150

Tơlơi Bơni Hơơč Kơ Yahweh

  1Bơni hơơč kơ Yahweh!

  Bơni hơơč kơ Ơi Adai amăng Sang Yang rơgoh hiam Ñu!
   Bơni hơơč kơ Ñu jing Pô dŏ amăng adai adih, jing anih kơđông kơjăp Ñu!
  2Bơni hơơč kơ Ñu yuakơ hơdôm tơlơi bruă dưi mơyang Ñu hơmâo ngă laih;
   bơni hơơč kơ Ñu yuakơ tơlơi prŏng prin glông hloh Ñu.

  3Bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng dơnai khul tơdiăp;
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng khul go̱ng trưng go̱ng trap.
  4Bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng khul hơgơ̆r bŏ laih anŭn tơlơi yŭn suang;
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng khul go̱ng laih anŭn hăng khul đing klơt.
  5Bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng khul răng răi;
   bơni hơơč bĕ kơ Ñu hăng dơnai răng răi mơñi kraih.

  6Brơi kơ abih bang djuai mơnơ̆ng thâo suă jua bơni hơơč bĕ kơ Yahweh.
   Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh!