14

Anplas Tso Lauj Dim Ntawm Yeebncuab Tes

1Muaj plaub tug vajntxwv uas yog: Alafees tus uas kav lub nroog Npanpiloos, Ali-aus tus uas kav lub nroog Elasas, Khedaula-au-mes tus uas kav lub nroog Elas thiab Tidas tus uas kav lub nroog Nkauyees, 2tau tawm mus ua rog rau tsib tug vajntxwv uas yog: Npelav tus uas kav lub nroog Xaudoos, Npisas tus uas kav lub nroog Kaumaulas, Sinaj tus uas kav lub nroog Amas, Semenpes tus uas kav lub nroog Xenpauyees thiab tus vajntxwv uas kav lub nroog Npelas, (lossis yog Xau-as). 3Tsib tug vajntxwv no thiaj koom siab ua ke tuaj ib tog thiab txhij tubrog mus nyob rau hauv lub Hav Xidees uas tamsim no yog lub pasdej Hiavtxwv Tuag ntag. 4Lawv poob mus ua Khedaula-au-mes pejxeem tau kaum ob xyoos, tiamsis xyoo kaum peb lawv rov tig ntxeev siab sawv tawmtsam nws. 5Ces xyoo kaum plaub Khedaula-au-mes thiab cov vajntxwv uas tuaj nws tog nrog lawv cov tubrog tuaj tua cov Lefayees hauv lub nroog Atelaus Kalenais, cov Xuximes uas nyob hauv lub nroog Hames, cov Emis uas nyob hauv lub tiaj nrag Kili-athayees, 6thiab cov Haulis uas nyob saum cov laj roob Edoos, lawv thiaj muab cov neeg no raws tua mus ti nkaus rau ntawm ntug nroog Epalas uas nyob tom tiaj suabpuam. 7Ces lawv txawm tig rov qab los txog hauv lub nroog Kades (lossis yog Emisapas). Lawv ntaus tau tagnrho sab tebchaws Amalej thiab lawv tua yeej cov neeg Amaules uas nyob rau hauv lub nroog Haxaxoos Tamaj.
8Ces cov vajntxwv uas kav lub nroog Xaudoos, Kaumaulas, Amas, Xenpauyees thiab Npelas (lossis yog Xau-as), thiaj tau txhij lawv cov tubrog tuaj ntaus rog rau hauv lub Hav Xidees thiab tua 9Khedaula-au-mes uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Elas, Tidas uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Nkauyees, Alafees uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Sinas, thiab Ali-aus uas yog tus vajntxwv kav lub nroog Elasas, tsib tug vajntxwv no ua rog rau plaub tug vajntxwv. 10Lub tiaj ntawd muaj qhov roj av nplaum ntau heev, ces thaum tus vajntxwv uas kav lub nroog Xaudoos thiab tus vajntxwv uas kav lub nroog Kaumaulas nrhiav kev khiav tawm hauv tshavrog, nkawd thiaj poob cov qhov roj av nplaum ntawd, tiamsis dua li peb tug vajntxwv khiav dim nce mus rau pem roob lawm. 11Ces plaub tug vajntxwv ntawd thiaj muab txhua yam uas muaj nyob hauv lub nroog Xaudoos thiab Kaumaulas, thiab tej zaub mov huv tibsi, coj khiav mus lawm. 12Lauj uas yog Anplas tus kwv Halas tus tub, nws nyob hauv lub nroog Xaudoos, lawv thiaj ntes tau nws thiab huab nws tej cuabtam coj mus lawm dulug.
13Tiamsis muaj ib tug txivneej khiav dim hauv tshavrog los hais txhua yam qhia rau Anplas uas yog neeg Henplais uas nyob ze rau ntawm Males tus uas yog neeg Amaules cov ntoo xeeb. Males thiab nws ob tug tijlaug, Esekaus thiab Aneles puavleej koom tes tuaj Anplas tog. 14Thaum Anplas hnov dheev hais tias, yeebncuab ntes tau nws tus kwv Halas tus tub Lauj lawm, nws thiaj hu tagnrho peb puas kaum yim leej tubrog hauv nws lub yeej tawm mus caum tua plaub tug vajntxwv ntawd txog ntua hauv lub nroog Das. 15Thaum tsaus ntuj lawm nws thiaj muab nws cov tubrog faib ua tej pab mus tua cov yeebncuab, plaub tug vajntxwv ntawd thiaj swb tawg khiav tas. Anplas lawv tseem raws tua mus txog ntua pem lub nroog Haunpas uas nyob ntawm Damaxes sab qaumteb, 16Anplas txeeb tau txhua yam uas luag coj mus lawm rov qab los huv tibsi. Thiab nws tseem coj tau nws tus kwv Halas tus tub Lauj thiab Lauj tej cuabtam, cov pojniam thiab tej neeg uas raug luag ntes tau lawm rov los tagnrho li.

Mekhixedes Foom Koob Hmoov rau Anplas

17Thaum Anplas mus tua yeej vajntxwv Khedaula-au-mes thiab peb tug vajntxwv uas tuaj Khedaula-au-mes tog rov qab los, tus vajntxwv uas kav lub nroog Xaudoos thiaj tuaj tos nws ntawm lub Hav Saves (lossis hu ua lub Hav Vajntxwv). 18Mekhixedes uas ua vajntxwv kav lub nroog Xalees thiab ua ib tug povthawj rau Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, thiaj coj ncuav thiab cawv txiv hmab tuaj pub rau Anplas, 19thiab foom koob hmoov rau nws hais tias, “Thov kom Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb foom koob hmoov rau Anplas! 20Thov kom Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus uas tau pab koj ntaus yeej koj cov yeebncuab tau txais koob meej!” Thiab Anplas muab tej khoom uas nws mus txeeb tau rov qab los ntawd ib feem kaum pub rau Mekhixedes.
21Tus vajntxwv uas kav lub nroog Xaudoos hais rau Anplas hais tias, “Koj yuav txhua yam khoom huv tibsi, tiamsis thov muab kuv cov pejxeem rov qab rau kuv xwb.” 22Anplas teb hais tias, “Kuv tsa tes coglus tabmeeg tus TSWV, Vajtswv tus uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, tus uas tsim lub ntuj thiab lub ntiajteb hais tias, 23kuv tsis yuav ib yam dabtsi uas yog koj tug. Txawm yog ib txoj xov lossis ib txoj nyuag hlua khau khiab, kuv twb tsis yuav. Koj thiaj yuav khav tsis tau hais tias, ‘Kuv yog tus uas tsa Anplas npluanuj ntag.’ 24Kuv yuav tsis nqa ib yam dabtsi mus rau kuv yuav li. Kuv tsuas lees yuav tej zaub mov uas kuv cov tubrog muab noj tas lawm xwb. Tiamsis cov uas koom tes pab kuv, Aneles, Esekaus thiab Males, cia lawv yuav tej uas yog lawv tug.”