6

Neeg ua Phem ua Qias

1Thaum neeg huamvam mus nyob puv ntiajteb, thiab yug tau tej ntxhais coob, 2muaj ib cov timtswv qaum ntuj pom cov ntxhais ntawd zoo nkauj heev, yog li ntawd lawv txawm tuaj yuav cov ntxhais uas lawv nyiam ua pojniam. 3Ces tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tsis pub neeg muaj sia nyob ntev mus ibtxhis, rau qhov lawv yog neeg uas txawj tuag. Txij no mus lawv tsuas muaj sia nyob ntev li ib puas nees nkaum xyoo lawm xwb.” 4Tiam ntawd thiab tiam tom qab no, muaj cov neeg loj heev nyob hauv ntiajteb no, lawv yog xeebntxwv ntawm neeg ntiajteb tej ntxhais uas yuav cov timtswv qaum ntuj. Lawv yog cov neeg uas ua tau heev thiab muaj koob meej nyob txheej thaum ub los lawm.
5Thaum tus TSWV pom txhua tus neeg uas nyob hauv ntiajteb no, muaj lub siab ua phem ua qias, thiab xav phem txhua lub sijhawm, 6tus TSWV tu siab thiab khuvxim qhov uas nws tsim neeg los nyob hauv lub ntiajteb no, nws tu siab kawg li. 7Yog li ntawd, tus TSWV thiaj hais tias, “Kuv yuav muab cov neeg uas kuv tau tsim no, thiab tej tsiaj loj tsiaj me, tej noog uas ya saum nruab ntug ua kom puastsuaj huv tibsi mus, kuv tu siab heev vim kuv tau tsim lawv los.” 8Tiamsis tus TSWV txaus siab heev rau Nau-es.

Nau-es Txua Nkoj

9-10Zaj no yog hais txog Nau-es lub neej. Nau-es muaj peb leeg tub, Xees, Has thiab Yafej. Nau-es yog ib tug neeg ncaj ncees thiab nws yeej ibtxwm ua zoo tas nws simneej. Nws ua neej raws li Vajtswv lub siab nyiam, 11tiamsis dua li lwm tus Vajtswv pom hais tias sawvdaws puavleej ua txhaum huv tibsi, thiab pheej ua kev phem kev qias heev zuj zus mus thoob plaws txhua qhov txhia chaw. 12Vajtswv saib lub ntiajteb, nws pom kev phem kev qias puv nkaus. Rau qhov tej neeg puavleej ua phem kawg li.
13Vajtswv thiaj hais rau Nau-es hais tias, “Kuv txiav txim siab yuav ua kom neeg tuag tu noob. Kuv yuav ua kom lawv raug kev puastsuaj tas huv tibsi mus, rau qhov lub ntiajteb no puv nkaus lawv txojkev ua nruj ua tsiv xwb. 14Koj cia li mus muab cov ntoo kubtwm los txua ua ib lub nkoj, ua kom muaj ntau chav rau hauv lub nkoj ntawd thiab muab roj ntoo los leem kom thoob plaws sab hauv thiab sab nraud huv tibsi. 15Txua lub nkoj ntawd qhov ntev kom muaj peb puas tshim, qhov dav kom muaj tsib caug tshim, thiab qhov siab kom muaj peb caug tshim. 16Muab vuas vov lub nkoj ntawd thiab tseg li ib tshim thoob plaws tsis txhob xov kom ti rau saum cov vuas. Lub nkoj ntawd ua kom muaj peb tshooj thiab ua lub qhovrooj rau ib sab. 17Kuv yuav tso dej los nyab lub ntiajteb no kom txhua tsav yam uas muaj sia nyob raug puastsuaj mus. Txhua yam uas nyob hauv ntiajteb no yuav tuag tas huv tibsi. 18Tiamsis kuv yuav coglus rau koj. Koj cia li coj koj tus pojniam, koj cov tub thiab koj cov nyab mus nyob hauv lub nkoj. 19-20Coj txhua yam tsiaj ib yam ib nkawg thiab txhua yam noog ib yam ib nkawg nrog koj mus nyob hauv lub nkoj, kom tej tsiaj ntawd thiaj tsis tuag. 21Npaj txhua yam zaub mov coj mus rau koj tsev neeg thiab tej tsiaj tau noj nyob hauv lub nkoj.” 22Nau-es thiaj ua txhua yam raws li Vajtswv tau hais.