100

Tác giả khuyên mọi người phải ngợi khen Đức Chúa Trời

Thơ cảm tạ ơn
1 Hỡi cả trái đất,
 Hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va!
2 Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng,
 Hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.
3 Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời.
 Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi, chúng tôi thuộc về Ngài;
 Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.
4 Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài,
 Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài,
 Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.
5 Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi,
 Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.