120

Cầu Chúa cứu khỏi kẻ giả ngụy

Bài ca đi lên từ bực
1 Trong cơn gian truân tôi kêu cầu Đức Giê-hô-va;
 Ngài bèn đáp lời tôi.
2 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giải cứu linh hồn tôi khỏi môi dối trá,
 Khỏi lưỡi phỉnh gạt.
3 Ớ lưỡi phỉnh gạt, người ta sẽ ban cho ngươi chi?
 Thêm cho ngươi điều gì nữa?
4 Ắt là tên nhọn của dõng sĩ,
 Và than đỏ hực của cây giêng giếng.
5 Khốn nạn cho tôi vì tôi ngụ trong Mê-siếc,
 Và ở dưới các trại Kê-đa.
6 Lâu lắm linh hồn tôi chung ở
 Với kẻ ghét sự hòa bình.
7 Tôi muốn sự hòa bình; nhưng khi tôi nói đến,
 Chúng nó bèn muốn sự giặc giã.