16

Hankas thiab Yisamayees

1Xalais uas yog Anplas tus pojniam yeej ibtxwm xeeb tsis taus tub li. Tiamsis nws muaj ib tug ntxhais qhev uas yog neeg Iziv hu ua Hankas, 2ces Xalais txawm hais rau Anplas hais tias, “Tus TSWV tseem tsis tau pub kuv muaj menyuam. Koj cia li mus nrog kuv tus ntxhais qhev pw, tej zaum nws yuav muaj taus menyuam rau kuv.” Anplas pom zoo ua raws li Xalais hais ntawd. 3Yog li ntawd, Xalais thiaj muab Hankas rau Anplas ua niamyau. (Qhov no yog tom qab uas Anplas twb los nyob rau hauv tebchaws Kana-as tau kaum xyoo lawm.) 4Anplas mus nrog Hankas pw, ces Hankas txawm xeeb tub. Thaum Hankas paub hais tias nws xeeb tub lawm, nws txawm khavtheeb heev thiab saib tsis taus Xalais.
5Ces Xalais hais rau Anplas hais tias, “Twb yog vim koj ntag Hankas thiaj li saib tsis taus kuv. Kuv yog tus uas muab nws rau koj, tiamsis txij thaum nws paub hais tias nws xeeb tub lawm, nws txawm cia li saib tsis taus kuv. Thov kom tus TSWV txiav txim rau wb, saib yog koj ua txhaum lossis yog kuv ua txhaum!”
6Anplas teb hais tias, “Nws yog koj tus ntxhais qhev uas koj tswjhwm, koj cia li ua rau nws raws li koj pom zoo.” Ces Xalais thiaj li tsimtxom Hankas heev, Hankas thiaj li khiav lawm.
7Tus TSWV tus timtswv los ntsib Hankas rau ntawm ib tug dej txhawv uas nyob hauv tiaj suabpuam ntawm txojkev uas mus rau hauv lub nroog Sules 8thiab nug hais tias, “Hankas uas yog Xalais tus ntxhais qhev, koj tuaj dabtsi ntawm no thiab koj yuav mus qhov twg?”
 Hankas teb hais tias, “Twb yog kuv khiav Xalais uas yog kuv tus tswv.”
9Tus timtswv hais tias, “Koj cia li rov qab mus cuag Xalais, thiab ua nws tus ntxhais qhev xwb.” 10Ces tus timtswv rov hais ntxiv tias, “Kuv yuav pub rau koj muaj xeebntxwv coob heev, kom tsis muaj leejtwg yuav suav txheeb li. 11Koj yuav yug tau ib tug tub, thiab koj yuav tis nws lub npe hu ua Yisamayees, rau qhov tus TSWV twb hnov koj lub suab quaj vim koj txojkev txomnyem siab lawm. 12Tiamsis koj tus tub yuav ua lub neej li tus neesluav qus, nws yuav tawmtsam txhua leej txhua tus, thiab txhua leej txhua tus yuav tawmtsam nws. Nws yuav ua neeg twmzeej tsis nrog kwvtij nyob ua ke.”
13Hankas xav hais tias, “Puas yog kuv pom Vajtswv tiag, thiab kuv tseem muaj sia nyob qhia txog zaj no?” Yog li ntawd, nws thiaj tis npe rau tus TSWV uas nrog nws hais lus ntawd tias, “Vajtswv Tus Uas Pom Tau.” 14Vim li ntawd, neeg thiaj hu lub qhovtshij uas nyob nruab nrab ntawm Kades thiab Npeledis hais tias, “Tus uas pom kuv thiab tus uas muaj Sia Nyob Lub Qhovtshij.”
15Hankas yug tau ib tug tub rau Anplas, thiab Anplas tis tus tub ntawd lub npe hu ua Yisamayees. 16Lub sijhawm ntawd Anplas hnubnyoog muaj yim caum rau xyoo.