49

Nhờ cậy của cải mình là ngu dại

Thơ con cháu Cô-rê làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Hỡi các dân, hãy nghe điều này;
 Hỡi hết thảy người ở thế gian, khá lắng tai nghe,
2 Bất luận người hạ lưu hay là thượng lưu,
 Người giàu có cũng như người nghèo nàn.
3 Miệng tôi sẽ nói lời khôn ngoan,
 Sự suy gẫm lòng tôi sẽ là sự thông sáng.
4 Tôi sẽ lắng tai nghe lời châm ngôn;
 Tôi sẽ lấy đàn cầm mà giải câu đố tôi.
5 Vì cớ sao tôi phải sợ trong ngày tai họa,
 Khi sự gian ác của những kẻ muốn chiếm vị tôi vây phủ tôi?
6 Chúng nó nhờ cậy nơi tài sản mình,
 Phô trương của cải dư dật mình…
7 Chẳng có người nào chuộc được anh em mình,
 Hoặc đóng giá chuộc người nơi Đức Chúa Trời,
8- 9 Hầu cho người được sống mãi mãi,
 Chẳng hề thấy sự hư nát.
 (Vì giá chuộc mạng sống họ thật mắc quá,
 Người không thể làm được đến đời đời).
10 Vì người thấy người khôn ngoan chết,
 Kẻ điên cuồng và người ngu dại cũng chết như nhau,
 Để lại tài sản mình cho kẻ khác.
11 Tư tưởng bề trong chúng nó rằng nhà mình sẽ còn mãi mãi,
 Và chỗ mình ở vẫn có đời nầy qua đời kia;
 Chúng nó cũng lấy chính tên mình đặt cho đất ruộng mình.
12 Nhưng loài người dầu được sang trọng, chẳng còn mãi;
 Giống như thú vật phải hư mất.

13 Con đường nầy mà chúng nó giữ theo, ấy là sự ngu dại của chúng nó;
 Dầu vậy, những kẻ đến sau họ ưng lời luận của họ. (Sê-la)
14 Chúng nó bị định xuống Âm phủ như một bầy chiên;
 Sự chết sẽ chăn giữ chúng nó:
 Sáng ngày người ngay thẳng sẽ quản hạt chúng nó:
 Sự đẹp đẽ chúng nó bị tiêu diệt trong Âm phủ,
 Hầu cho chúng nó chẳng còn nơi ở nào nữa.
15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ chuộc linh hồn tôi khỏi quyền Âm phủ,
 Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi. (Sê-la)
16 Chớ sợ khi người nào trở nên giàu có,
 Lúc sự vinh hiển nhà người ấy tăng lên;
17 Vì khi người chết chẳng đem đi gì được,
 Sự vinh hiển người cũng không theo người xuống mồ mả đâu.
18 Dẫu cho đương lúc sống người chúc phước cho linh hồn mình
 (Vả, người ta sẽ khen ngợi mình, nếu mình làm ích lợi cho mình),
19 Thì người hẳn sẽ đi đến dòng dõi tổ phụ mình:
 Họ sẽ chẳng còn thấy ánh sáng nữa.
20 Người nào hưởng sự sang trọng mà không hiểu biết gì,
 Giống như thú vật phải hư mất.