3

Bài cầu nguyện buổi sáng mai

Thơ Đa-vít làm, khi người trốn khỏi Áp-sa-lôm, con trai người
1 Đức Giê-hô-va ôi! kẻ cừu địch tôi đã thêm nhiều dường bao!
 Lắm kẻ dấy lên cùng tôi thay!
2 Biết bao kẻ nói về linh hồn tôi rằng:
 Nơi Đức Chúa Trời chẳng có sự cứu rỗi cho nó. (Sê-la)
3 Nhưng, hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là cái khiên chở che tôi;
 Ngài là sự vinh hiển tôi, và là Đấng làm cho tôi ngước đầu lên.
4 Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va,
 Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi. (Sê-la)
5 Tôi nằm xuống mà ngủ;
 Tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va, nâng đỡ tôi.
6 Tôi sẽ không nao muôn người
 Vây tôi khắp bốn bên.
7 Hỡi Đức Giê-hô-va, hãy chỗi dậy;
 Hỡi Đức Chúa Trời tôi, hãy cứu tôi!
 Vì Chúa đã vả má các kẻ thù nghịch tôi,
 Và bẻ gãy răng kẻ ác.
8 Sự cứu rỗi thuộc về Đức Giê-hô-va.
 Nguyện phước Ngài giáng trên dân sự Ngài! (Sê-la)