130

Trông cậy Chúa thương xót tha tội cho

Bài ca đi lên từ bực
1 Đức Giê-hô-va ôi! từ nơi sâu thẳm tôi cầu khẩn Ngài.
2 Chúa ôi! xin nghe tiếng tôi:
 Nguyện tai Chúa lắng nghe
 Tiếng nài xin của tôi.
3 Hỡi Đức Giê-hô-va, nếu Ngài cố chấp sự gian ác,
 Thì, Chúa ôi! ai sẽ còn sống?
4 Nhưng Chúa có lòng tha thứ cho,
 Để người ta kính sợ Chúa.
5 Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài;
 Tôi trông cậy lời của Ngài.
6 Linh hồn tôi trông đợi Chúa
 Hơn người lính canh trông đợi sáng,
 Thật hơn người lính canh trông đợi sáng.
7 Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đức Giê-hô-va;
 Vì Đức Giê-hô-va có lòng nhân từ,
 Nơi Ngài có sự cứu rỗi nhiều;
8 Chánh Ngài sẽ chuộc Y-sơ-ra-ên
 Khỏi các sự gian ác người.