117

Khuyên muôn dân khá ngợi khen Đức Giê-hô-va

1 Hỡi các nước, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va;
 Hỡi các dân, khá ca tụng Ngài!
2 Vì sự nhân từ Ngài rất lớn cho chúng ta;
 Sự chân thật Đức Giê-hô-va còn đến đời đời.
 Ha-lê-lu-gia!