Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Hôsea
Ƀing mă tŭ: Boh nik ñu kơ ƀing dŏ amăng lŏn čar gah dư̱r kơ ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn tơdơi kơ tơlơi răm rai plei phŭn gah dư̱r, jing plei Samaria (722 truh 721 Hlâo Kơ Krist)
Atŭt akŏ: Hôsea pơhiăp pơhaih tơlơi pap hăng tơlơi khăp pơgop Ơi Adai tơl ƀu lui raih hĭ ƀing Israel ôh.

 Pô pơala Hôsea pơtô amăng lŏn čar Israel gah dư̱r, tơdơi kơ pô pơala Amôs, tơdang amăng rơnŭk rŭng răng hlâo kơ plei phŭn Samaria răm rai amăng thŭn 721 H.K. Ñu pơtô ƀuăh kơñăm kơ tơlơi ƀing ană plei klĕ pyu laih anŭn tơlơi ƀing gơñu ƀu đaŏ kơnang ôh kơ Ơi Adai. Hôsea khĭn pơrơđah rup ƀing ană plei ƀu hơmâo tơlơi đaŏ anŭn hăng tơlơi ñu pô pơdŏ hăng sa čô đah kơmơi ƀu tŏng ten. Ăt kar hăng bơnai ñu HʼGômer ƀu dŏ tŏng ten hăng ñu mơ̆n, ƀing ană plei Ơi Adai hơmâo đuaĭ ataih hĭ laih mơ̆ng Khua Yang. Yuakơ tơlơi soh anŭn yơh, tơlơi phat kơđi či lê̆ ƀơi ƀing Israel. Samơ̆ ƀơi hơnăl tuč, tơlơi khăp đŭt hlah Ơi Adai kơ ƀing ană plei Ñu ăt dŏ nanao, laih anŭn Ñu či hơmâo glaĭ ƀing ană plei Ñu anŭn kơ Ñu pô laih anŭn rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ tơlơi pơgop pơlir anŭn. Tơlơi khăp anŭn hơmâo pơrơđah laih amăng hơdôm boh hiăp pơpư̆ pơgơi anai, “Hiư̆m pă Kâo dưi lui raih hĭ ƀing gih lĕ, Ơ ƀing Israel hơi? Hiư̆m pă Kâo dưi hơngah lui hĭ ƀing gih lĕ? Pran jua Kâo ƀu či brơi kơ Kâo ngă tui anŭn ôh! Tơlơi khăp Kâo kơ ƀing gih kơtang biă mă yơh” (11:8).

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơdŏ Hôsea laih anŭn sang anŏ ñu (1:1–3:5)
Tơlơi pơtă pơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel (4:1–13:16)
Tơlơi pơtă kơ tơlơi kơhma̱l laih anŭn kơ tơlơi ƀuăn (14:1)