65

Đức Chúa Trời ban ơn dư dật cho đất và cho loài người

Thơ hát Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh
1 Hỡi Đức Chúa Trời, tại Si-ôn người ta mong đợi ngợi khen Chúa;
 Họ sẽ trả sự hứa nguyện cho Chúa.
2 Hỡi Đấng nghe lời cầu nguyện,
 Các xác thịt đều sẽ đến cùng Ngài.
3 Sự gian ác thắng hơn tôi:
 Còn về sự vi phạm chúng tôi, Chúa sẽ tha thứ cho.
4 Phước thay cho người mà Chúa đã chọn và khiến đến gần,
 Đặng ở nơi hành lang Chúa:
 Chúng tôi sẽ được no nê vật tốt lành của nhà Chúa,
 Là đền thánh của Ngài.
5 Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi chúng tôi,
 Chúa sẽ lấy việc đáng sợ mà đáp lại chúng tôi theo sự công bình;
 Chúa là sự tin cậy của các cùng tột trái đất, và của kẻ ở trên biển xa.
6 Chúa dùng quyền năng mình lập các núi vững chắc,
 Vì Chúa được thắt lưng bằng sức lực;
7 Chúa dẹp yên sự ầm ầm của biển, sự ồn ào của sóng nó,
 Và sự xao động của các dân,
8 Những kẻ ở nơi đầu cùng trái đất
 Thấy phép kỳ của Chúa, bèn sợ hãi:
 Chúa khiến buổi hừng đông và buổi chạng vạng mừng rỡ.
9 Chúa thăm viếng đất, và tưới ướt nó,
 Làm cho nó giàu có nhiều;
 Suối Đức Chúa Trời đầy nước.
 Khi Chúa chế đất, thì sắm sửa ngũ cốc cho loài người.
10 Chúa tưới các đường cày nó, làm cục đất nó ra bằng,
 Lấy mưa tẩm nó cho mềm, và ban phước cho huê lợi của nó.
11 Chúa lấy sự nhân từ mình đội cho năm làm mão triều;
 Các bước Chúa đặt ra mỡ.
12 Các bước Chúa đặt ra mỡ trên đồng cỏ của đồng vắng,
 Và các nổng đều thắt lưng bằng sự vui mừng.
13 Đồng cỏ đều đầy bầy chiên,
 Các trũng được bao phủ bằng ngũ cốc:
 Khắp nơi ấy đều reo mừng, và hát xướng.