8

  1Kâo kwưh kiăng biă mă yơh tơdah ih jing hăng kâo hrup hăng sa ayŏng adơi,
   jing pô mĕm laih tơsâo amĭ kâo!
  Giŏng anŭn, tơdah kâo hơduah ƀuh ih gah rơngiao ƀơi jơlan,
   kâo či čum kơkuh kơ ih yơh,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô djik djak kơ kâo ôh.
  2Kâo či dui ba ih nao pơ sang amĭ kâo,
   jing nao pơ pô hơmâo pơtô laih kâo.
  Kâo či brơi kơ ih mơñum ia boh kơƀâo jơma̱n hiam hloh,
   laih anŭn ia mơmĭh mơ̆ng khul boh pumƀre kâo yơh.
  3Hơpăl tơngan gah ieo ñu dŏ ƀơi gah yŭ akŏ kâo
   laih anŭn hơpăl tơngan gah hơnuă ñu kuar mă kâo.
  4Ơ ƀing ană dra Yerusalaim hơi, kâo pơđu̱r kơ ƀing gih tui anai:
   Anăm pơtơgŭ ƀôdah râo mơdưh ôh tơlơi khăp
   tơl truh mông tơlơi khăp anŭn amoaih kiăng yơh.

Ƀing Gơyut

  5Hlơi jing pô đĭ rai mơ̆ng tơdron ha̱r anŭn
   laih anŭn ăh kơnang ƀơi pô ñu khăp lĕ?

Pô Dra Hơči̱h

  Gah yŭ phŭn kơyâo pôm anŭn yơh kâo râo mơdưh ih;
   pơ anih anŭn yơh amĭ ih pi kian kơ ih,
   pơ anih anŭn yơh amĭ ih tơkeng rai kơ ih.
  6Pioh bĕ kâo jing kar hăng gru krư̆ kơđŏm amăng pran jua ih,
   jing kar hăng gru krư̆ kơđŏm ƀơi hơpăl tơngan ih;
  yuakơ tơlơi khăp jing kơtang hrup hăng tơlơi djai mơ̆n,
   laih anŭn tơlơi ga̱r jing kar hăng anih pơsat djă̱ pơkơ̆ng hĭ mơnuih nanao yơh.
  Tơlơi khăp anŭn jă̱ kar hăng jơlah apui hlia,
   jing hrup hăng sa jơlah apui prŏng kơtang yơh.
  7Ia lu ƀu dưi pơthăm hĭ tơlơi khăp ôh;
   khul ia krong kŏn dưi đung pơđuaĭ hĭ ñu lơi.
  Tơdah hlơi pô mă abih bang mŭk dram sang ñu kiăng blơi mă tơlơi khăp,
   sĭt pô đah kơmơi či djik djak hĭ kơ tơlơi khăp anŭn biă mă yơh.

Ƀing Gơyut

  8Ƀing gơmơi hơmâo sa čô adơi dra,
   laih anŭn khul tơsâo ñu aka čă rai prŏng ôh.
  Hơget tơlơi ƀing gơmơi či ngă brơi kơ adơi gơmơi anŭn
   amăng hrơi arăng tơña kơ ñu lĕ?
  9Tơdah ñu jing hrup hăng pơnăng plei,
   ƀing gơmơi či pơdơ̆ng đĭ khul sang kơtŭm amrăk ƀơi pơnăng plei anŭn yơh.
  Tơdah ñu jing kar hăng bah amăng,
   ƀing gơmơi či pŏng go̱m hĭ bah amăng anŭn hăng hơdôm hơnăl kơyâo sar yơh.

Pô Dra Hơči̱h

  10Kâo jing kar hăng pơnăng,
   laih anŭn dua gah tơsâo kâo jing kar hăng khul sang kơtŭm.
  Tui anŭn, kâo hơmâo hơduah ƀuh laih tơlơi mơak ƀơi anăp mơta ñu,
   jing pô ba rai tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ kâo.
  11Solomôn hơmâo đang boh kơƀâo amăng anih Baal-Hamôn;
   ñu jao đang anŭn kơ ƀing răk wai đang.
   Rĭm mơnuih wai anŭn khŏm ba rai boh čroh ñu sa-rơbâo sekel amrăk kơ nua yom ñu yơh.
  12Samơ̆ đang boh kơƀâo kâo jing gơnam kâo yơh kiăng kơ brơi;
   Ơ Solomôn hơi, sa-rơbâo sekel amrăk jing brơi kơ ih yơh,
   laih anŭn dua-rơtuh kơ ƀing hlơi pô răk wai brơi boh čroh anŭn.

Pô Tơdăm

  13Ơ pô dŏ amăng đang hrŏm hăng ƀing gơyut kâo hlak dŏ hơmư̆,
   brơi kâo hơmư̆ jua pơhiăp ih bĕ!

Pô Dra Hơči̱h

  14Rai tañ bĕ, Ơ pô kâo khăp hơi,
   laih anŭn jing kar hăng sa drơi kơtŏng bĕ
  ƀôdah jing kar hăng sa drơi rơsa tơno dăm
   dŏ ƀơi khul čư̆ jrao ƀâo mơngưi.