3

Noobneej Tsis Mloog Lus

1Nab yog ib tug uas ntse tshaj txhua yam tsiaj qus uas tus TSWV uas yog Vajtswv tau tsim huv tibsi. Nab thiaj nug tus pojniam hais tias, “Vajtswv yeej txwv kom neb tsis txhob noj txhua yam txiv ntoo uas nyob hauv lub vaj no tiag los?”
2Tus pojniam teb hais tias, “Wb yeej noj tau txhua yam txiv ntoo uas nyob hauv lub vaj no, 3tsuas yog tshwj tsob txiv ntoo hauv plawv vaj thiaj tsis noj xwb. Vajtswv yeej txwv tsis pub wb noj tsob ntoo ntawd tej txiv lossis tsis pub kov tsob ntoo ntawd; yog wb noj, wb yuav tuag.”
4Nab teb tus pojniam hais tias, “Tej lus ntawd tsis tseeb, neb yuav tsis tuag ib zaug li. 5Vajtswv hais li ntawd, rau qhov nws paub hais tias thaum twg neb noj tsob txiv ntoo ntawd, neb yuav paub qhov phem thiab qhov zoo.”
6Tus pojniam pom hais tias, tsob ntoo ntawd zoo nkauj thiab tej txiv ntxim qab kawg li, tsis yog li ntawd xwb, nws xav hais tias tej txiv ntoo ntawd tseem yuav ua rau nws muaj tswvyim thiab. Ces nws txawm cev tes mus de cov txiv los noj. Nws muab rau nws tus txiv noj thiab. 7Thaum nkawd noj tas lawm, nkawd txawm pom tseeb thiab paub hais tias nkawd liabqab, nkawd thiaj mus de nplooj txiv ncuavpias los xaws hnav.
8Thaum yuav tsaus ntuj nkawd hnov tus TSWV uas yog Vajtswv lub suab mus kev hauv lub vaj, nkawd thiaj khiav mus nkaum rau hauv cov ntoo lawm. 9Tiamsis tus TSWV uas yog Vajtswv hu tus txivneej hais tias, “Koj nyob qhov twg?”
10Nws teb hais tias, “Kuv hnov koj los rau hauv lub vaj no, kuv ntshai koj heev kuv thiaj khiav mus nkaum lawm, rau qhov kuv liabqab.”
11Vajtswv nug hais tias, “Leejtwg hais rau koj tias koj liabqab? Tsis yog koj noj tsob txiv ntoo uas kuv txwv tsis pub koj noj lawm los?”
12Tus txivneej teb hais tias, “Twb yog tus pojniam uas koj muab rau kuv, nws muab cov txiv ntoo ntawd rau kuv noj, kuv thiaj li tau noj lawm.”
13Vajtswv nug tus pojniam hais tias, “Vim li cas koj thiaj ua li ko?”
 Nws teb hais tias, “Nab ntxias kuv noj!”

Vajtswv Qhia Txog Kev Txiav Txim

14Tus TSWV uas yog Vajtswv thiaj hais rau nab hais tias, “Koj yuav raug txim vim qhov uas koj ntxias tus pojniam no ua txhaum. Tagnrho tej tsiaj huv tibsi, koj yog tus uas yuav tau ris lo lus foom tsis zoo no: txij hnub no mus, koj yuav muab koj lub plab luag saum npoo av mus li thiab noj hmoov av mus tas koj lub neej. 15Kuv yuav ua kom koj thiab tus pojniam no ua yeebncuab, nws tus xeebntxwv thiab koj tus xeebntxwv yuav ua yeebncuab mus li. Nws tus xeebntxwv yuav tsoo koj taubhau kom ntsoog, thiab koj yuav tom nws lub lujtaws.”
16Vajtswv hais rau tus pojniam ntawd tias, “Kuv yuav tsub kev txomnyem rau koj thaum koj suab menyuam thiab tsub kev mob rau koj thaum koj yug menyuam. Txawm yog li ntawd los koj tseem xav nrog koj tus txiv ua txij ua nkawm, tiamsis nws yuav tswjhwm koj.”
17Vajtswv hais rau Adas hais tias, “Twb yog vim koj mloog koj tus pojniam lus thiab noj cov txiv ntoo uas kuv txwv tsis pub koj noj. Vim koj tau ua li ntawd av thiaj raug foom tsis zoo. Koj yuav tau siv zog khwv mus tas simneej, koj thiaj tau noj tau haus. 18Av yuav tuaj nroj thiab tuaj pos, thiab koj yuav de nroj tsuag tom tej teb los ua zaub noj. 19Koj yuav ua teb khwv lub hws nrog, koj thiaj tau noj mus txog thaum koj rov mus rau hauv cov av uas koj tawm los. Kuv muab av los puab koj, thiab koj yuav rov mus ua av dua.”
20Adas tis nws tus pojniam npe hu ua Evas, rau qhov Evas yog txhua haivneeg leej niam. 21Tus TSWV uas yog Vajtswv txawm muab tawv tsiaj los ua ris tsho rau Adas thiab nws tus pojniam, thiab muab rau nkawd hnav.

Adas thiab Evas Raug Ntiab Tawm Hauv Lub Vaj Edees

22Tus TSWV uas yog Vajtswv hais tias, “Nimno tus txivneej no nws zoo li peb thiab nws paub qhov phem thiab qhov zoo lawm. Yuav tsis pub nws mus de tsob txiv ntoo uas cawm tau txojsia los noj, nyob tsam nws yuav muaj txojsia nyob mus ibtxhis.” 23Tus TSWV uas yog Vajtswv thiaj ntiab Adas khiav tawm hauv lub Vaj Edees thiab kom nws mus khawb av ua noj ua haus, ntawm cov av uas Vajtswv muab coj los puab nws. 24Thaum Vajtswv muab tus txivneej ntawd ntiab tawm lawm, Vajtswv tso ib cov qhelunpees tuav ib rab ntaj nplaim taws uas tig tau mus rau txhua phab los zov lub Vaj Edees sab hnubtuaj, tsis pub leejtwg mus ze tsob txiv ntoo uas cawm tau txojsia.