45

Yauxej Qhia Nws rau Cov Tijlaug Paub

1Yauxej tauv tsis taus nws lub kua muag tabmeeg nws cov tubtxib, nws thiaj hais rau lawv hais tias, “Nej cia li tawm mus.” Tsis muaj cov Iziv nrog lawv nyob ntawd li lawm, Yauxej thiaj qhia rau nws cov tijlaug thiab nws tus kwv hais tias, nws yog leej twg tiag. 2Yauxej tsa suab hlo quaj, ua rau cov neeg Iziv puavleej hnov, thiab muaj neeg mus piav zaj no qhia rau hauv Falaus lub loog. 3Yauxej hais rau nws cov tijlaug hais tias, “Kuv yog Yauxej ntag. Kuv txiv puas tseem muaj txojsia nyob?” Thaum nws cov tijlaug hnov nws hais tej lus no, ua rau lawv ntshai kawg thiab teb tsis taus ib lo li. 4Yauxej hais rau lawv hais tias, “Nej cia li txav los ze kuv.” Lawv thiaj txav zog los rau ntawm Yauxej. Ces Yauxej hais rau lawv hais tias, “Kuv yog nej tus kwv Yauxej uas nej muab muag mus rau nram tebchaws Iziv ntag. 5Nimno nej tsis txhob txhawj lossis tu siab qhov uas nej muab kuv muag los rau ntawm no. Yeej yog Vajtswv txib kuv ua nej ntej los thiaj cawm tau neeg txojsia. 6Tej kev tshaib nqhis no, xyoo no nyuam qhuav yog xyoo ob xwb, tseem tshuav tsib xyoos tom ntej no ntxiv, mas yuav tsis muaj leejtwg cog thiab sau tau qoobloo hlo li. 7Vajtswv txib kuv ua nej ntej los kom cawm tau nej dim kev puastsuaj, kom nej thiab nej cov xeebntxwv thiaj muaj sia nyob. 8Tsis yog nej muag kuv los rau ntawm no, tiamsis yog Vajtswv txib kuv los; thiab nws tsa kuv ua Falaus ib tug nomtswv uas loj. Kuv tau ua tus saib tagnrho Falaus tej vajtse; thiab kav tagnrho lub tebchaws Iziv no.
9“Tamsim no nej cia li maj nroos rov qab mus cuag kuv txiv thiab qhia rau nws hais tias, ‘Yauxej uas yog koj tus tub hais li no: Vajtswv tsa kuv ua tus kav tagnrho lub tebchaws Iziv lawm, kom nws cia li los nrog kuv nyob tsis txhob ua siab hnyav. 10Coj tagnrho nej cov menyuam, cov xeebntxwv thiab nej tej yaj, tej tshis, tej nyuj thiab txhua yam uas nej muaj los nyob hauv cheebtsam Nkausees, thiaj yog qhov chaw uas nyob ze kuv. 11Yog koj los nyob hauv Nkausees, mas kuv thiaj yuav pab tau koj. Kev tshaib nqhis tseem tshuav tsib xyoo ntxiv tom ntej no, mas kuv tsis xav kom koj tsevneeg thiab koj tej tsiaj txhu tuag tshaib li.’ ”
12Yauxej hais ntxiv tias, “Nimno nej txhua tus thiab kwv Npeenyamees, puavleej pom hais tias kuv yog Yauxej tiag. 13Nej cia li qhia rau kuv txiv paub hais tias, kuv muaj hwjchim loj npaum li cas nyob hauv tebchaws Iziv no, thiab qhia txhua yam uas nej tau pom lawm rau nws mloog. Nej cia li maj nroos coj nws los nyob ntawm no.”
14Yauxej cevloo tes mus puag nkaus nws tus kwv ntxawg Npeenyamees quaj; Npeenyamees los tsa hlo suab quaj puag nkaus Yauxej ib yam nkaus thiab. 15Yauxej tseem quaj los nws twb mus puag cov tijlaug thiab nwj lawv ib tug rau ib tug. Tom qab ntawd nws cov tijlaug mam pib nrog nws tham.
16Thaum muaj neeg mus hais zaj no rau hauv Falaus lub loog hais tias, Yauxej cov tijlaug tuaj xyuas Yauxej, Falaus thiab nws cov nomtswv nrog Yauxej zoo siab kawg li. 17Falaus hais rau Yauxej hais tias, “Hais rau koj cov tijlaug kom tsaws nra rau lawv tej tsiaj thauj thiab rov qab mus lawm pem tebchaws Kana-as. 18Kom lawv mus coj lawv txiv thiab tej pojniam menyuam los cuag kuv. Kuv yuav muab thaj av uas zoo kawg nkaus hauv tebchaws Iziv no rau lawv, lawv thiaj yuav muaj noj muaj haus nplua mias. 19Hais kom lawv coj tsheb nees hauv tebchaws Iziv no mus tos koj txiv thiab lawv tej pojniam, menyuam los nyob hauv tebchaws Iziv no. 20Kom lawv tsis txhob khuvxim lawv tej khoom uas yog cuabyeej toomtxeem uas yuav muab tso tseg, tej zoo tshaj plaws hauv tebchaws Iziv no kuv yuav muab rau lawv.”
21Yakhauj cov tub ua raws li tej lus uas hais rau lawv lawm. Yauxej muab tau ntau lub tsheb nees rau lawv, raws li Falaus hais rau Yauxej, thiab muab zaub mov ntau heev rau lawv coj mus tau noj taug kev. 22Yauxej muab tau ib leeg ib cev ris tsho hloov rau nws cov tijlaug, tiamsis nws muab tau peb puas daim nyiaj thiab tsib cev ris tsho rau Npeenyamees. 23Nws muab tau kaum tus neesluav thauj tej khoom uas zoo tshaj plaws hauv tebchaws Iziv mus rau nws txiv, thiab muab dua kaum tus thauj nplej, thauj ncuav thiab thauj lwm yam zaub mov rau lawv tau noj taug kev. 24Nws thiaj xa nws cov tijlaug rov qab. Thiab thaum lawv sawv kev mus, nws hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob sib cav sib ceg tom tej tog kev mog.”
25Lawv tawm hauv tebchaws Iziv rov qab mus tsev, mus cuag lawv txiv Yakhauj nyob rau pem tebchaws Kana-as. 26Lawv hais rau Yakhauj hais tias, “Yauxej tseem muaj sia nyob! Nws yog tus uas kav lub tebchaws Iziv ntag!” Yakhauj xav tsis thoob thiab nws tsis ntseeg tej lus uas lawv hais ntawd.
27Tiamsis thaum lawv piav tej lus uas Yauxej hais rau lawv txhua lo rau Yakhauj mloog tas, thiab thaum nws pom cov tsheb uas Yauxej xa tuaj tos nws mus nyob nram tebchaws Iziv, nws thiaj rov zoo siab. 28Nws hais tias, “Zoo kuv siab lawm lauj! Kuv tus tub Yauxej tseem muaj sia nyob tiag! Kuv yuav tsum mus kom pom nws ua ntej kuv tuag.”