28

1Ixaj thiaj hu Yakhauj los cuag nws, foom koob hmoov rau nws, thiab hais rau nws tias, “Metub, koj tsis txhob lam yuav cov neeg Kana-as no tej ntxhais. 2Cia li mus lawm tim koj yawmtxiv Npethuyees tsev uas nyob tim tebchaws Mexuputamias, thiab mus yuav cov ntxhais tid ib tug los ua koj pojniam, yuav koj dablaug Lanpas cov ntxhais ib tug ntag. 3Thov Vajtswv tus muaj hwjchim loj kawg nkaus foom koob hmoov rau koj thiab pub koj muaj tubki coob, kom koj tau ua ntau haivneeg tus yawgkoob. 4Thov kom nws foom koob hmoov rau koj thiab koj tej xeebntxwv ib yam li nws foom koob hmoov rau Anplahas, thiab thov kom koj tau thaj av uas Vajtswv muab pub rau Anplahas uas koj tau los nyob no lawm ua koj tug.” 5Ixaj thiaj tso Yakhauj mus rau tim tebchaws Mexuputamias, mus nrog Lanpas uas yog Npethuyees uas yog neeg Alamees tus tub uas yog Yakhauj thiab Exaus nkawd niam Lenpekas tus nus hlob nyob.

Exaus Yuav Dua Ib Tug Niamyau

6Exaus paub hais tias, Ixaj foom koob hmoov rau Yakhauj thiab samhwm tsis pub kom nws yuav cov neeg Kana-as tej ntxhais los ua pojniam, thiab tso nws mus nrhiav yuav pojniam rau tim tebchaws Mexuputamias lawm. 7Exaus paub hais tias, Yakhauj yeej mloog niam mloog txiv lus thiab nws tau mus rau tim tebchaws Mexuputamias lawm tiag. 8Ces Exaus thiaj paub hais tias, nws txiv Ixaj tsis nyiam cov pojniam uas yog neeg Kana-as. 9Yog li ntawd, nws thiaj mus yuav Anplahas tus tub Yisamayees tus ntxhais Mahelas uas yog Nenpayaus tus muam los ua pojniam.

Yakhauj ua Npau Suav

10Yakhauj sawv kev ntawm lub nroog Npesenpas mus rau tim lub nroog Halas. 11Thaum nws mus txog ntawm ib thaj chaw, lub hnub poob qho lawm, nws thiaj pw ib hmo ntawm ib tog kev, nws muab ib lub pobzeb los rau ncoo pw tsaug zog. 12Nws ua npau suav pom ib tug ntaiv tuam hauv av no mus nto plaws saum ntuj, muaj cov timtswv nce mus thiab nqis los ntawm tus ntaiv ntawd. 13Ua ciav txawm pom tus TSWV sawv nres nroos ntawm nws ib sab. Tus TSWV hais tias, “Kuv yog Anplahas thiab Ixaj tus Vajtswv, kuv yuav muab thaj av uas koj tabtom pw ntawm ko pub rau koj thiab koj cov xeebntxwv ua nej tug. 14Koj cov xeebntxwv yuav coob npaum li cov hmoov av hauv ntiajteb no. Lawv yuav nthuav lawv lub tebchaws kom dav mus rau txhua fab, thiab kuv yuav foom koob hmoov ntawm koj thiab koj cov xeebntxwv mus rau txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb. 15Nco ntsoov hais tias, kuv yuav nrog nraim koj thiab tsomkwm koj txhua qhov chaw uas koj mus, thiab kuv yuav coj koj rov los nyob rau ntawm thaj av no dua. Kuv yuav nrog nraim koj mus txog thaum kuv ua txhua yam tiav tas raws li kuv tau coglus rau koj lawm.”
16Yakhauj tsim dheev los thiab nws hais tias, “Tus TSWV yeej nyob ntawm no tiag lauj! Nws yeej nyob ntawm thaj chaw no, tiamsis yog kuv tsis paub xwb!” 17Nws ntshai heev thiab nws hais tias, “Qhov chaw no ua rau kuv ntshai heev! Lub chaw no yeej yog Vajtswv lub tsev thiab yog rooj ntug ceebtsheej ntag lauj.”
18Tagkis kaj ntug Yakhauj thiaj muab lub pobzeb uas nws muab los rau ncoo ntawd teeb ua qhov chaw tseemceeb nco tseg. Ces nws muab roj txiv ntoo hliv rau saum lub pobzeb thiab muab fij rau Vajtswv. 19Nws thiaj tis npe rau thaj chaw ntawd hu ua Npethees (Lub nroog ntawd thaum ub hu ua Luxes.) 20Yakhauj txawm coglus rau tus TSWV hais tias, “Yog koj nrog nraim kuv nyob thiab tsomkwm kuv taug kev mus, pub mov rau kuv noj thiab ris tsho rau kuv hnav, 21mus txog thaum kuv rov qab los txog rau hauv kuv txiv tsev kaj siab lug, mas koj thiaj yog kuv tus Vajtswv tiag. 22Lub pobzeb uas kuv teeb ua chaw nco txog no yuav yog qhov chaw pehawm koj ntag, thiab kuv yuav muab txhua yam uas koj muab rau kuv lawm ib feem kaum rau koj.”