150

Đáng dùng nhạc khí mà ngợi khen Đức Giê-hô-va

1 Ha-lê-lu-gia!
 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va trong nơi thánh Ngài!
 Hãy ngợi khen Ngài trên bầu trời về quyền năng Ngài!
2 Hãy ngợi khen Ngài vì các việc quyền năng Ngài!
 Hãy ngợi khen Ngài tùy theo sự oai nghi cả thể của Ngài!
3 Hãy thổi kèn ngợi khen Ngài,
 Gảy đàn sắt đàn cầm mà ca tụng Ngài!
4 Hãy đánh trống cơm và nhảy múa, mà hát ngợi khen Ngài!
 Hãy gảy nhạc khí bằng dây và thổi sáo, mà ca tụng Ngài!
5 Hãy dùng chập chỏa dội tiếng,
 Mã la kêu rền, mà ngợi khen Ngài!
6 Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
 Ha-lê-lu-gia!