4

Bài cầu nguyện buổi chiều

Thơ Đa-vít làm. Cho thầy nhạc chánh, dùng về đàn dây
1 Hỡi Đức Chúa Trời của sự công bình tôi,
 Khi tôi kêu cầu, xin hãy đáp lời tôi.
 Khi tôi bị gian truân Ngài để tôi trong nơi rộng rãi;
 Xin hãy thương xót tôi, và nghe lời cầu nguyện tôi.
2 Hỡi các con loài người, sự vinh hiển ta sẽ bị sỉ nhục cho đến chừng nào?
 Các ngươi sẽ ưa mến điều hư không,
 Và tìm sự dối trá cho đến bao giờ? (Sê-la)
3 Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhân đức.
 Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.
4 Các ngươi khá e sợ, chớ phạm tội;
 Trên giường mình hãy suy gẫm trong lòng, và làm thinh.(Sê-la)
5 Hãy dâng sự công bình làm của lễ,
 Và để lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.
6 Nhiều người nói: Ai sẽ cho chúng ta thấy phước?
 Hỡi Đức Giê-hô-va, xin soi trên chúng tôi sự sáng mặt Ngài.
7 Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó,
 Dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.
8 Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an;
 Vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn