22

Vajtswv Kom Anplahas Muab Ixaj Fij

1Tau ib ntu tom qab no Vajtswv txawm sim Anplahas siab. Vajtswv hu Anplahas hais tias, “Anplahas!” Anplahas teb hais tias, “Kuv nyob ntawm no.”
2Vajtswv hais tias, “Koj cia li coj koj tib leeg tub Ixaj uas koj hlub tshaj plaws, mus rau pem tebchaws Mauliyas. Koj cia li muab nws tua hlawv fij pub rau kuv saum lub roob uas kuv yuav qhia rau koj.”
3Hnub tom qab thaum sawv ntxov Anplahas sawv los txiav taws npaj coj mus hlawv khoom fij, muab taws nog rau nws tus neesluav thauj, coj Ixaj thiab coj nws ob tug tubtxib nrog nws mus. Lawv txawm sawv kev mus rau pem qhov chaw uas Vajtswv tau qhia rau Anplahas lawm. 4Thaum lawv mus tau peb hnub ke lawm, Anplahas tsa qhovmuag saib pom thaj chaw uas Vajtswv qhia rau nws tseem nyob deb. 5Ces nws txawm hais rau ob tug tubtxib tias, “Neb nrog tus neesluav nyob ntawm no. Kuv tus tub thiab kuv yuav mus pehawm Vajtswv nyob rau ped, thaum wb pehawm tas, wb mam rov qab los.”
6Anplahas muab cov taws uas yuav hlawv khoom fij rau Ixaj kwv, Anplahas nqa riam thiab hluavtaws. Ces nkawd txawm mus rau pem roob lawm, 7Ixaj hais tias, “Txiv!”
 Anplahas teb hais tias, “Tub, koj hais dabtsi?”
 Ixaj nug hais tias, “Txiv, kuv pom koj muaj hluavtaws thiab muaj taws, tiamsis tus menyuam yaj uas yuav coj mus tua hlawv fij nyob qhov twg?”
8Anplahas teb hais tias, “Vajtswv yuav muab ib tug menyuam yaj rau wb.” Ces nkawd ob txivtub txawm ua ke taug kev mus lawm.
9Thaum nkawd mus txog ntawm qhov chaw uas Vajtswv qhia rau Anplahas lawm, Anplahas thiaj teeb tau ib lub thaj thiab muab taws tso rau saum lub thaj ntawd. Nws thiaj muab nws tus tub pav thiab coj mus tso rau saum cov taws, saum lub thaj. 10Ces Anplahas txawm khaws nkaus riam los yuav nkaug Ixaj. 11Tamsim ntawd tus TSWV tus timtswv hu tawg ntho saum ntuj tuaj rau Anplahas hais tias, “Anplahas, Anplahas!”
 Anplahas teb hais tias, “Kuv nyob ntawm no.”
12Tus timtswv hais tias, “Tsis txhob tua tus metub ko thiab tsis txhob ua li cas rau nws hlo li.” Nws hais ntxiv tias, “Nimno kuv paub hais tias koj yeej mloog lus thiab hwm Vajtswv heev, rau qhov koj tsis khuvxim koj tib leeg tub, koj zoo siab hlo coj tuaj pub rau kuv.”
13Anplahas tig hlo saib ib puagncig, nws pom ib tug laug yaj kub daig ntawm ib xyuv hmab. Anplahas thiaj mus muab los tua hlawv fij rau Vajtswv hloov nws tus tub chaw. 14Anplahas thiaj tis npe rau qhov chaw ntawd hu ua, “Tus TSWV npaj tseg.” Thiab txawm yog niaj hnub no los neeg tseem pheej hu hais tias, “Saum tus TSWV lub roob uas nws npaj tseg.”
15Tus TSWV tus timtswv rov hu saum ntuj tuaj rau Anplahas dua zaum ob hais tias, 16“Kuv coglus los ntawm kuv lub npe, kuv yuav foom koob hmoov nplua mias rau koj, tus TSWV yog tus hais li no. Rau qhov koj tau ua raws li kuv hais thiab koj tsis khuvxim koj tib leeg tub uas koj muab fij rau kuv. 17Kuv thiaj coglus tseg rau koj hais tias, kuv yuav pub koj muaj xeebntxwv coob npaum li tej hnubqub saum nruab ntug lossis npaum li tej suabzeb nram ntug hiavtxwv. Koj cov xeebntxwv yuav ntaus yeej lawv cov yeebncuab. 18Thiab kuv yuav foom koob hmoov tawm ntawm koj cov xeebntxwv mus rau txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb, vim koj mloog kuv lus.” 19Anplahas thiaj rov qab los rau nram nws ob tug tubtxib, thiab lawv rov los rau nram Npesenpas uas yog Anplahas qhov chaw nyob lawm.

Nahaus Cov Xeebntxwv

20Tau tsis ntev los tom qab no muaj neeg mus qhia rau Anplahas hais tias, “Milekas yug tau yim leej menyuam rau koj tus kwv Nahaus:” 21Uxes yog tus tub hlob, Npuxes yog nws tus kwv, Kemuyees uas yog Alas txiv, 22Khexes, Haxaus, Piledas, Yilafes thiab Npethuyees. 23Npethuyees yog Lenpekas txiv. Milekas yug tau yim leej tub no rau Nahaus uas yog Anplahas tus kwv. 24Nahaus tus niamyau Lehumas, yug tau Tenpas, Nkahas, Tahases thiab Ma-akas.