115

So sánh hình tượng với Đức Chúa Trời

1 Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì sự nhân từ và sự chân thật Ngài,
 Sự vinh hiển chớ về chúng tôi, chớ về chúng tôi,
 Bèn là đáng về danh Ngài.
2 Vì sao các ngoại bang nói rằng:
 Đức Chúa Trời chúng nó ở đâu?
3 Đức Chúa Trời chúng tôi ở trên các từng trời;
 Phàm điều gì vừa ý Ngài, thì Ngài đã làm.
4 Hình tượng chúng nó bằng bạc bằng vàng,
 Là công việc tay người ta làm ra.
5 Hình tượng có miệng mà không nói;
 Có mắt mà chẳng thấy;
6 Có tai mà không nghe;
 Có lỗ mũi mà chẳng ngửi;
7 Có tay, nhưng không rờ rẫm;
 Có chân, nào biết bước đi;
 Cuống họng nó chẳng ra tiếng nào.
8 Phàm kẻ nào làm hình tượng, và nhờ cậy nơi nó,
 Đều giống như nó.
9 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va:
 Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
10 Hỡi nhà A-rôn, hãy nhờ cậy nơi Đức Giê-hô-va:
 Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
11 Hỡi các người kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy nhờ cậy nơi Giê-hô-va:
 Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của họ.
12 Đức Giê-hô-va đã nhớ đến chúng tôi: Ngài sẽ ban phước,
 Ban phước cho nhà Y-sơ-ra-ên,
 Cũng sẽ ban phước cho nhà A-rôn.
13 Ngài sẽ ban phước cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va,
 Hoặc nhỏ hay lớn đều cũng vậy.
14 Nguyện Đức Giê-hô-va gia thêm phước Ngài
 Cho các ngươi và cho con cháu các ngươi.
15 Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất,
 Đã ban phước cho các ngươi.
16 Các từng trời thuộc về Đức Giê-hô-va;
 Nhưng Ngài đã ban đất cho con cái loài người.
17 Kẻ chết hoặc kẻ xuống cõi nín lặng chẳng ngợi khen Đức Giê-hô-va.
18 Nhưng chúng tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va,
 Từ bây giờ cho đến đời đời.
 Ha-lê-lu-gia