38

Yudas thiab Tamaj

1Thaum lub sijhawm ntawd Yudas tso nws cov kwvtij tseg thiab khiav mus nrog ib tug txivneej hu ua Hilas uas yog cov neeg hauv lub nroog Adulas nyob. 2Nyob qhov ntawd Yudas ntsib cov Kana-as ib tug ntxhais, tus ntxhais ntawd txiv hu ua Suav. Yudas thiaj yuav tus ntxhais ntawd ua pojniam, 3thiab nws yug tau ib tug tub rau Yudas, Yudas thiaj tis tus tub ntawd npe hu ua Eles. 4Tus pojniam ntawd rov xeeb tub dua, nws yug tau ib tug tub, thiab nws tis tus tub ntawd npe hu ua Aunas. 5Nws rov yug tau ib tug tub ntxiv thiab nws tis tus tub ntawd npe hu ua Selas. Thaum yug tus tub ntawd Yudas tseem nyob hauv lub nroog Akhexis.
6Yudas tus tub hlob Eles yuav tau ib tug pojniam hu ua Tamaj. 7Eles ua kev phem kev qias tsis haum tus TSWV siab, tus TSWV thiaj muab Eles tua povtseg lawm. 8Ces Yudas thiaj hais rau Eles tus kwv Aunas hais tias, “Koj cia li yuav koj tus niamtij, sawv koj tus tijlaug chaw, kom koj tus tijlaug thiaj muaj cajces.” 9Tiamsis Aunas paub hais tias, cov menyuam ntawd yuav tsis yog nws li; ces thaum nws mus nrog nws tus niamtij pw, nws tso cov kua txuas rau hauv av, kom muaj tsis taus menyuam rau nws tus tijlaug. 10Qhov uas nws ua li ntawd tsis haum tus TSWV siab, vim li ntawd tus TSWV thiaj li muab nws tua povtseg lawm thiab. 11Ces Yudas thiaj li hais rau Tamaj uas yog nws tus nyab hais tias, “Koj cia li rov qab mus nrog koj niam koj txiv nyob, ua pojntsuam tos mus txog thaum kuv tus tub yau hlob tiav txiv tso.” Nws hais li ntawd rau qhov nws ntshai nyob tsam Selas raug tua ib yam li Selas ob tug tijlaug thiab. Ces Tamaj thiaj rov qab mus nrog nws niam thiab nws txiv nyob lawm.
12Tau ntev loo los tom qab no Yudas tus pojniam uas yog Suav tus ntxhais txawm tuag lawm. Thaum dhau caij nyuaj siab quaj ntsuag lawm, Yudas thiab nws ib tug phoojywg uas nyob hauv lub nroog Adulas thiaj mus xyuas nws cov neeg txiav plaub yaj uas nyob hauv lub nroog Teenas. 13Muaj neeg mus hais qhia rau Tamaj hais tias, “Nws tus txiv leej txiv tabtom sawv kev tuaj mus txiav plaub yaj rau hauv lub nroog Teenas.” 14Ces Tamaj thiaj hloov nws cev ris tsho pojntsuam uas nws niaj hnub hnav ntawd cia, muab ntaub los npog nws lub ntsejmuag, thiab mus zaum ntawm ntug kev uas nyob ntawm ncaujke mus rau hauv lub zos Enayees, yog lub zos uas nyob ntawm txojkev mus rau hauv lub nroog Teenas. Nws yeej paub hais tias, Yudas tus tub ntxawg Selas twb hlob tiav hluas lawm, tiamsis Yudas tseem pheej tsis muab Tamaj thiab Selas txis ua niamtxiv li.
15Thaum Yudas pom Tamaj, nws xav hais tias Tamaj yog ib tug niamntiav, rau qhov Tamaj muab ntaub npog nws lub ntsejmuag huv tibsi lawm. 16Yudas thiaj ncaj nraim mus rau ntawm Tamaj thiab hais tias, “Koj cia li mus, kuv yuav nrog koj pw, koj yuav nqi pestsawg?” (Yudas tsis paub hais tias, Tamaj yog Yudas tus nyab li lawm.)
 Tamaj thiaj teb hais tias, “Koj txaus siab yuav muab dabtsi rau kuv?”
17Yudas teb hais tias, “Kuv yuav xa ib tug menyuam tshis tuaj rau koj.”
 Tamaj hais tias, “Ua li ntawd los tau, tiamsis koj muab ib yam dabtsi rau kuv khaws tseg ua puavpheej mus txog thaum koj coj tus menyuam tshis tuaj rau kuv tso.”
18Yudas nug hais tias, “Koj xav kom kuv muab dabtsi rau koj khaws ua puavpheej tseg?”
 Tamaj teb hais tias, “Muab koj lub homthawj uas muaj txoj hlua thiab koj tus pas nrig rau kuv.” Yudas thiaj muab tej ntawd rau Tamaj. Ces nkawd txawm mus pw, ces Tamaj txawm cia li xeeb tub.
19Tamaj rov qab mus tsev, tshem nws daim ntaub npog ntsejmuag, thiab rov qab muab nws cev ris tsho pojntsuam los hnav dua.
20Yudas tso nws tus phoojywg Hilas xa tus menyuam tshis mus txhiv tej khoom coglus uas nws muab rau tus pojniam ntawd khaws tseg lawm rov qab los, tiamsis Hilas mus nrhiav tsis tau nws li lawm. 21Hilas nug cov txivneej uas nyob hauv lub zos Enayees hais tias, “Tus niamntiav uas pheej mus nyob ntawm ntug kev mus dua qhov twg lawm?”
 Cov txivneej ntawd teb hais tias, “Nyob hauv lub zos no yeej ibtxwm tsis muaj niamntiav.”
22Hilas rov qab los cuag Yudas thiab hais tias, “Kuv nrhiav tsis tau tus pojniam ntawd li lawm. Cov txivneej uas nyob hauv lub zos ntawd hais rau kuv tias, yeej tsis muaj ib tug niamntiav nyob hauv lub zos no hlo li.”
23Yudas hais tias, “Cia nws yuav kuv cov khoom ntawd mus li. Peb tsis xav pub kom muaj neeg luag peb plig. Kuv twb muab tus menyuam tshis no rau koj coj mus them nws ntag, tiamsis koj mus nrhiav tsis tau nws lawm xwb.” 24Tau peb hlis tom qab muaj neeg mus qhia rau Yudas hais tias, “Tamaj uas yog koj tus nyab tau mus ua niamntiav, thiab nimno nws xeeb tub lawm.”
 Yudas hais tias, “Cia li coj Tamaj tawm mus lawm nraum ntug nroog thiab muab hluavtaws hlawv kom nws tuag.”
25Thaum lawv tabtom coj Tamaj tawm mus, Tamaj tso neeg nqa cov khoom ntawd thiab mus hais rau nws txiv yawg hais tias, “Kuv muaj menyuam los ntawm tus txivneej uas yog tus tswv cov khoom no. Nej nrog xyuas lub homthawj uas muaj hlua thiab tus pas nrig no tib zoo saib yog leejtwg li.”
26Yudas nco tau cov khoom ntawd, thiab hais tias, “Tamaj ua yog cai lawm. Kuv tsis ua raws li kuv tau coglus tseg rau nws, tsimnyog kuv yuav tsum muab nws txis rau kuv tus tub Selas.” Ces Yudas tsis mus nrog Tamaj pw ib zaug ntxiv li lawm.
27Thaum yuav txog caij Tamaj tu tub, nws paub hais tias nws muaj menyuam ntxaib nyob nws hauv plab. 28Thaum nws tabtom mob plab yuav yug ob tug menyuam, muaj ib tug menyuam txhais tes txawm tawm tuaj ua ntej, tus pojniam uas pab daws cev ntawd tuav nkaus txhais tes ntawd, thiab muab tau ib txoj xov paj liab los khi txhais tes ntawd thiab hais tias, “Tus no yog tus xub yug.” 29Tiamsis nws nkaum nws txhais tes rov qab lawm, nws tus kwv txawm yug los ua ntej. Ces tus pojniam uas tuaj pab daws cev ntawd hais tias, “Yog ua li cas koj yuav txeeb tau kev los ua ntej!” Yog li ntawd, thiaj muab nws tis npe hu ua Peles. 30Ces nws tus tijlaug mam yug los txhais tes khi rawv ib txoj xov paj liab, thiab muab nws tis npe hu ua Zelas.