19

Lub Nroog Xaudoos Tej Kev Txhaum

1Thaum ob tug timtswv mus txog rau hauv lub nroog Xaudoos twb yuav tsaus ntuj, Lauj tseem tabtom zaum ntawm roojvag nroog. Thaum nws pom dheev nkawd, nws txawm sawv tsees mus cuag nkawd. Nws mus txhos caug ntua ntawm nkawd xubntiag 2thiab hais tias, “Ob tug tswv, kuv tuaj ntawm no yog yuav tu neb. Thov neb mus so hauv kuv tsev. Neb los ntxuav kotaw thiab pw ib hmos hauv kuv tsev. Tagkis kaj ntug neb mam li sawv ntxov mus.”
 Tiamsis nkawd teb hais tias, “Wb tsis mus, hmo no wb yuav pw ntawm tshavpuam hauv lub plawv nroog no xwb.”
3Vim Lauj muaj siab caw nkawd tiag, nkawd thiaj nrog Lauj mus so hauv nws tsev. Lauj kom nws cov tubtxib ci ncuav thiab ua zaub ua mov qab rau ob tug qhua ntawd noj. Thaum ua tau siav lawm nkawd thiaj li noj hmo.
4Thaum ob tug qhua tseem tsis tau nce chaw pw, tagnrho tej txivneej uas nyob hauv lub nroog Xaudoos, tsis hais laus thiab hluas, puavleej dhia nroo ntws tuaj vij nkaus Lauj lub tsev. 5Lawv hu Lauj tawm tuaj thiab nug hais tias, “Ob tug txivneej uas hmo no tuaj so hauv koj tsev nyob qhov twg? Cia li coj nkawd tawm tuaj rau peb, peb yuav deev nkawd.”
6Lauj tawm mus rau sab nraud thiab muab qhovrooj kaw rau. 7Lauj hais rau lawv tias, “Cov phoojywg, thov nej tsis txhob ua phem li no lauj! 8Nej mloog kuv hais, kuv muaj ob tug ntxhais tseem yog nkaujxwb tsis tau tham dua hluas nraug li. Thov cia kuv coj nkawd tuaj rau nej, thiab nej xav ua li cas rau nkawd los nej cia li ua raws li nej siab nyiam. Tiamsis thov nej tsis txhob ua li cas rau ob tug txivneej ntawd, nkawd tuaj ua qhua txog hauv kuv tsev, kuv yuav tsum tsomkwm nkawd.”
9Tiamsis lawv teb Lauj hais tias, “Nyuag neeg txawv tebchaws ko, cia li txav kev rau peb! Koj yog leejtwg, koj muaj cai tuaj cheem peb ua dabtsi? Cia li txav kev. Yog koj tsis txav kev, peb yuav ua phem rau koj tshaj peb ua rau nkawd thiab.” Lawv cia li thawb ntiag Lauj rov qab thiab nam zog mus tsoo kom qhovrooj tawg. 10Tiamsis ob tug txivneej uas nyob hauv tsev qhib plho qhovrooj mus rub rhe Lauj rov qab los rau hauv tsev thiab muab qhovrooj kaw nkaus rau. 11Ces tamsim ntawd nkawd txawm ua rau cov txivneej uas nyob sab nraud digmuag tas huv tibsi, lawv thiaj tsis pom kev nrhiav lub qhovrooj.

Lauj Khiav Tawm Hauv Lub Nroog Xaudoos

12Ob tug txivneej ntawd hais rau Lauj hais tias, “Yog koj tseem tshuav tej tub, tej ntxhais, tej vauv lossis kwvtij neejtsa uas nyob hauv lub nroog no, kom lawv cia li tawm khiav tamsim no mus, 13rau qhov wb tabtom yuav ua kom lub nroog no puastsuaj mus. Tus TSWV tau hnov hais tias cov neeg hauv lub nroog no ua phem ua qias kawg nkaus li, nws thiaj txib wb los rhuav lub nroog Xaudoos no kom puastsuaj.”
14Ces Lauj txawm mus hais rau ob tug tub hluas uas twb qhaib nws ob tug ntxhais lawm hais tias, “Neb cia li khiav tawm hauv lub nroog no mus, rau qhov tus TSWV tabtom yuav rhuav lub nroog no kom puastsuaj.” Tiamsis nkawd xav hais tias, yog Lauj lam tso dag xwb.
15Thaum kaj ntug txoog ob tug timtswv twb los txhib kom Lauj maj nroos ntag. Nkawd hais tias, “Tsawg tsuag maj! Cia li coj koj pojniam thiab koj ob tug ntxhais tawm tamsim no, nej thiaj yuav tsis tuag thaum lub nroog no raug kev puastsuaj.” 16Lauj tseem pheej ua xyem xyav. Txawm li ntawd los tus TSWV tseem hlub tshua Lauj heev, yog li ntawd ob tug txivneej thiaj tuav Lauj, Lauj pojniam thiab Lauj ob tug ntxhais tes thiab lawv coj tawm hauv lub nroog mus. 17Ces ib tug timtswv txawm hais tias, “Khiav tiag kom dim! Tsis txhob tig saib rov tom qab thiab tsis txhob so hauv lub hav no. Khiav mus kom nto plaws saum cov ncov roob nej thiaj yuav tsis tuag.”
18Tiamsis Lauj teb hais tias, “Tus TSWV, thov tsis txhob cia peb khiav mus rau tid. 19Koj hlub kuv kawg nkaus thiab twb cawm kuv txojsia dim los txog txij no lawm. Tiamsis cov ncov roob ntawd nyob deb heev, ntshai tsam kev tuag caum cuag kuv, thiab kuv tuag ua ntej kuv mus txog tid. 20Koj puas pom lub nyuag nroog tid? Lub nroog ntawd thiaj nyob ze dua xwb. Thov cia kuv mus lawm tid, koj yeej pom hais tias yog lub nroog me, thiab yuav cawm tau kuv txojsia.”
21Nws teb hais tias, “Tau los mas, kuv pom zoo ntag. Kuv yuav tsis ua kom lub nroog tid puastsuaj. 22Tsawg tsuag! Cia li mus! Kuv tos tsis ua ib yam dabtsi mus txog thaum uas koj khiav mus txog tid tso.”
 Rau qhov Lauj hu lub nroog tid ua lub nroog me, thiaj muab lub nroog ntawd tis npe hu ua Xau-as.

Xaudoos thiab Kaumaulas Raug Puastsuaj

23Thaum Lauj khiav mus txog ntua tim lub nroog Xau-as tabtom hnub tawm plaws tim npoo ntuj. 24Tamsim ntawd tus TSWV tso hluavtaws leejfaj poob saum ntuj los kub lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas 25thiaj ua rau ob lub nroog ntawd thiab tagnrho lub tiaj nrag nrog tej neeg uas nyob rau hauv thiab txhua yam nroj tsuag qoobloo uas tuaj hauv thaj tsam ntawd raug puastsuaj tas. 26Tiamsis Lauj tus pojniam tig saib tom qab, nws txawm cia li khov kiag ua ib tug ncej ntsev.
27Hnub tom qab, thaum sawv ntxov Anplahas maj ceev nrooj mus rau tom qhov chaw uas nws sawv tim ntsej tim muag ntawm tus TSWV. 28Nws tsa qhovmuag saib lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas tagnrho rau lub tiaj nrag ntawd, nws pom pa taws ncho auv niab hauv thaj tsam ntawd tuaj, cuag nkaus li hlawv ib daim teb. 29Txawm yog Vajtswv rhuav ob lub nroog hauv lub tiaj nrag uas Lauj nyob ntawd puastsuaj tas lawm los nws tseem nco ntsoov Anplahas rau nruab siab thiab tso kev rau Lauj khiav kom dim txojkev puastsuaj.

Cov Mau-am thiab Cov Amoos

30Vim qhov uas Lauj ntshai nyob hauv lub nroog Xau-as, nws thiab nws ob tug ntxhais thiaj khiav mus nyob hauv ib lub qhov tsua pem cov ncov roob. 31Tus ntxhais hlob hais rau nws tus niamhluas hais tias, “Wb txiv twb laus heev lawm, thiab nyob thoob plaws hauv ntiajteb no tsis muaj txivneej tuaj yuav wb kom wb muaj menyuam li lawm. 32Cia li los, wb muab cawv txiv hmab rau txiv haus kom qaug, ces wb mus nrog txiv pw kom wb muaj menyuam.” 33Hmo ntawd nkawd txawm muab cawv txiv hmab rau leej txiv haus, ces tus ntxhais hlob thiaj mus nrog nws txiv pw. Leej txiv qaug cawv heev nws thiaj tsis paub hais tias nws tus ntxhais los nrog nws pw.
34Hnub tom qab tus ntxhais hlob hais rau nws tus niamhluas hais tias, “Nag hmo kuv twb mus nrog txiv pw lawm, ib chim tsaus ntuj wb rov muab cawv rau txiv haus dua, ces koj ho mus nrog nws pw. Ua li ntawd wb nyias thiaj muaj nyias menyuam los ntawm wb txiv.” 35Yog li ntawd, nkawd rov muab cawv txiv hmab rau leej txiv haus dua, ces tus ntxhais yau ho mus nrog leej txiv pw. Leej txiv kuj rov qaug cawv heev nws thiaj tsis paub hais tias nws tus ntxhais los nrog nws pw. 36Vim li ntawd, Lauj ob tug ntxhais thiaj xeeb tub los ntawm nkawd txiv. 37Lauj tus ntxhais hlob txawm yug tau ib tug tub, nws muab tis npe hu ua Mau-am. Mau-am yog yawgkoob rau haivneeg Mau-am los txog niaj hnub no. 38Lauj tus ntxhais yau los kuj yug tau ib tug tub thiab, nws muab tis npe hu ua Npeenamis. Npeenamis yog haivneeg Amoos tus yawgkoob los txog niaj hnub no.