53

Sự ngu dại và sự gian ác của loài người

Thơ Đa-vít làm, để dạy dỗ. Cho thầy nhạc chánh, theo điếu “Ma-ha-lát”
1 Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng: Chẳng có Đức Chúa Trời.
 Chúng nó đều bại hoại, phạm tội ác gớm ghiếc;
 Chẳng có ai làm điều lành.
2 Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người,
 Đặng xem thử có ai thông sáng,
 Tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng.
3 Chúng nó thay thảy đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế;
 Chẳng có ai làm điều lành,
 Dầu một người cũng không.
4 Các kẻ làm ác há chẳng hiểu biết sao?
 Chúng nó ăn nuốt dân ta khác nào ăn bánh,
 Và cũng chẳng hề khẩn cầu Đức Chúa Trời.
5 Nơi chẳng có sự kinh khiếp,
 Chúng nó bị cơn kinh khiếp áp bắt;
 Vì Đức Chúa Trời rải rắc cốt hài của kẻ đóng đối nghịch ngươi.
 Ngươi đã làm cho chúng nó hổ thẹn, vì Đức Chúa Trời từ bỏ chúng nó.
6 Ôi! chớ chi từ Si-ôn sự cứu rỗi của Y-sơ-ra-ên đã đến!
 Khi Đức Chúa Trời đem về các phu tù của dân sự Ngài,
 Thì Gia-cốp sẽ mừng rỡ và Y-sơ-ra-ên vui vẻ.