18

Anplahas Tus Tub uas Vajtswv Coglus Tseg

1Tus TSWV los tshwm rau Anplahas pom ntawm cov ntoo xeeb hauv thaj chaw Males. Hnub ntawd tshav ntuj kub heev nws thiaj tawm tuaj zaum ntawm nws lub tsevntaub lub qhovrooj, 2nws tsa qhovmuag saib pom peb tug txivneej sawv nres nroos tod. Thaum nws pom dheev lawv, nws txawm sawv tsees mus cuag lawv. Nws txhos caug ntua khoov ua ntsejmuag ti nkaus av, 3nws hais tias, “Kuv tus tswv, yog nej txaus siab rau kuv, thov tsis txhob dhau ntawm nej tus tubtxib no mus; kuv nyob ntawm no yuav tu nej. 4Cia kuv mus nqa mentsis dej tuaj rau nej ntxuav kotaw tso, thov nej so hauv qab tsob ntoo no kom los siav. 5Kuv tseem yuav mus nqa mentsis zaub mov tuaj rau nej noj, nej thiaj yuav muaj zog taug kev mus ntxiv. Nej twb tuaj txog ntawm kuv tsev no lawm, thov cia kuv tu nej tso.”
 Lawv teb hais tias, “Koj kavtsij mus ua raws li koj hais.”
6Anplahas maj ceev nrooj rov mus rau hauv tsevntaub thiab hais rau Xalas hais tias, “Tsawg tsuag, koj cia li mus muab ib hnab hmoov nplej uas zoo tshaj plaws los puab ua ncuav thiab muab cub.” 7Ces Anplahas txawm khiav loo mus rau nram pab tsiaj thiab ntes tau ib tug menyuam nyuj tseem mos thiab rog heev, coj los rau ib tug tubtxib, kom nws muab tua thiab ua tsawg tsuag kom siav. 8Nws thiaj muab mentsis roj mis nyuj qhuav, mentsis kua mis nyuj, thiab cov nqaij uas hau tau siav lawm, coj mus rau kiag rau ntawm cov txivneej ntawd xubntiag. Anplahas rau zaub rau mov rau lawv noj hauv qab tsob ntoo ntawd.
9Ces lawv nug Anplahas hais tias, “Xalas tus uas yog koj tus pojniam nyob qhov twg?”
 Anplahas teb hais tias, “Xalas nyob hauv tsevntaub.”
10Lawv cov ntawd muaj ib tug hais rau Anplahas hais tias, “Cuaj hlis tom ntej no kuv yuav rov qab tuaj dua, thiab Xalas tus uas yog koj tus pojniam yuav yug tau ib tug metub.”
 Xalas sawv sab hauv lub qhovrooj tsevntaub uas ncaj ntawm Anplahas nraubqaum, mloog lawv sib tham.
11Anplahas thiab Xalas twb laus heev, thiab Xalas los twb tseg tsis coj khaubncaws li lawm. 12Yog li ntawd, Xalas thiaj luag twjywm thiab xav hais tias, “Nimno kuv laus heev thiab twb dhau hnubnyoog muaj menyuam lawm, es kuv tseem yuav muaj taus kev zoo siab thiab los? Kuv tus txiv los kuj laus lawm thiab.”
13Ces tus TSWV nug Anplahas hais tias, “Vim li cas Xalas luag thiab hais tias, ‘Kuv twb laus npaum li no lawm, kuv tseem yuav muaj taus menyuam thiab los?’ 14Tus TSWV yeej ua tau ib puas tsav yam huv tibsi, raws li kuv tau hais lawm, cuaj hlis tom ntej no kuv yuav rov tuaj dua, thiab Xalas yeej yuav yug tau ib tug metub.”
15Xalas ntshai heev, nws thiaj tsis lees hais tias nws tau luag, nws hais tias, “Kuv tsis tau luag.”
 Tus TSWV teb hais tias, “Tseeb tiag, koj twb luag twjywm hauv siab lawm.”

Anplahas Thov Vajtswv rau Lub Nroog Xaudoos

16Tom qab ntawd peb tus txivneej txawm sawv kev mus rau ntawm ib qhov chaw uas ntxim lawv yuav ntsia pom lub nroog Xaudoos, Anplahas txawm xa lawv sawv kev thiab nrog lawv mus. 17Thiab tus TSWV xav hais tias, “Kuv yuav tsis zais tej uas kuv tabtom yuav ua ntawd rau Anplahas. 18Nws cov xeebntxwv yuav tau ua ib haivneeg tseemceeb thiab muaj hwjchim heev, thiab kuv yuav foom koob hmoov ntawm nws mus rau txhua haivneeg uas nyob thoob ntiajteb. 19Kuv tau xaiv nws kom nws yuav tsum qhia nws cov tub thiab cov xeebntxwv kom mloog kuv lus, ua zoo thiab ua ncaj ua ncees. Yog lawv ua li ntawd, mas kuv yuav ua txhua yam rau nws raws li kuv tau coglus tseg cia lawm.”
20Ces tus TSWV hais rau Anplahas hais tias, “Muaj lus tsis zoo tuaj tawmtsam lub nroog Xaudoos thiab lub nroog Kaumaulas, ob lub nroog ntawd tej kev txhaum loj kawg li. 21Kuv thiaj los xyuas saib puas muaj tseeb raws li tej lus uas kuv hnov ntawd.”
22Ces ob tug txivneej txawm sawv kev mus rau hauv lub nroog Xaudoos lawm, tiamsis tus TSWV tseem nrog Anplahas nyob. 23Anplahas txav zog mus ze rau ntawm tus TSWV thiab nug hais tias, “Koj yuav ua kom cov neeg tsis muaj txim nrog cov neeg muaj txim raug kev puastsuaj tas huv tibsi los? 24Yog muaj tsib caug leej uas yog neeg ncaj ncees nyob hauv lub nroog ntawd, koj puas yuav ua kom lub nroog ntawd raug kev puastsuaj? Koj txawm yuav tsis tseg lub nroog ntawd nyob kom tsib caug leej uas ncaj ncees ntawd dim los? 25Tseeb tiag, koj yeej tsis muab cov neeg ncaj ncees tua nrog cov neeg txhaum ib zaug li. Yog koj ua li ntawd, cov neeg ncaj ncees yuav raug txim nrog cov neeg txhaum ua ke. Koj yeej yuav tsis ua li ntawd. Tus uas txiav txim rau tej neeg ntiajteb tagnrho yeej yog tus uas txiav txim ncaj ncees xwb.”
26Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj txog tsib caug leej uas ncaj ncees nyob hauv lub nroog Xaudoos, kuv yuav tseg tsis tua cov neeg uas nyob hauv lub nroog vim tsib caug leej uas ncaj ncees ntawd.”
27Anplahas rov hais ntxiv tias, “Tus TSWV, thov koj zam txim rau kuv, rau qhov uas kuv muaj lub siab tawv rov hais koj dua ib zaug ntxiv. Tus TSWV, kuv yog neeg xwb, twb tsis tsimnyog kuv hais ib yam dabtsi rau koj li. 28Tiamsis yog hais tias muaj txog plaub caug tsib leeg uas ncaj ncees, es yog tsis muaj txog tsib caug leej ne, koj yeej yuav ua kom lub nroog ntawd puastsuaj tas huv tibsi, vim tu tsib leeg ntawd xwb los?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj plaub caug tsib leeg uas ncaj ncees nyob rau hauv, kuv yuav tsis ua kom lub nroog ntawd puastsuaj.”
29Anplahas rov hais dua ntxiv tias, “Yog muaj txog plaub caug leej nyob hauv xwb ne?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj plaub caug leej nyob rau hauv, kuv yuav tsis ua kom lub nroog ntawd puastsuaj.”
30Anplahas rov hais dua tias, “Tus TSWV, thov koj tsis txhob chim, rau qhov kuv xav rov hais dua. Yog hais tias muaj txog peb caug leej nyob hauv ne, koj ho yuav ua li cas rau?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj peb caug leej nyob rau hauv, kuv yuav tsis ua kom lub nroog puastsuaj.”
31Anplahas hais tias, “Tus TSWV, thov koj zam txim rau kuv, rau qhov kuv muaj lub siab tawv thov koj dua ib zaug ntxiv. Yog hais tias muaj nees nkaum leej nyob rau hauv ne?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj nees nkaum leej nyob rau hauv, kuv yuav tsis ua kom lub nroog puastsuaj.”
32Anplahas hais tias, “Tus TSWV, thov koj tsis txhob chim lauj, kuv thov hais ib zaug ntxiv xwb. Yog hais tias muaj kaum leej nyob rau hauv xwb ne, koj ho yuav ua li cas rau?”
 Tus TSWV teb hais tias, “Yog kuv pom muaj kaum leej nyob rau hauv, kuv yuav tsis ua kom lub nroog puastsuaj.”
33Tom qab uas tus TSWV nrog Anplahas tham tas lawm, nws txawm sawv kev mus, thiab Anplahas txawm rov qab los tsev lawm.