124

Tác giả ngợi khen Chúa vì cứu Y-sơ-ra-ên khỏi kẻ thù nghịch

Bài ca đi lên từ bực; bởi Đa-vít làm
1 Y-sơ-ra-ên đáng nói:
 Nếu Đức Giê-hô-va chẳng binh vực chúng ta,
2 Khi loài người dấy nghịch chúng ta,
 Khi cơn giận họ nổi lên cùng chúng ta,
3 Nếu Đức Giê-hô-va không binh vực chúng ta,
 Ắt chúng nó đã nuốt sống chúng ta rồi;
4 Nước chắc đánh chìm chúng ta,
 Dòng tràn qua ngập linh hồn chúng ta,
5 Và những lượn sóng kiêu ngạo
 Đã trôi trác linh hồn chúng ta rồi.
6 Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va thay,
 Ngài không phó chúng ta làm mồi cho răng chúng nó!
7 Linh hồn chúng ta thoát khỏi như chim thoát khỏi rập kẻ đánh chim;
 Rập đã dứt, chúng ta bèn thoát khỏi.
8 Sự tiếp trợ chúng ta ở trong danh Đức Giê-hô-va,
 Là Đấng đã dựng nên trời và đất.