truh tơdang dram gơnam gih arăng či sua mă hăng pơpha hĭ ƀơi anăp gih.
2Kâo či pơƀut glaĭ abih bang ƀing lŏn čar pơ plei Yerusalaim kiăng blah pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing mơnuih amăng plei Yerusalaim. Ƀing lŏn čar anŭn či wang blah plei anŭn, sua mă gơnam amăng khul sang laih anŭn gŏ̱ ƀing đah kơmơi. Sămkrah akŏ mơnuih amăng plei anŭn arăng či mă pơđuaĭ hĭ ataih jing hlŭn mơnă, samơ̆ ƀing dŏ glaĭ arăng ƀu mă pơđuaĭ hĭ ôh mơ̆ng plei anŭn.
3Giŏng anŭn, Yahweh či tơbiă nao pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing lŏn čar anŭn jing hrup hăng tơlơi Ñu blah amăng hrơi pơblah. 4Amăng hrơi anŭn, Ñu či dŏ dơ̆ng laih anŭn juă ƀơi čư̆ Ôliwơ, jing gah ngŏ̱ kơ plei Yerusalaim. Giŏng anŭn, čư̆ Ôliwơ či čơđa̱ng pơpha hĭ dua mơ̆ng gah ngŏ̱ truh pơ gah yŭ̱, pơjing hĭ sa dơnung prŏng, sămkrah čư̆ đuaĭ nao gah dư̱r laih anŭn sămkrah đuaĭ nao gah thu̱ng yơh. 5Ƀing gih či đuaĭ kơdŏp amăng dơnung čư̆ Kâo anŭn yơh, yuakơ dơnung čư̆ anŭn či lar truh pơ anih Azêl. Ƀing gih či đuaĭ kơdŏp kar hăng ƀing ơi adon gih đuaĭ kơdŏp mơ̆ng lŏn pơpư̆ amăng rơnŭk Uzziyah jing pơtao anih lŏn Yudah yơh. Giŏng anŭn, Yahweh Ơi Adai kâo či rai yơh wơ̆t hăng abih bang ƀing rơgoh hiam rai hrŏm hăng Ñu mơ̆n.
6Amăng hrơi anŭn, ƀu či hơmâo tơlơi bơngač yang hrơi ôh, kŏn hơmâo tơlơi rơŏt ƀôdah ia ngo̱m ple̱r lơi. 7Anŭn jing hrơi hơmâo tŏ tui nanao, jing hrơi Yahweh thâo, jing hrơi ƀu hơmâo hrơi hăng mlam ôh, kiăng laĭ tơdang hrơi klăm jĕ či truh, či hơmâo tơlơi bơngač dơ̆ng yơh.
8Amăng hrơi anŭn, ia hơdip či rô tơbiă mơ̆ng plei Yerusalaim, sămkrah ia anŭn rô nao pơ ia rơsĭ Djai gah ngŏ̱ laih anŭn sămkrah rô nao pơ ia rơsĭ Meditera gah yŭ̱. Ia anŭn či rô nanao amăng abih thŭn, anŭn jing amăng bơyan phang wơ̆t hăng amăng bơyan puih mơ̆n.
9Yahweh či jing pơtao kơ abih bang lŏn tơnah. Amăng hrơi anŭn, abih bang mơnuih či kơkuh pơpŭ kơ kơnơ̆ng hơjăn Yahweh đôč yơh laih anŭn kơnơ̆ng anăn Ñu đôč hơmâo.
10Abih bang tring trang čơdơ̆ng mơ̆ng anih Gaba gah dư̱r truh pơ anih Rimmôn gah thu̱ng kơ plei Yerusalaim, či jing hĭ tơhnă̱ hrup hăng tơdron Arabah yơh. Samơ̆ plei Yerusalaim či dŏ ƀơi anih glông kơ abih bang anih jum dar yơh, čơdơ̆ng mơ̆ng anih amăng ja̱ng Benyamin hlŏng truh pơ amăng ja̱ng Tal Sa, amăng ja̱ng Akiăng asuĕk, laih anŭn mơ̆ng sang kơtŭm Hananêl truh pơ anih djet ia boh kơƀâo pơtao. 11Ƀing ană plei či dŏ amăng plei Yerusalaim anŭn yơh yuakơ Kâo ƀu či pơrai hĭ plei anŭn dơ̆ng tah. Plei Yerusalaim či dŏ rơnŭk hơđơ̆ng yơh.
12Anai yơh jing tơlơi ruă khe̱ng kri̱p yi̱p, jing tơlơi Yahweh či ba rai ƀơi abih bang lŏn čar pă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei Yerusalaim: Čơđeh asar gơñu či brŭ hĭ tơdang tơkai ƀing gơñu ăt dŏ dơ̆ng, khul mơta gơñu či brŭ hĭ amăng kuăl mơta gơñu, laih anŭn khul jơlah gơñu brŭ hĭ gah lăm amăng bah gơñu. 13Amăng hrơi anŭn, Yahweh či pơhuĭ mơnuih mơnam hăng tơlơi huĭ bra̱l prŏng prin. Rĭm čô či păn hruă tơngan pô adih, laih anŭn ƀing gơñu či kơsung blah tơdruă gơñu yơh. 14Ƀing mơnuih Yudah ăt či blah brơi kơ ƀing mơnuih amăng plei Yerusalaim mơ̆n. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či sua mă mŭk dram pơdrŏng săh ƀing lŏn čar jum dar kar hăng mah, amrăk laih anŭn khul ao lu biă mă. 15Tơlơi ruă khe̱ng hrup hăng anŭn mơ̆n či truh ƀơi khul aseh, aseh glưn, khul aseh samô, khul aseh glai, laih anŭn ƀơi abih bang khul hlô mơnơ̆ng amăng khul anih jưh mơ̆n.
16Giŏng anŭn, ƀing dŏ so̱t mơ̆ng abih bang lŏn čar, jing ƀing hơmâo kơsung blah laih plei Yerusalaim hlâo adih, či rai rĭm thŭn kiăng kơkuh pơpŭ kơ Pơtao, jing Yahweh Dưi Kơtang, laih anŭn kiăng djă̱ hơdơr tơlơi Phet khul Sang Than Jăng Jăi. 17Tơdah ƀing lŏn čar pă hơngah ƀu rai ôh pơ plei Yerusalaim kiăng kơkuh pơpŭ kơ Pơtao, jing kơ Yahweh Dưi Kơtang, sĭt ƀing gơñu ƀu či hơmâo ia hơjan ôh amăng lŏn čar gơñu. 18Tơdah ƀing Êjip hơngah ƀu kiăng nao kơkuh pơpŭ hrŏm hơbĭt ôh kiăng kơ djă̱ hơdơr tơlơi Phet khul Sang Than Jăng Jăi, sĭt ƀing gơñu ƀu či hơmâo ia hơjan ôh laih anŭn Yahweh či brơi rai ƀơi ƀing gơñu hơdôm tơlơi ruă khe̱ng Ñu hơmâo brơi truh laih ƀơi hơdôm lŏn čar hơngah ƀu nao djă̱ hơdơr ôh kơ tơlơi Phet Sang Than Jăng Jăi. 19Anŭn yơh jing hơdôm tơlơi pơkơhma̱l kơ ƀing lŏn čar Êjip laih anŭn kơ abih bang ƀing lŏn čar pă ƀu nao djă̱ hơdơr ôh tơlơi Phet khul Sang Than Jăng Jăi.
20Amăng hrơi anŭn, wơ̆t tơdah ƀơi khul teng leng aseh arăng ăt či treh mơ̆n tui anai, “Rơgoh Hiam Kơ Yahweh,” laih anŭn ƀơi khul gŏ hơtŭk tơnă amăng sang Yahweh ăt či jing hrup hăng khul mŏng rơgoh hiam ƀơi anăp kơnưl ngă yang mơ̆n. 21Rĭm gŏ amăng plei Yerusalaim laih anŭn anih lŏn Yudah či jing hĭ rơgoh hiam kơ Yahweh Dưi Kơtang yơh, laih anŭn abih bang ƀing hlơi pô rai kiăng kơ pơyơr ngă yang, ƀing gơñu či mă yua khul gŏ anŭn yơh kiăng hơtŭk tơnă. Laih anŭn amăng hrơi anŭn, ƀu či hơmâo dơ̆ng tah ƀing sĭ mơnia amăng sang yang Yahweh Dưi Kơtang.