149

Khuyên dân Y-sơ-ra-ên ngợi khen Đức Giê-hô-va

1 Ha-lê-lu-gia!
 Hãy hát xướng cho Đức Giê-hô-va một bài ca mới!
 Hãy hát ngợi khen Ngài trong hội các thánh Ngài.
2 Nguyện Y-sơ-ra-ên mừng rỡ nơi Đấng đã dựng nên mình;
 Nguyện con cái Si-ôn vui vẻ nơi Vua mình.
3 Nguyện chúng nó nhảy múa mà ngợi khen danh Ngài,
 Dùng trống cơm và đàn cầm mà hát ngợi khen Ngài!
4 Vì Đức Giê-hô-va đẹp lòng dân sự Ngài;
 Ngài lấy sự cứu rỗi trang sức cho người khiêm nhường.
5 Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển,
 Hát vui vẻ tại trên giường mình!
6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ,
 Thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ,
7 Đặng báo thù các nước,
 Hành phạt các dân;
8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng,
 Và đóng trăng các tước vị chúng nó;
9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép.
 Các thánh Ngài được vinh hiển ấy.
 Ha-lê-lu-gia!