8

Yexu khu tug mob lis mob ruas

(Mk. 1:40-45; Lk. 5:12-16)

1Thaus Yexu nqeg peg roob lug, muaj tuabneeg coob coob lawv nwg qaab. 2Txawm muaj ib tug mob lis mob ruas tuaj pe Yexu has tas, “Au tug Tswv, yog koj xaav khu, koj yeej khu tau kuv zoo kuas huv.” 3Yexu cev hlo teg moog npuab nwg hab has tas, “Kuv xaav los maj, ca le zoo hlo huv lauj.” Taamswm ntawd nwg tej mob lis mob ruas txawm zoo huv lawm. 4Yexu has rua nwg tas, “Tsw xob pav ib lus rua leejtwg noog hlo le, ca le moog qha koj lub cev rua tug pov thawj saib hab xyeem tej kws Mauxe qha tseg lawd ua timkhawv rua suavdawg.”

Yexu khu tug thawj rog Loo tug qhev

(Lk. 7:1-10)

5Thaus Yexu moog txug huv lub moos Khapena‑u, muaj ib tug thawj rog kws kaav ib puas leej tuaj cuag Yexu thov Yexu paab 6has tas, “Tug Tswv, kuv tug tub qhe tuag teg tuag taw pw tom tsev txom nyem heev.” 7Yexu has rua nwg tas, “Kuv yuav moog khu kuas nwg zoo.” 8Tug thawj tub rog teb Yexu tas, “Tug Tswv, kuv yog ib tug kws tsw tswm nyog koj yuav nkaag moog rua huv kuv lub tsev. Thov koj ca le has ib lus xwb tes kuv tug qhev yeej yuav zoo. 9Tsua qhov kuv kuj nyob huv qaab tub rog txujkev tswjfwm hab tseed muaj cov tub rog kws kuv tswjfwm. Kuv has rua tug nuav tas, ‘Ca le moog,’ nwg kuj moog, hab has rua dua ib tug tas, ‘Ca le lug,’ nwg kuj lug, hab kuv has rua kuv tug tub qhe tas, ‘Ca le ua yaam nuav,’ nwg kuj ua.” 10Thaus Yexu nov nwg has le hov, Yexu kuj xaav tsw thoob, nwg txawm has rua cov tuabneeg kws lawv nwg qaab tas, “Kuv has tseeb rua mej tas, txawm yog huv cov Yixayee los kuv tsw tau pum muaj kev ntseeg luj le nuav. 11Kuv has rua mej tas yuav muaj tuabneeg coob tuaj saab nub tuaj hab tuaj saab nub poob lug nrug Aplahaa, Yiha hab Yakhauj koom rooj noj haus ua ke huv ntuj ceeb tsheej, 12tassws cov tuabneeg kws yog ntuj ceeb tsheej le mivnyuas yuav raug muab laim tawm moog rua saab nrau kws tsaus ntuj nti, qhov ntawd yuav muaj kev quaj qes nav quas qawv.” 13Hab Yexu has rua tug thawj rog tas, “Koj ca le rov qaab moog. Ca muaj lawv le koj ntseeg.” Taamswm hov tug thawj rog tug qhev txawm zoo hlo lawm.

Yexu khu Petu nam tais

(Mk. 1:29-34; Lk. 4:38-41)

14Thaus Yexu moog rua huv Petu tsev, Yexu pum Petu nam tais ua npaws pw sau txaaj. 15Yexu txawm tuav nkaus nwg teg mas nwg tug npaws txawm zoo hlo. Nwg sawv lug hab ua koom rua Yexu.
16Thaus yuav tsaus ntuj puab coj tej tuabneeg raug daab tuaj cuag Yexu coob coob, mas Yexu has lug ntab daab tawm, hab nwg khu cov tuabneeg muaj mob txhua tug zoo huvsw. 17Tej nuav txhad tav lawv le xwbfwb Yaxaya kws cev Vaajtswv lug tau has tseg tas, “Nwg sau peb tej mob hab rws peb tej mob nkeeg moog.”

Tug kws xaav ua Yexu thwjtim

(Lk. 9:57-62)

18Thaus Yexu pum tuabneeg coob coob tuaj vej quas vog nwg, nwg txawm has kuas hlaa havtxwv moog rua saab tim u. 19Muaj ib tug xwbfwb qha Vaajtswv kevcai txawm tuaj cuag Yexu hab has rua nwg tas, “Xwbfwb, koj moog hovtwg kuv yuav nrug koj moog hov ntawd.” 20Yexu has rua nwg tas, “Tej maa tseed muaj qhov nkaum hab tej naag noog sau nruab ntug tseed muaj zeg, tassws Tuabneeg leej Tub tsw muaj lub chaw rau ncoo.”
21Hab muaj dua ib tug huv Yexu cov thwjtim has rua nwg tas, “Tug Tswv, thov ca kuv moog log kuv txwv tsaiv.” 22Yexu has rua nwg tas, “Ca le nrug kuv moog, ca cov tuabneeg tuag puab log puab tug tuag.”

Yexu taav cua daaj cua dub

(Mk. 4:35-41; Lk. 8:22-25)

23Thaus Yexu nce rua huv lub nkoj, nwg cov thwjtim kuj nrug nwg moog. 24Txawm muaj cua daaj cua dub ntsawj havtxwv, mas lub nkoj txhad raug tej nam nthwv dej nyaab, tassws Yexu pw tsaug zug lawm. 25Cov thwjtim txhad moog tsaa Yexu has tas, “Tug Tswv, thov koj cawm peb lauj. Peb saamswm yuav puam tsuaj.” 26Yexu txawm has rua puab tas, “Mej cov kws kev ntseeg yau 'e, ua caag mej ntshai ua luaj le?” Tes Yexu txawm sawv tseeg lug taav cua hab dej havtxwv, txhua yaam txawm tug yeeg huvsw lawm. 27Cov tuabneeg hov txawm phemfwj kawg has tas, “Tug nuav yog tuabneeg daabtsw es tej cua hab dej havtxwv kuj noog nwg lug?”

Yexu khu ob tug raug daab

(Mk. 5:1-20; Lk. 8:26-39)

28Thaus Yexu hlaa havtxwv moog rua huv Kantala le kaav xyuam lawm, txawm muaj ob tug raug daab tawm huv toj ntxaa lug ntswb nwg, ob tug nyaum heev txhad tsw muaj leejtwg taug tau txujkev hov hlo le. 29Tes ob tug txawm qw has tas, “Au Vaajtswv tug tub, koj tuaj thaab ib ua daabtsw? Koj tuaj tswm txom ib ua ntej lub swjhawm lov?” 30Nyob tsw deb hov ntawd muaj ib paab npua coob saamswm nrhav noj. 31Cov daab hov txawm thov Yexu tas, “Yog koj ntab peb tawm, thov koj xaa peb moog rua huv paab npua ntawd.” 32Yexu txawm has rua cov daab hov tas, “Ca le moog.” Cov daab txawm tawm moog nkaag rua huv paab npua, mas paab npua huvsw txhad dha plaag toj ntxhaab moog rua huv havtxwv hab tuag taag rua huv. 33Cov tuabneeg yug npua txhad tswv moog rua huv lub moos hab pav txhua yaam xwm txheej hab tej kws tshwm rua ob tug raug daab hov. 34Taag nrho lub moos hov suavdawg txawm tawm moog ntswb Yexu. Thaus puab pum nwg, puab thov kuas nwg tawm huv puab le kaav xyuam moog.